PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Moderní dějiny Litvy - JMB040
Anglický název: Modern history of Lithuania
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: VYKOUKAL (20.10.2004)
Kurs volně navazuje na předchozí výklad lotyšských a estonských dějin. Sleduje historický vývoj Litvy od zformování středověkého státu, vytvoření unie s Polskem a připojení k Rusku až k problematice moderních litevských dějin ve 20.století
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. (22.02.2006)

Povinná literatura (z literatury k pobaltským dějinám jen kapitoly věnované Litvě):

L. Švec, Dějiny pobaltských zemí, Praha 1996

A.Eidintas - V.Žalys - A.Senn, Lithuania in European Politics, New York 1998,

Doporučená literatura: J. Hiden - P. Salmon, The Baltic Nations and the Europe, London 1991, Die baltischen Staaten (ed.B.Meissner), 2. vyd., Kőln 1991, M.Hellmann, Grundzüge der Geschichte Litauens, 4.vyd., Darmstadt 1990, M.Hroch, Evropská národní hnutí v 19. století, Praha 1986, E.Janoušek, Polsko a Litva, Slovanský přehled 1930, 22, s.6-26, 199-212, 245-251, 334-358, 435-444, 509-518, 605-614, 678-684, 742-750, E.Bojtár, Oloupení Evropy, Praha 1993, A.Kastory, Smlouvy o "vzájemné pomoci" mezi SSSR a Estonskem, Litvou a Lotyšskem z podzimu 1993, Slovanský přehled, 1991/2, s.140-147, R.Lainová, Vnitropolitický vývoj litevského státu mezi světovými válkami, Slovanský přehled 1993/3-4, s.280-284, P.Łossowski, Kraje bałtyckie na drodze od demokracji parlamentarnej do dyktatury (1918-1934), Wroclaw 1972, S.Mikułicz, Kłajpeda w polityce europejskiej 1918-1939, Warszawa 1976, J.Ochmaňski, Historia Litwy, 3.vyd., Wroclaw 1990, R.Misiunas-R.Taagepera, The Baltic States: Years of Dependence 1940-1980, Berkeley 1983, S.Myllyniemi, Die baltische Krise 1938-41, Stuttgart 1979, S.Myllyniemi, Die Neuordnung der baltischen Länder 1941-1944, Helsinki 1973, V.Nálevka, Zápas o Pobaltí, Historický obzor, 1990/1, s.13-17, R.Parolek, Srovnávací dějiny pobaltských literatur, Praha 1978, G.Rauch, Geschichte der baltischen Staaten, Stuttgart 1970, A.E.Senn, The Great Powers, Lithuania and the Vilna Question, 1920-1928, Leiden 1966, J.Valenta, Vilno, Litevci a Poláci, Dějiny a současnost, 1992/2, s.56-59 a 5,s.56-59, J.Vozka, Litva - klíč k situaci ve východní Evropě, Praha 1933, HH.Wisner, Litwa i Litwini, Olsztyn 1991, J.Wanner, Odboj a zrada v Pobaltí, Historický obzor 1994/5, s.101-108, A.Eidintas, Jews, Lithuanians, and the Holocaust, Vilnius 2003, S. Kaubrys, National Minorities in Lithuania, Vilnius 2002, The Anti-Soviet Resistence in the Baltic States, Vilnius 2002, Z. Kiaupa - J. Kiaupiene - A. Kuncevičius, The History of Lithuania before 1795, Vilnius 2000; A. Anušauskas, Lietuva, 1940-1990, Vilnius 2005

Sylabus -
Poslední úprava: VYKOUKAL (20.10.2004)

1. Etnogeneze Litevců

2. Litevský středověký stát

3. Polsko-litevská unie

4. Připojení k Rusku

5. Litevské národní hnutí

6. První světová válka a vznik litevského státu

7. Politický a hospodářský vývoj meziválečné Litvy

8. Vilenská a klaipedská otázka

9. Pakt Molotov-Ribbentrop a sovětská anexe

10. Druhá světová válka a holocaust

11. Sovětizace a hnutí odporu po druhé světové válce

12. Perestrojka a obnovení samostatnosti

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK