PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do mezinárodní politické ekonomie - JMB050
Anglický název: Introduction to International Political Economy
Zajišťuje: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (22)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Ing. Magdalena Fiřtová, Ph.D.
Literatura
Poslední úprava: FIRTOVA (10.01.2014)

Krpec, O., Hodulák, Vladan. Politická ekonomie mezinárodních vztahů, Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2011.
Krpec, O. a Pšeja, P. Mezinárodní politická ekonomie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2006.
Jeníček V., Foltýn J.. Globální problémy světa v ekonomických souvislostech. Praha: C.H. Beck. 2010.
Kubišta, V. a kol.: Mezinárodní ekonomické vztahy, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009.
Rolný, I. a L. Lacina. Globalizace, etika, ekonomika. 2. vyd. Věrovany: Jan Piszkiewizc, 2004.
Gilpin, Robert. The Political Economy of International Relations. Princeton, NJ: Princeton University Press. 1987.
Gilpin, Robert. Global Political Economy: Understanding the International Economic Order, Princeton, NJ: Princeton University Press. 2001.
Rodrik, Dani. The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy, 2012.
Milanovic, Branko.World apart, measuring international and global inequality, Princeton Universtiy Press, 2005.
Findlay,Christopher. Free trade agreements in the Asia Pacific, 2010.
Eichengreen, Garry. Globalizing Capital: A History of the International Monetary System, 2nd ed., Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2008.
Eichengreen, B. The European Economy since 1945. Princeton. 2007.
Stern, Nicholas. The Global Deal, Public Affairs, USA, 2009.
Oatley, Thomas. Debates in International Political Economy. New York: Longman, 2009.
Maddison, Angus. The world economy. Paris: Development Centre of the Organisation for Economic Co-operation and Development, 2006.
Doporučena je pravidelná četba periodik The Economist, The New York Times a International Organization

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Ing. Magdalena Fiřtová, Ph.D. (04.02.2015)

Aktivní účast na hodinách - semináře a přednášky se vzájemně prolínají a probíhají 1x týdně 160 min 10 %

Příprava aktuality na seminář 10 %

Ústní týmová prezentace vybrané teritoriální případové studie (10-15 min) 20 %

Týmově zpracovaný abstrakt před hodinou a písemné zpracování případové studie (4 normostránky) 30 %

Závěrečný test 30 %

 

Aktuality (10%)

Každý student si během semestru připraví jednu aktualitu, kterou identifikuje jako relevantní z oblasti mezinárodní politické ekonomie. Po přečtení zahraničních novin student vybere jeden nejzajímavější článek, který rozešle do úterý večer (do 22h) svým kolegům e-mailem spolu se dvěma otázkami. Na semináři přednese student přednese hlavní teze článku a ve společné diskusi se pokusí odpovědět na položené otázky. Článek by měl být v anglickém nebo českém jazyce, aby si ho všichni studenti mohli přečít, nicméně příprava na prezentaci tohoto článku může spočívat i v reflexi, jak toto téma zpracovaly deníky psané v jiných jazycích. Z anglicky psaných novin doporučuji The Economist, The Wall Street, The New York Times, The Guardian.

Případová studie (50%)

Studenti ve dvoučlenných týmech zpracují případovou studii podle zadání na příslušný seminář. Součástí projektu bude ústní a písemná část. Ústní prezentace by neměla přesáhnout 15 minut a měla by ostatní studenty seznámit především s hlavními dopady, jaké měl zadaný problém na určitý stát nebo region. Součástí písemného zpracování bude, zaprvé, vypracování stručného minimálně jednostránkového, maximálně dvoustránkového abstraktu z dané případové studie, kde vystihnete hlavní myšlenky textu, vypíchnete argumenty a shrnete závěry autorů. Zadruhé, odevzdáte do 5. 6. 2015 písemný výtah, doplněný o vlastní kritický komentář textu, který by měl ideálně obsahovat body, v nichž s autory souhlasíte a proč a body, kde vidíte jejich závěry nebo argumenty jako problematické, s nimiž lze polemizovat. Je žádoucí, abyste si pro vypracování vlastního komentáře textu nastudovali k danému tématu ještě jinou literaturu, abyste měli možnost srovnání různých přístupů. Písemně zpracovaný projekt na téma případové studie by měl být zpracován opět v dvoučlenných týmech, v rozsahu zhruba 3-4 normostran.

Závěrečný test (30%)

Písemný test na konci semestru bude probíhat formou "domácího testu" (většinu zkouškového období totiž budu v zahraničí). Bude obsahovat dvě části.  1/ Část, kde budou studenti stručně odpovídat na otázky týkající se povinných textů z hodin; 2/  Dvoustránkovou esej, v níž si studenti zvolí jedno ze dvou navržených témat. K přípravě na test doporučuji využít studijního průvodce, který obsahuje seznam témat esejů, které bude test obsahovat. V SISu bude normálním způsobem vypsán termín. V danou hodinu zašlu zapsaným studentům zadání testu, které si studenti mohou doma stáhnout a během následujících 180 minut jej zpracovat a odeslat do stanoveného času na můj e-mail.

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ing. Magdalena Fiřtová, Ph.D. (04.02.2015)

Podrobný sylabus včetně povinných textů a případových studií je k dispozici v Moodle systému pod názvem IPE_Intro, přístupový klíč je kód tohoto kurzu. Hodina 26.2. odpadá.

 

Stručná struktura kurzu:

1. Úvodní hodina, seznámení s požadavky kurzu, rozdělení studentů do dvoučlenných týmů, rozdělení případových studií a aktualit, základní teoretické koncepty mezinárodní politické ekonomie

Důležité! Studenti si jako přípravu na první seminář dohledají 1-2 novinové články, které se podle nich věnují problémům, jimiž se zabývá mezinárodní politická ekonomie. Ideálně anglicky nebo česky, abyste mohli z článku citovat.

2. Globalizace a hospodářský rozvoj
3. Mezinárodní obchod: historický vývoj škol myšlení (merkantilismus, klasický liberalismus, neoliberalismus)
4. Současný světový obchodní systém
5. Mezinárodní měnový systém: historický vývoj (zlatý standard, bretton-wood, evropský měnový systém)
6. Mezinárodní finanční systém (směnné kurzy, mobilita kapitálu)
7. Národní státy ve světové ekonomice (role a nástroje)
8. Regiony a integrační uskupení ve světové ekonomice
9. Mezinárodní organizace ve světové ekonomice
10. Nadnárodní společnosti ve světové ekonomice, přímé zahraniční investice
11. Nerostné suroviny ve světové ekonomice
12. Světová ekonomika a ekologické otázky

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK