PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Teorie ve společenských vědách - JMB024
Anglický název: Theory in Social Science
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 160 / neurčen (160)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
P//Je prerekvizitou pro: JMB413, JMB015, JMB052
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (21.02.2020)
Kurz přibližuje na příkladu vybraných stěžejních textů diskusi o sociálně vědním poznání, analýze společnosti a kritice mocenských aspektů moderní (západní) společnosti.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (21.02.2020)

Cílem kurzu je seznámit studenty s vybranými stěžejními texty z oblasti sociálních věd. Důraz je kladen na samostatnou četbu a následnou interpretaci celých textů.

 
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (21.02.2020)

Studenti mají dvě hlavní povinnosti:

(1) pečlivá a pravidelná četba literatury na jednotlivé hodiny (viz sylabus). Na jejím základě připraví na každou hodinu jednostránkové shrnutí daného textu (viz níže), v němž se pokusí souvisle vystihnout hlavní myšlenky studovaného textu. Shrnutí odevzdají nejpozději dva dny před konáním kurzu. Shrnutí budou průběžně hodnocena a v případě nedostačující kvality vracena k přepracování.

(2) aktivní účast na práci v rámci hodiny

Zkouška probíhá jako písemná klauzurní práce na zadané téma z okruhu studovaných textů. Časový limit práce: 80 minut, rozsah klauzurní práce: 2 strany rukopisného textu.

Hodnocení bodovou škálou A-F, viz: Opatření děkanky 17/2018: https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018

 

Podoba shrnutí:

1 str. ve formátu Word, okraje: normální (2,5 cm), velikost písma: 12, řádkování: 1, bez odsazení mezi odstavci ani na začátku nového odstavce

Název (tučně): Jméno a Příjmení studenta / Stručný název shrnutého textu (první část názvu bez podtitulu)

Dokument ukládejte pod názvem: Vaše příjmení_Stručný název shrnutého textu

Dokument ukládejte v programu Turnitin (podle pokynů v daném kurzu):

Vstup do programu: https://knihovna.cuni.cz/rozcestnik/turnitin/

Název kurzu: JTB002 Teorie ve společenských vědách, LS 2020

ID kurzu: 23778734

Heslo: Jinonice1

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (21.02.2020)

Viz sylabus

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (21.02.2020)

Přednáška, opírající se o interpretaci zadaných textů

 
Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (21.02.2020)

[1] 21.2.2020

Úvod: Seznámení s konceptem kurzu, povinnou četbou a dalšími povinnostmi

[2] 28.2.2020

Četba doma

[3] 6.3.2020

Sociální věda I

Četba: Max Weber: Smysl "hodnotové neutrality" v sociologických a ekonomických vědách + Max Weber: „Objektvita“ sociálněvědního a sociálněpolitického poznání

[4] 13.3.2020

Četba doma /individuální konzultace

[5-6] 20.3.2020

Sociální věda II

Četba: Friedrich Nietzsche: O užitku a škodlivosti historie pro život

Sociální věda III:

Četba: Thomas Kuhn: Struktura vědeckých revolucí. Praha: OIKOYMENH, 1997.

[7] 27.3.2020

Analýza společnosti I

Četba: Karl Marx: Osmnáctý brumaire Ludvíka Bonaparta. 2., autoris. vyd. Praha: Svoboda, 1949

[8] 3.4.2020

Analýza společnosti II

Četba:  BERGER, Peter L. a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění [online]. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 1999, 214 s.

10.4.2020 Svátek

[9] 17.4.2020

Analýza společnosti III:

Bourdieu, Pierre. Teorie jednání. Praha: Karolinum, nakladatelství Univerzity Karlovy, 1998, 179 s.

[10] 24. 4. 2020

Četba doma / konzultace

1. 5.2020 Svátek

8. 5. 2020 Svátek

15. 5. 2020 hodina odpadá (mezinárodní konference)

[11-12] 22. 5. 2020

Moc a moderní společnost I:

Četba: BAUMAN, Zygmunt: Modernita a holocaust. Druhé vydání. Praha: Sociologické nakladatelství, 2010. 330 s.

Moc a moderní společnost II:

Četba: FOUCAULT, Michel. Dohlížet a trestat: kniha o zrodu vězení. Praha: Dauphin, 2000 [cit. 2020-01-10]. Studie. ISBN 80-86019-96-9, 427 s.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK