PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Československá a česká zahraniční politika po r. 1989 I. - JMB058
Anglický název: Czechoslovak and Czech foreign policy after 1989 I.
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: JUDr. Vladimír Handl, CSc.
PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout C-N sml 27-2-1992 č.pdf Smlouva ČSFR-- SRN 1992 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout CN_11-12-73.pdf Smlouva SRN-CSSR 1973 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Česko-německá deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji _ Velvyslanectví České republiky v Berlíně.pdf Česko-německá deklarace 1997 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Handl C-N 2015 s. 87-104.pdf německá kapitola ročenky zahraniční pol. ČR 2015 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Handl CR a EU-NATO 2008.pdf Prehled vztahu CR vuci NATO a EU 1990-2008 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Handl-Kunstat -CR-V4.pdf Politika CR vuci Visegradske skupine JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Koran etc. CZP 2014 Analyza UMV.pdf Ročenka zahraniční politiky ČR 2014 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Kořan eds ČZP struktura-aktéři 07.pdf ČZP - kniha Kořan a spol. povinná JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout KunstatStred_CEEOL Article.pdf Kunštát Slovenská ZP 1993-2004 PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
stáhnout Ročenka ČZP 08 kapitoly.pdf Vybrané povinné kapitoly ročenky ČZP 2008 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout ZP CR 1993-2004.pdf Kniha CZP 1993-2004 povinná JUDr. Vladimír Handl, CSc.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. (04.10.2017)
Kurs analyzuje vývoj československé a české zahraniční politiky po roce 1989. Soustředí se ve své první části na obecné otázky tvorby zahraniční politiky, fáze jejího vývoje a nejbližší okolí - politiku ČR ve střední Evropě (Rakousko individuálně následuje v letním semestru).
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. (04.10.2017)

POVINNÁ LITERATURA - zimní semestr

Michal Kořan - Martin Hrabálek (eds.): Česká zahraniční politika: aktéři, struktura, proces. Brno: MPÚ, 2007, vybrané kapitoly v SIS (celkem 136 str)

Koncepce české zahraniční politiky - dokumenty k publikaci vydané na samostatném CD-romu - in: Oto Pick - Vladimír Handl (vyd.): Zahraniční politika České republiky 1993-2004. Úspěchy, problémy, perspektivy, Praha: ÚMV 2004 - další koncepční dokumenty a zprávy na www.mzv.cz

Handl, Vladimír - Kunštát, Miroslav: "Střední Evropa v zahraniční politice České republiky". In: Heiss, G. - Králová, K. - Pešek, J. - Rathkolb, O. (ed.):Česko a Rakousko po konci studené války: různými cestami do nové Evropy.1 vyd. Ústí nad Labem : Kristina Kaiserová - Albis international, 2008, s. 61-78.

Handl, V. Česká politika vůči Spolkové republice Německo: od normalizaci k evropeizaci? In: Kořan, Michal (ed): Česká zahraniční politika v zrcadle sociálně-vědního výzkumu. Praha: ÚMV, 2009, s. 19-43 (24 str.)

Drulák, P. - Česká zahraniční politika mezi internacionalismem a atlantismem, Michal Kořan (ed): Česká zahraniční politika v roce 2007. Analýza ÚMV. Praha: UMV, 2008, s. 395-402 (7 str.)

Michal Kořan (ed): Česká zahraniční politika v roce 2014. Analýza ÚMV. Praha: UMV, 2015,

- kap. 1. Kořan, M. - Mezinárodní politický kontext a tvorba české zahraniční politiky v roce 2014 (str. 19-33)

- kap. 5. Handl, V. - Spolková republika Německo v české zahraniční politice (str. 105-121)

- kap. 6. Kořan, M. - Visegrádská spolupráce, Polsko, Slovensko a Rakousko v české zahraniční politice (str. 122-142)

Ondřej Ditrych, Vladimír Handl, Nik Hynek, Vít Skřítecký: "Understanding Havel?". In: Communist and Post-Communist Studies, Vol. 46, 3/2013, s. 407-417

Kratochvíl, Petr - Sychra, Zdeněk: Czech-German Relations in Post-Col War Area: The Best Ever? In: Spruds, Andris (ed): Friendship in the Making: Transforming Relations between Germany and the Baltic-Visegrad Countries. Riga: LIIA/Friedrich Ebert Stiftung, 2012 (str. 29-51), online

 

DOPORUČENÁ LITERATURA - JMB058, pokračování v letním semestru JMB328

Bulletin online Zahraniční politika: Data a Dokumenty. Vydává čtvrtletně MZV ČR online na http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/archivy/mesicnik_zahranicni_politika_ceske.html

Elsa Tulmets (ed.) Identities and Solidarity in Foreign Policy: East Central Europe and the Eastern Neighbourhood Praha: UMV, 2012 - zde zejména Weiss, Tomáš, Czech Foreign Policy Identity and Practice towards Eastern Europe: From Ignorance to Assistance. 

Nik Hynek, Jan Eichler a Lubomír Majerník: Konflikt a obnova V Afghánistánu: kontext, prostředí a zájmy. Praha: UMV, 2012 - zejména kap 6. a 7.

Drulák, Petr: Politika nezájmu: Česko a Západ v krizi. Praha: SLON, 2012. 

Petr Binhack a Lukáš Tichý (eds.): Energetická bezpečnost ČR a budoucnost energetické politiky EU. Praha: UMV, 2012

Šárka Waisová: Tíha volby. Česká zahraniční politika mezi principy a zájmy. Praha: UMV, 2011

Vít Střítecký a kol.: Česká zahraniční politika: mezi politickým (ne)zájmem a byrokratickou efektivitou. Praha: UMV, 2011

Petr Drulák, Vít Střítecký a kol. Hledání českých zájmů. Mezinárodní bezpečnost, Praha, UMV, 2011.

Petr Drulák, Ondřej Horký a kol.: Hledání českých zájmů. Obchod, lidská práva a mezinárodní rozvoj, Praha, UMV, 2011

Petr Drulák, Vladimír Handl a kol.: Hledání českých zájmů. Vnitřní rozmanitost a vnější akceschopnost, Praha, UMV, 2011

Michal Kořan a kol.: Česká zahraniční politika v zrcadle sociálně-vědního výzkumu. Praha, UMV, 2008

David Král, L. Pachta: Česká republika a irácká krize: formování české pozice. Praha: Europeum, 2004,

Radko Břach, Die Aussenpolitik der Tschechoslowakei zur Zeit der "Regieriung der nationalen Verständigung", Baden-Baden 1992;

Jiří Dienstbier, Od snění k realitě. Vzpomínky z let 1989-1999, Praha 1999;

Jaroslav Šedivý, Černínský palác v roce nula, Praha 1997;

Miroslav Kunštát, Rozdělení Československa. In: Heiss, G. - Králová, K. - Pešek, J. - Rathkolb, O. (ed.):Česko a Rakousko po konci studené války: různými cestami do nové Evropy.1 vyd. Ústí nad Labem : Kristina Kaiserová - Albis international, 2008, s. 23-40;

Miroslav Kunštát, V siločarách nové střední Evropy. Koncepce a tvorba zahraniční politiky Slovenské republiky v prvním desetiletí její existence.In: Střed. Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století,  2 / 2010, s. 82-118;

Pavel Černoch, Cesta do EU. Východní rozšíření Evropské unie a Česká republika v období 1990-2004, Praha 2004;

Vladimír Handl, Deklarace - od akceptace jinakosti k porozumění. In: Loužek, M.(ed.): Česko-německá deklarace. Deset let poté. Praha: CEP, Centrum pro ekonomiku a politiku 2007, s. 73-96.

Daniel Kunštát, České veřejné mínění: výzkum a teoretické souvislosti, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006 - dále viz výzkumy CVVM na https://cvvm.soc.cas.cz/cz/

Alexandr Ort, Česká zahraniční politika. Plzeň: Čeněk, 2005.

Zdeněk Veselý: Prameny a literatura k dějinám české zahraniční politiky, Praha: Vysoká škola ekonomická, 2004.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. (04.10.2017)

Kurs je uzavřen ústní zkouškou. Její složení je podmíněno aktivní účastí při výuce, příp. zpracováním referátu.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. (04.10.2017)

Poslední úprava: JUDr. Vladimír Handl, CSc. (29.09.2015)

 

Stručný program:

 

1.       Úvodní hodina, struktura kurzu, základní literatura. Historická východiska. Periodizace a charakteristika základních vývojových etap. 

 

2.       Normy, instituce a aktéři. Tvorba zahraniční politiky v českém ústavním a politickém systému.

 

3.       Vývoj koncepcí české zahraniční politiky po r. 1993 v teorii a praxi

 

4.       Rozdělení Československa a jeho zahraničněpolitické dopady. Vztahy ČR a SR po dismembraci ČSFR

 

5.       Středoevropská spolupráce a vývoj jejích forem

 

6.       Seminář k problematice středoevropské spolupráce (bude upřesněno)

 

7.       ČSFR a ČR na cestě k nové kvalitě sousedství a spolupráce s Německem

 

8.       Seminář k současným česko-německým vztahům

 

9.       Beseda s představitelem MZV

 

10.     Beseda se zahraničním diplomatem (Peter Weiss, velvyslanec Slovenské republiky v ČR)

 

11.    Seminář: koncepce ČZP ve vývoji (diskuse na základě referátů - bude upřesněno)

 

12.    Seminář: praktická implementace ČZP (diskuse na základě referátů - bude upřesněno)

 

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK