PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Dějiny evropského myšlení - JMB023
Anglický název: A History of European Thought
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (140)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: JTB006
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
P//Je prerekvizitou pro: JMB413, JMB015, JMB052
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout augustinus_de_magistro.pdf Augustinus: O učiteli PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout Comte.pdf Comte: ukázka z Kurzu pozitivní filosofie PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout scan_Akvinský.pdf Tomáš Akvinský: Teologická suma: I-II, ot. 92, čl. 1 PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout scan_Cicero.pdf Cicero: ukázka z Dialogu o stáří PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout scan_Komenský.pdf Komenský: Věječka moudrosti PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout TA_ot95.docx Tomáš Akvinský: Teologická suma I.- 2, ot. 95, čl. 1-3 PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (30.05.2019)
Kurz nabízí pohled na vybraná témata evropského myšlení, jak je formovala filozofická diskuse od starověku až po současnost.Kurz se tedy věnuje následujícím tématům, které souvisejí s celkovým zaměřením studia MTS:
1. teorie / filosofie poznání
2.filosofie výchovy a vzdělávání
3. etika
4. politika
5. filosofie dějin
V kurzu vyjdeme ze současných úvah o vyjmenovaných tématech a budeme hledat jejich počátky v dějinách filozofie, kritické hlasy ze současnosti i z minulosti a zaměříme se nato, jak se různé myšlenky často prolínají v různých podobách dějinami myšlení a jak teprve pohled na příběh jejich vzniku může osvětlit jejich skutečný význam.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. (13.09.2019)

Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními autory, pojmy a problémy evropského myšlení od jeho počátku v
antickém Řecku až po počátek 20. století. Kurz je koncipován jako přehledový, jeho součástí je však samostatná domácí příprava,
spočívající v prvé řadě v četbě příslušné povinné primární literatury (viz níže). Kurz se zaměřuje na vývoj pohledu na následující témata:
1. stát, právo a spravedlnost
2. výchova
3. etika a mravnost
4. poznání, tj. noetika

5. dějiny

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. (27.11.2019)

Pro úspěšné absolvování kurzu je nutno :

1. odevzdat včas 2 krátké domácí práce –shrnutí primárních textů vztahujících se k zadanému tématu, resp. esej reflektující téma a zadané texty- rozsah vždy 6 NS, tj. 10.800 znaků –plus mínus 300:
1. do 30.11. 2019: Jak  a co poznáváme a jaká je v poznání role jazyka a jak můžeme poznání dále předat: Platón: Kratylos – ukázka: 383a-390e;423a-440b, Augustinus: De magistro, Komenský: Věječka moudrosti, Seneca: z listů Luciliovi list…, Nietzsche: Pravda a lež ve smyslu nikoliv morálním, F. Bacon: ukázka z knihy Nové organon (Předmluva a aforismy 1-62), ukázka z knihy W. Jamese: Pragmatismus – kap. 1 a 2
•2. do 10.1. 2020 nejpozději však 5 dní před konáním testu,na který se student hlásí: Jaké je ideální uspořádání státu, jaký má být jeho vládce, resp. kdo má vládnout a co je spravedlnost: Platón – ukázky z Ústavy, Aristoteles ukázky z Politiky, Machiavelli: Vladař – ukázka, Hobbes: ukázka z O občanu, Locke: ukázka z Druhého pojednání o vládě, Rousseau: O společenské smlouvě - ukázka,Comte: ukázka z Kurzu pozitivní filozofie, Masaryk: ukázka O demokracii
 
2. úspěšně absolvovat závěrečný test - bude vypsáno 5 termínů, z toho 1 v předtermínu. Další termíny již vypsány nebudou
Hodnocení vychází ze škály A až F dle Opatření děkanky 17/2018: https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018 nebo v anglické verzi:https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018aj
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. (08.10.2019)
•Platón: Kratylos – ukázka: 383a-390e;423a-440b
•Augustinus: De magistro
•Komenský: Věječka moudrosti – ukázka
•Seneca: z listů Luciliovi list 78 a 122
•Nietzsche: Pravda a lež ve smyslu nikoliv morálním
•F. Bacon: ukázka z knihy Nové organon: Předmluva a aforismy 1-62
•W. James: Pragmatismus – kap. 1 a 2
•Platón – ukázky z Ústavy
•Aristoteles ukázky z Politiky
•Machiavelli: Vladař – ukázka
•Kant: K věčnému míru
•Hobbes: ukázka z O občanu
•Locke: ukázka z Druhého pojednání o vládě
•Rousseau: O společenské smlouvě – ukázka
Comte: ukázka z Kurzu pozitivní filozofie
•Masaryk: O demokracii
Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. (24.10.2019)

Výuka probíhá formou tematicky zaměřených přednášek shrnujících různé podoby diskuse o daném tématu v historickém i systematickém průřezu. Domácí příprava studentů pak vychází z požadavku na četbu primárních textů a samostatné zamyšlení nad 2 vybranými otázkami a v přípravě na závěrečný test

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. (27.12.2019)

Pro úspěšné absolvování kurzu je nutno :

1. odevzdat včas 2 krátké domácí práce –shrnutí primárních textů vztahujících se k zadanému tématu, resp. esej reflektující téma a zadané texty- rozsah vždy 6 NS, tj. 10.800 znaků –plus mínus 300:
1. do 30.11. 2019: Jak  a co poznáváme a jaká je v poznání role jazyka a jak můžeme poznání dále předat: Platón: Kratylos – ukázka: 383a-390e;423a-440b, Augustinus: De magistro, Komenský: Věječka moudrosti, Seneca: z listů Luciliovi list…, Nietzsche: Pravda a lež ve smyslu nikoliv morálním, F. Bacon: ukázka z knihy Nové organon (Předmluva a aforismy 1-62), ukázka z knihy W. Jamese: Pragmatismus – kap. 1 a 2
•2. do 10.1. 2020 nejpozději však 5 dní před konáním testu,na který se student hlásí: Jaké je ideální uspořádání státu, jaký má být jeho vládce, resp. kdo má vládnout a co je spravedlnost: Platón – ukázky z Ústavy, Aristoteles ukázky z Politiky, Machiavelli: Vladař – ukázka, Hobbes: ukázka z O občanu, Locke: ukázka z Druhého pojednání o vládě, Rousseau: O společenské smlouvě - ukázka,Comte: ukázka z Kurzu pozitivní filozofie, Masaryk: ukázka Demokratism v politice
 
2. úspěšně absolvovat závěrečný test - bude vypsáno 5 termínů, z toho 1 v předtermínu. Další termíny již vypsány nebudou
Hodnocení vychází ze škály A až F dle Opatření děkanky 17/2018: https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018 nebo v anglické verzi:https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018aj
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. (13.09.2019)

 

Sylabuskurzu:

 

1. (1. 10.) Jazyk: Jak funguje, jak se utváří pojmy, k čemu jazyk potřebujeme, jak ovlivňuje naše poznání. Jak se od od Platóna, přes Augustina, F. Bacona, Hegela, F. Nietzsche aj. dostaneme k moderní sémiotice, analytické filozofii a postmoderně

 

2. (8.10.) Poznání 1:smyslové a racionální poznání: jaké přináší omyly, co to znamená apriorní a aposteriorní poznání, střetávání empirismu a racionalismu: od Platóna přes helénistické skeptiky,  Descartesa, Kanta, empiristy atd. Co je pravda? Jak můžeme poznávat svět? A jak se na poznání dívá dnešní věda, nebo skeptikové současnosti. Můžeme rozeznat, co je pravda, co lež, co fikce?  Odlišnost přírodovědných a humanitních věd z hlediska metodologie vědy (Kuhn, Weber, Luhmann aj.)

 

3. (15.10.) Poznání 2: Co vůbec může být předmětem našeho poznání? jevy, věci o sobě ideální obsahy mysli... matematika a přírodní vědy, jednota v podstatě světa (arché - pralátka, logos,číslo aj.)

 

4.   (22-10.) Výchova: metody přemýšlení a výuky: od Sókrata, Platóna, Aristotela přes skepsi, stoickou výchovu formou určité terapie, scholastické formy argumentace, středověký vztah vědění a víry až po karteziánskou metodu skepse, Komenského teorie výchovy, liberální výchova (Locke), vliv matematiky a přírodních věd v novověku, solitéři (Rousseau, Nietzsche...), pragmatická teorie výchovy, 'Masarykův důraz na význam vzdělání pro demokracii. Jak můžeme učit a co je cílem školství, vzdělání? Role humanitněvědných a přírodovědných oborů ve vzdělávání, k čemu vlastně je vzdělání? Vzdělávání k občanství.

 

5. (5.11.) Výchova / vzdělávání a politika: výchova vladaře, státnické umění, areté a její učitelnost, humanita, učení demokracie

 

6. (12.11.) Etika 1: Co je dobro? různé koncepce - blaženost, dobré jednání, cíl jednání, úmysl, kategorický imperativ apod. ‚Je možné hovořit o univerzální lidské morálce, nebo je morálka vždy relativní , nebo dokonce subjektivní?

 

7. (19.11.) Etika 2: vztah etiky a poznání: co je pravda? pravda v morálním a amorálním smyslu. Vede poznání dobrého ke konání dobrého? Je poznávání toho, co je dobré a vzdělání vůbec přínosné pro morálku, nebo spíše poznání kazí charakter?

 

8. (26.11.) Etika a politika: Co je spravedlnost, jaká je lidská přirozenost? Co je přirozené právo? Vztah státníka k mravnosti? Od Platóna, Aristotela, stoiky, až po Machiavelliho, Lockea, Hobbese, Rousseaua... "věčný mír"- Kant. Současná teorie spravedlnosti – problém legality a legitimity, interpretační komunity pro porozumění tomu, co je správné a spravedlivé, různé druhy spravedlnosti.

 

9. (3.12.) Politika Jaké je ideální uspořádání společnosti? Koncepce státního řádu, utopické myšlení, koncepce demokracie a její kritika od Aristotela až po Masaryka. Problém humanity a naopak banálního zla ve vztahu k totalitním režimům. Kritika politické praxe a role filosofů od Sókrata až po 19. stol., včetně Nietzscheho či Masaryka, současná kritika od filozofů postmoderny (Foucault), systémovou teorii (Luhmann) nebo kritickou teorii (Adorno, Habermas). Reflexe otázky viny (Jaspers, Arendt) apod.

 

10. (10.12.)  Paměť a její meze: význam paměti pro poznávání: poznání jako rozpomínání - Platón, Augustinus), problém zapomínání  a nepamatování. Osvobozující role zapomnění. Paměť individuální a paměť kolektivní, kulturní. Čas a identita

 

 

11. (17.12.)  Dějiny: Co to jsou dějiny, koncepce dějin a dějinnosti. Vztah historiografie a umění od Platóna, Aristotela, středověk (J. da Fiore), Hegela až po Comtea, Nietzscheho a Masaryka nebo Patočku či Gadamera

 

 

 

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK