PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Academic English I - JLM001
Anglický název: Academic English I
Český název: Academic English I
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 30 (30)
letní:neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Daniel Baxter Jackson III, M.A.
Vyučující: Pamela Danielle Cotte, M.A.
Daniel Baxter Jackson III, M.A.
Třída: Courses for incoming students
Prerekvizity : {Složení skupiny: JLB002, JLB004, JLB006, JLB008, JLB010, JLB046}
Je prerekvizitou pro: JLM002
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Academic English I Syllabus -CU - Jackson .docx Osnova Daniel Baxter Jackson III, M.A.
stáhnout Cambridge Academic English C1 Advanced Student's Book.pdf Cambridge Academic English C1 Advanced Student's Book Daniel Baxter Jackson III, M.A.
stáhnout Crider on the Enthymeme.pdf Crider na entymemu Daniel Baxter Jackson III, M.A.
stáhnout Midterm Exam Academic English I.docx Pololetni zkousky Daniel Baxter Jackson III, M.A.
stáhnout Opening Paragraphs.docx Cvičení Otevírání Odstavců Daniel Baxter Jackson III, M.A.
stáhnout Reflection 1 - Values.pdf Odraz 1 - Hodnoty - Instrukce Daniel Baxter Jackson III, M.A.
stáhnout Rhetorical Devices Sentence Imitation.docx Cviceni retorickych prostredku Daniel Baxter Jackson III, M.A.
stáhnout Values Awareness Exercise.pdf Cvičení Uvedomeni si Hodnot Daniel Baxter Jackson III, M.A.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Poslušná (14.09.2022)
Kurz je určený studentům programu BEF a studentům, kteří úspěšně absolvovali kurzy odborné angličtiny (JLB004, JLB008, JLB046, JLB006, JLB002 a JLB010) a chtějí se dále zdokonalovat v angličtině. Zaměří se na procvičování akademických dovedností, rozvoj mluvení, poslechu a psaní, rozšiřování znalostí gramatiky a slovní zásoby na úrovni C1. Studenty čekají diskuze, jazykové hry, prezentace a debaty. Mottem kurzu je Síla jazyka.


Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Poslušná (14.09.2022)

 

Po skončení tohoto tříměsíčního kurzu by studenti měli být schopni:


- psát úvodní statě v akademickém stylu
- psát teze, které jsou konkrétní, přesvědčivé a sebejisté
- rozpoznat a používat devět různých druhů řečnických nástrojů v psané formě a prezentacích
- přesvědčivě argumentovat
- identifikovat argumentační fauly v psaných textech, mluveném projevu a tweetech
- podpořit své argumenty důkazy jak ve své vlastní práci tak při kontrole práce spolužáků (peer review)
- používat v praxi pokročilé gramatické vazby
- používat novou slovní zásobu z učebnice Cambridge Academic English
- hovořit plynně v debatách
- aplikovat správné strategie používané při čtení textů z oblasti sociálních věd
- implementovat poslechové strategie a zvýšit tím porozumění a radost z prozkoumávání myšlenek 

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Poslušná (14.09.2022)

Povinná literatura 

Firth, M., Hewings, M. & Thaine, C. (2012) Cambridge Academic English Advanced.  

Cambridge University Press

Materials in the SIS (Files section)

Note: All materials used in the course can be used by the students of Academic English I only.

Doporučená literatura

Crider, F.C., The Art of Persuasion, Aristotle’s Rhetoric for Everybody. https://www.amazon.com/PERSUASION-ARISTOTLES-RHETORIC-EVERYBODY-CURRICULUM/dp/0985565985

Internetové zdroje

Using English for Academic Purposes, for Students in Higher Education http://www.uefap.com/writing/writfram.htm

Enthymeme, or are you thinking what I’m thinking? https://www.theguardian.com/media/mind-your-language/2015/apr/09/enthymeme-or-are-you-th

Developing a Strong, Clear Thesis Statement https://courses.lumenlearning.com/suny-ccc-engl-1010-1/chapter/developing-a-strong-clear-thesis-statement/

American Rhetoric, Rhetorical Figures in Sound https://www.americanrhetoric.com/rhetoricaldevicesinsound.htm

Documentary: A Class Divided - A.K.A. The Blue Eyes, Brown Eyes Experiment https://youtu.be/1mcCLm_LwpE

Europe’s Problem with the Roma https://youtu.be/uxizGdLjNyE

The Stanford Prison Experiment https://www.prisonexp.org/

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Poslušná (14.09.2022)

 

Studenti budou pracovat převážně ve dvojicích nebo malých skupinách, čímž budou procvičovat komunikační dovednosti. I při cvičeních procvičujících psaní budou studenti pracovat ve dvojicích či skupinách, protože diskuze pomáhá formulovat, vyjasňovat a vyjadřovat myšlenky. Bude vyžadována pravidelná domácí příprava před hodinou, například zhlédnutí videa, vypracování slovíčkového cvičení, přečtení textu apod.

 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Poslušná (21.09.2022)

Pro získání kreditů budou mít studenti za úkol:

a) vypracovat krátkou prezentaci, která se vztahuje k jejich oboru. Tato prezentace bude sloužít jako základ k diskuzi. Studenti budou ve dvojicích prezentovat obě strany daného argumentu. Každý student bude prezentovat jeden graf, tabulku nebo jiné vizuální vyjádření dat a tím podpoří svůj postoj v diskuzi. Každá dvojice bude mít 8 min k tomu, aby prezentovala dva vizuální podklady vztahující se k jejich argumentu. Prezentující poté budou moderovat diskuzi. Na prezentaci se budou studenti zapisovat ve druhém výukovém týdnu. Každý student může získat až 20 bodů, hodnotí se angličtina, celkový dojem a vizuální stránka 

b) odevzdat 9 písemných reflexí

c) napsat  2 testy - midterm test a závěrečný test. Na každý test je jeden pokus. Studenti budou o termínech testů informováni emailem. Závěrečný test se bude psát na poslední hodině, během zkouškového období budou vypsány další termíny.

Midterm test bude zaměřen na látku v lekcích 1-6.

Závěrečný test zopakuje látku z celého semestru.

d) úspěšně složit testy ze slovíček (každý týden)

e) každý týden vypracovat domácí úkol z gramatiky

Studenti musí získat celkem 70% možných bodů.

Ukázka dílčího testu je v Souborech v SISu.

Studenti při testu nesmějí používat slovníky. Test bude pouze v angličtině.

Docházka není povinná, ale doporučuje se.

Podrobné informace

Reflexe

Student bude muset odevzdat 9 reflexí, celkově za 20 bodů. Každá reflexe o délce max 500 slov (delší nebudou hodnoceny) by měla být napsaná formou eseje s tezí, doplňujícími odstavci a závěrem.  Měla by se odkazovat na diskuze a cvičení ve třídě a další materiály jako např. videa či články, aby student demonstroval aktivní účast na výuce a zaujetí tématem. Pozdní odevzádní bude mít za důsledek snížené hodnocení.

Gramatická cvičení

Cvičení jsou z učebnice Cambridge Academic English, Advanced. Studenti budou mít za úkol je vypracovávat pravidelně každý týden, budou se odevzdávat na začátku hodiny. 

Slovíčkové kvízy

Z Quizletu budou kvízy na začátku každé hodiny. Pokud se student hodiny nezúčastní, může si kvíz udělat online na Quizletu a screenshot provedeného testu uloží do své složky na Google disku. Zároveň pošle vyučujícímu zprávu, že tetst vypracoval.

Prezentace

Prezentace se budou vztahovat k oborovému zaměření studenta. Studenti ve dvojicích odprezentují oba pohledy na danou problematiku, každý student z jednoho úhlu pohledu. Každý student v obhajobě svého pohledu odprezentuje jeden graf, tabulku apod. Každá dvojice bude mít 8 minut na odprezentování dvou snímků se svým postojem k problematice, následně budou moderovat diskuzi.

Zápis na prezentace proběhne ve 2. výukovém týdnu. Každý student může získat až 10 bodů za jazyk, celkový dojem a vizuální stránku prezentace.

Midterm test 

Tento test ověří znalosti všeho, co bylo probíráno v prvních šesti týdnech výuky. Bude se skládat z pěti částí: gramatika, slovní zásoba, poslech, čtení a psaní.

Závěrečný test

Test bude zahrnovat veškeré učivo - opět gramatiku, slovní zásobu, poslech, čtení a psaní.

Hodnocení

Reflexe (celkem 9) - 20 bodů

Gramatická cvičení -   10 bodů

Slovíčkové kvízy  -    10 bodů

Prezentace -              20 bodů

Midterm test  -           20 bodů

Závěrečný test  -               20 bodů

______________________________________________________________________________

Celkem -                       100 bodů 

 

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Poslušná (21.09.2022)

Class 1: Oct. 4th

In class: EAP Values Clarification Exercise & Discussion. 

Grammar: -ing clauses with prepositions & conjunctions, preps after passive verbs, problem words: affect vs. effect. (pgs. 24-25, Cambridge Academic English (CAE). 

Vocabulary: Unit 1, (pg. 173, CAE) & in Quizlet. 

Homework: Write a reflection on the exercise - do your own personal values or Czech values differ from those of academia? Complete the grammar exercises for Unit 1. 

Watch this video on why we should study rhetoric. 

________________________________________________________________________________

Class 2: Oct. 11th 

In class: Rhetorical Devices - handout, discussion and exercise + Kahoot!  

Grammar: Using gender-neutral language, complex conjunctions, adjective compounds with well, ill, poorly. (pgs. 36-37)

Vocabulary: Unit 2 (pgs. 173-174) & in Quizlet. 

Homework: Write an example for each of the nine rhetorical devices and a reflection on when and where you could use them in your academic writing. Complete the grammar exercises for Unit 2. Read this article on opening paragraphs.

________________________________________________________________________________

Class 3: Oct. 18th

In class: Effective introductions - handout, think-pair-share, & in-class writing exercise

Grammar: Complex prepositions, items in lists, being (pgs. 52-53)

Vocabulary: Unit 3 (pg. 174) & in Quizlet.

Homework: Find an old introduction that you’ve written and rewrite it based on what you now know about contexualizing your essays with setting, main characters & tension while convincing the reader the subject matter is important. Bring both with you to class along with comments on the edits you made and why. Complete the grammar exercises for Unit 3. 

________________________________________________________________________________

Class 4: Oct. 25th

In class: Writing Strong & Clear Thesis Statements

Grammar: Subject-verb agreement, tense choice in reporting verbs, common prefixes in academic writing.

Vocabulary: Unit 4 (pg. 174) &in Quizlet. 

Homework: Find an old thesis statement (or one that you’re currently working on) and rewrite it according to what you’ve learned about them in class. Complete the grammar exercises for Unit 4. 

________________________________________________________________________________

Class 5: Nov. 1st

In class: Enthymemes - mini-lecture, discussion & exercise. 

Grammar: Complex noun phrases 1, classifying nouns, compound adjectives, specialist terms: collocation, language-announcing goals in research paper introductions. 

Vocabulary: Unit 5 (pgs. 174-175) & in Quizlet.

Homework: Find an example of an enthymeme from something you have to read for another class and reconstruct it as a syllogism. Complete the grammar exercises for Unit 5. 

________________________________________________________________________________

Class 6: Nov. 8th

In class: Sham enthymemes/logical fallacies - mini-lecture, discussion & exercise. 

Grammar: Complex noun phrases 2, producing compound nouns, as-clauses: referring to the work of others, of which: expressing ideas efficiently.  

Vocabulary: Unit 6 (pg. 175) & in Quizlet. 

Homework: Find an example of a logical fallacy and analyze it. Complete the grammar exercises for Unit 6.  Study for the midterm. 

________________________________________________________________________________

Class 7: Nov. 15th

In class: Midterm Exam

Grammar: On the exam - Units 1-6

Vocabulary: On the exam - Units 1-6

Homework: Read this article about the Stanford Prison Experiment. 

________________________________________________________________________________

Class 8: Nov. 22nd  

In class: Stanford Prison Experiment jigsaw activity; role play - Alibi. 

Grammar: Unit 7 - Irregular plural nouns, noun + passive verb, combinations in, Methods sections, Using it-clauses to organize information, word families in texts, problem words: adopt & adapt. 

Vocabulary: Unit 7 (pg. 175) & in Quizlet.

Homework: Write a reflection about your experience in the role play and the connection to the Stanford Prison Experiment. What role does language play in establishing power? Complete the Unit 7 grammar exercises. 

________________________________________________________________________________

Class 9: Nov. 29th

In class: Blue Eyes, Brown Eyes Discussion & Exercise. 

Grammar: Unit 8 - problem words: comprise, be composed of, consist of, constitute, make up, include; classifying phrases, problem solving phrases, word order in as-clauses.

Vocabulary: Unit 8 (pgs. 175-176) & in Quizlet. 

Homework: Write a reflection on the Blue Eyes, Brown Eyes Experiment. Watch this video and read this article on the Romani. Complete the grammar exercises in Unit 8

________________________________________________________________________________

Class10: Dec. 6th

In class: Romani, Europe’s Problem with the Roma - discussion + debate. 

Grammar: Unit 9 -  Collocations - evaluative language in critiques, hedges, problem words: tendency, tend, trend; comparing results in discussion sections. 

Vocabulary: Unit 9 (pg. 176) & in Quizlet. 

Homework: Write a reflection on Europe’s ‘problem’ with the the Romani. Read this article and watch this video on how to give an effective presentation. 

________________________________________________________________________________

Class 11: Dec. 13th

In class: Presentations - w/peer feedback. 

Grammar: Review

Vocabulary: Review

Homework: Study for the final exam. 

________________________________________________________________________________

Class 13: Dec. 20th

In class: Final Exam

Grammar: Units 1-9

Vocabulary: Units 1-9

Homework: Go out and apply what you’ve learned in the real world. 

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Poslušná (21.09.2022)

Angličtina na úrovni B2 - C1. Studenti musí mít úspěšně absolvovaný jeden z následujících předmětů: JLB002, JLB004, JLB006, JLB008, JLB010, JLB064 nebo JLB046.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK