PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do státu a politiky - JMB025
Anglický název: Introduction to State and Politics
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 80 / neurčen (80)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
P//Je prerekvizitou pro: JMB413, JMB015, JMB052
Anotace -
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (25.10.2019)
Předmět Úvod do státu a politiky je uvedením do základních pojmů a koncepcí především z oblasti teorie politiky s přesahy do problematiky státu. V průběhu kursu budou posluchači seznámeni s takovými otázkami, jako jsou vymezení samotné politiky a jejího vývoje, fungování státu, teorie a praxe demokratických a nedemokratických politických systémů, teorie a praxe politických aktérů, politické důsledky voleb a volebních systémů, vymezení hlavních ideologických proudů, které determinují soudobou politiku apod. Metodologicky bude kurs vycházet z empiricko-analytických tradic soudobé politické vědy, a to zejména v její komparativní podobě.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (04.02.2019)

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy a koncepcemi teorie politiky a naučit je tyto koncepce používat v praxi, tj. aplikovat je na politickou praxi. Jde o to, aby studenti v budoucnu nesklouzávali pouze k deskriptivním postupům, ale dokázali politické jevy analyzovat právě s pomocí příslušných teorií. Cílem předmětu je dále naučit studenty kritického a nikoliv bezhlavého přístupu ke zkoumání a aplikování těchto teorií. Za tímto účelem budou seznámeni nikoliv pouze s koncepcemi jako takovými, ale rovněž s odbornou diskusí o nich.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (04.02.2019)

Předmět je zakončen písemnou zkouškou ve formě znalostního testu (otevřené otázky), který vychází z přednesené látky a zadané literatury.

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (04.02.2019)

Ladislav Cabada, Michal Kubát a kol.: Úvod do studia politické vědy. Eurolex Bohemia, Praha 2004.

Pavla Dočekalová, Kamil Švec a kol.: Úvod do politologie. Grada, Praha 2010.

Andrew Heywood: Politologie. Eurolex Bohemia, Praha 2004.

Vít Hloušek, Lubomír Kopeček, Jakub Šedo: Politické systémy. Barrister & Principal, Brno 2011.

Miroslav Novák (ed.): Strany, volby a demokracie. Od Duvergera k Sartorimu a dále. Sociologické nakladatelství, Praha 2016.

Miroslav Novák et al.: Úvod do studia politiky. Sociologické nakladatelství, Praha 2011.

Metody výuky -
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (04.02.2019)

Předmět bude vyučován formou přednášek s aplikačními ukázkami. 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (04.02.2019)

Předmět je zakončen písemnou zkouškou ve formě znalostního testu (otevřené otázky), který vychází z přednesené látky a zadané literatury.

 

Studenti jsou klasifikováni z celkového výsledku následovně:

91 a více = A

81–90 % = B

71–80 % = C

61–70 % = D

51–60 % = E

0–50 % = F

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (25.10.2019)

Orientační přehled témat:
1) Co je politika a jak ji chápat
2) Klasické a moderní politické myšlení
3) Stát a jeho formy
4) Demokracie
5) Nedemokratické režimy
6) Politické režimy v demokracii a jejich typy
7) Političtí aktéři (politické strany a zájmové skupiny)
8) Stranické systémy a jejich typy
9) Volby, volební systémy, jejich typy a politické důsledky
10) Politická opozice a politické vládnutí
11) Politické ideologie a programy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK