PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Academic English II - JLM002
Anglický název: Academic English II
Český název: Academic English II
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 40 (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Daniel Baxter Jackson III, M.A.
Vyučující: Pamela Danielle Cotte, M.A.
Třída: Courses for incoming students
Prerekvizity : JLM001
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Poslušná (29.05.2013)
Kurz je určen posluchačům bakalářského i magisterského studia, kteří úspěšně absolvovali odbornou angličtinu určenou pro jejich studijní zaměření a chtějí dále rozvíjet své znalosti anglického jazyka s ohledem na akademické prostředí. V kurzu se zaměříme na zdokonalení všech jazykových dovedností (čtení, psaní, poslech, mluvení) a gramatiku a slovní zásobu používané v akademické angličtině na úrovni C1 (advanced).
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Poslušná (29.05.2013)

Student by měl být po absolvování kurzu schopen:
- pracovat s autentickými akademickými texty
- sledovat a zaznamenávat odborné přednášky v angličtině
- prezentovat a obhajovat své názory
- písemně zpracovat výzkumný projekt 
- účastnit se zahraničních stáží bez jazykových zábran
- snáze se pohybovat v anglickém akademickém prostředí

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Poslušná (19.01.2016)

Povinná literatura
Učebnice Cambridge Academic English Student’s Book Advanced (autoři Martin Hewings, Craig Thaine, Cambridge University Press - lekce 6-10)
Materiály v SIS v sekci Soubory
Pozn.: Materiály poskytnuté studentům a používané ve výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Akademická angličtina II. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

Doporučená literatura
McCarthy, M., O’Dell, F.: Academic Vocabulary in Use Advanced, Cambridge
Paterson, K. (2013). Oxford Grammar for EAP. OUP
Hewings, M.: Advanced Grammar in Use, Cambridge

Internetové zdroje:
http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/
http://www.uefap.com/writing/writfram.htm

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Poslušná (25.01.2022)

Kurz bude vyučován prezenčně nebo online, v závislosti na epidemiologické situaci.

Studenti se v hodinách věnují převážně rozvoji komunikačních a poslechových dovedností, sledování autentických přednášek a čtení textů. Pracují ve dvojicích či skupinkách. Je vyžadována i pravidelná domácí příprava ve formě vypracování gramatických cvičení či procvičení psaní.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Pamela Danielle Cotte, M.A. (28.04.2022)

Studenti musí prokázat znalosti akademické slovní zásoby, gramatiky a kolokací. Musí porozumět mluvené i psané akademické angličtině a být schopni napsat jednotlivé části diplomové práce.

Požadavky k zápočtu sestávají ze tří částí. Body z všech částí se sčítají. Studenti musí dosáhnout nejméně 70% z celkového počtu bodů.

1. Studenti musí nahrát 3 krátké seminární práce do 20. 05. 2022 do složky na Google disku. Témata prací budou specifikována v průběhu semestru. Studenti mohou získat za každou práci až 20 bodů. 

2. Studenti vypracují malý skupinový projekt na jimi zvolené téma. Na projektu budou studenti pracovat téměř výhradně v hodinách a výsledky budou prezentovány formou krátké zprávy či prezentace. Studenti dostanou podrobné informace na začátku semestru. Studenti mohou získat až 20 bodů za skupinovou zprávu či prezentaci.

3. Závěrečný souhrnný test 10. 5. 2022 (online) s dalšími moznostmi ve zkouškovém období zaměřený na všech pět lekcí probraných v semestru (lekce 6-10, Cambridge Academic English). Studenti mají tři pokusy. Test bude obsahovat slovní zásobu, gramatiku, kolokace, porozumění akademickému textu a esej.

Docházka není povinná, nicméně studenti, kteří zameškají více než tři lekce, musí odevzdat deník, ve kterém popíší svou pravidelnou domácí přípravu (min 1500 slov).

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Poslušná (25.01.2022)

Lekce 6 - 10 z učebnice Cambridge Academic English Advanced

Zahrnují např. evaluating academic texts, understanding the relationship between research findings, understanding plagiarism, presentation practice, choosing between paraphrase and quotation, organising information in writing, supporting claims with evidence in speaking and writing, describing and analysing data and findings, discussions and debates, understanding academic lectures.

Compound nouns, irregular plural nouns, word order in as-clauses, punctuation.

Součástí kurzu je také materiál k psaní jednotlivých částí bakalářské práce.

Doplňkové materiály naleznete v SIS Souborech. Materiály budou průběžně doplňovány.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Poslušná (29.05.2013)

Studenti musí mít jazykové znalosti na úrovni B2 - C1. Prerekvizitou je zápočet z kurzu JLM001.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK