PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Němčina pro ekonomy - mírně pokročilí II - JLB056
Anglický název: German for Economics pre-intermediate II
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 15 (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Regina Faltýnová
Vyučující: Ing. Regina Faltýnová
Prerekvizity : JLB055
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (20.01.2023)
Kurz je určen především posluchačům bakalářského i magisterského studia ekonomie a studentům, kteří si chtějí upevnit a rozšířit znalosti obecného jazyka s ohledem na specifické potřeby budoucích ekonomů. Je zaměřen na rozšíření a procvičování slovní zásoby obecného jazyka, osvojení základní slovní zásoby hospodářské němčiny k vybraným tématům, schopnost pochopit jednoduché psané a slyšené odborné texty, interpretovat je a jednoduše o nich diskutovat, jakož i opakování a procvičování gramatiky. Kurz probíhá v letním semestru a je dobrou přípravou pro navazující kurs "němčina pro ekonomy - středně pokročilí" a jeho úspěšné zvládnutí.


Cíl předmětu -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (20.01.2023)

Po úspěšném absolvování kurzu bude student schopen porozumět hlavním myšlenkám jednoduchých odborných textů na probraná témata, bude je umět stručně interpretovat, zapojit se do rozhovoru na známé téma a jednoduše vyjádřit svůj názor. Bude schopen sestavit jednoduchý text na známé ekonomické téma. Dvousemestrální kurz je zároveň dobrou průpravou pro zvládnutí navazujících kurzů ekonomické němčiny bez větších bariér, tedy pro další rozvoj odborného jazyka.

 

Literatura -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (20.01.2023)

Podkladem pro výuku jsou materiály vycházející ze zdrojů učebnicových a internetových, které vyučující poskytne studentům, např.:

S. Schmohl/Autorenteam: Akademie Deutsch A2+

S. Schmohl/Autorenteam: Akademie Deutsch B1+

A. Buscha, S. Szita: Spektrum Deutsch A2+

G. Volgnandt & D.Volgnandt: Exportwege neu 2

A. Fearns, D. Lévy-Hillerich: Kommunikation in der Wirtschaft

Unternehmen Deutsch, Aufbaukurs, Klett

 

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Němčina pro ekonomy. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

Metody výuky -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (20.01.2023)

Seminář. Dle možností partnerská a skupinová práce, brainstorming, diskuze.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (24.01.2023)

Podmínky získání klasifikovaného zápočtu: 

- aktivní účast na hodinách, průběžné plnění zadávaných úkolů - 20% celkového hodnocení (max. 2 absence)      

- komplexní test v rozsahu látky letního semestru (slovní zásoba k probíraným tématům, gramatika, porozumění čtenému, popř. slyšenému textu, krátká argumentace a vyjádření názoru o rozsahu cca 120 slov),  80% celkového hodnocení, délka testu: 60 min. Test mohou studenti 2x opakovat, mají tedy celkem 3 pokusy.

Hodnocení:

0-50 % = F

51-60 % = E

61-70 % = D

71-80 % = C

81-90 % = B

91 % a více = A


Základní význam stupňů A-F je následující: A - výtečně (vynikající výkon pouze s drobnými chybami), B - velmi dobře (nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami), C -dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb), D - uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky), E - dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky), F - nedostatečně, neprospěl (je zapotřebí značné množství další práce).

 

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (21.01.2023)

Konverzační témata:

1. Einkaufsgewohnheiten

2. Produkte, Erfindungen, Arbeitsvorgänge

3. Firma, Firmenpräsentation

4. Medien und Politik

5. Umwelt 

Gramatika:

Vedlejší věty

Konjunktiv II

Trpný rod

Rekce sloves

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (20.01.2023)
Úspěšné zvládnutí zimního kurzu "Němčina pro ekonomy - mírně pokročilí I", popř. látky vyučované v rámci tohoto předmětu. Jazyková úroveň: A2+.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK