Angličtina pro sociální vědy I - JLB053
Anglický název: English for Social Sciences I
Český název: Angličtina pro sociální vědy I
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 85 (85)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Michaela Gloverová Konečná
Mgr. Alena Prošková
Vyučující: Mgr. Michaela Gloverová Konečná
Mgr. Alena Prošková
Třída: Courses for incoming students
Neslučitelnost : {Složení skupiny: JLB002, JLB004, JLB006, JLB008, JLB010, JLB046}, {Složení: JLB001, JLB003, JLB005, JLB007, JLB009, JLB045}
Záměnnost : JLB031
Je neslučitelnost pro: JLM011
Je prerekvizitou pro: JLB054
Je záměnnost pro: JLB031
Ve slož. prerekvizitě: JTB070, JTB074
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Gloverová Konečná (19.09.2023)


ANGLIČTINA PRO SOCIÁLNÍ VĚDY - nepovinný předstupeň odborných angličtin

JAZYKOVÁ ÚROVEŇ KURZU: B1+/B2 (https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/test-your-level)

KOMU JE KURZ URČEN: Kurz Mgr. Proškové studentům bakalářské žurnalistiky Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ) a kurz Mgr. Gloverové posluchačům Česko-německých studií (ČNS), Institutu mezinárodních studií (IMS) a Institutu politologických studií (IPS). V případě volné kapacity se do kurzu mohou hlásit i posluchači dalších oborů.

CÍL KURZU: Budování odbornější slovní zásoby, upevnění znalostí a správného používání obtížnějších gramatických struktur, rozvoj akademických dovedností.

ZÁPIS DO KURZU VEDENÉHO MGR. GLOVEROVOU JE PODMÍNĚN ÚČASTÍ NA ROZŘAZOVACÍM TESTU, na který je třeba se zapsat u Jany Kunzové, B.A.( Angličtina pro IMS) a Mgr. Kamily Panešové ( Angličtina pro IPS - PMV a PVP).
Zápis do kurzu Mgr. Gloverové se koná 20. 9. 2023 od 12:00. Studenti, kteří při rozřazovacím testu nedosáhnou dostatečný počet bodů potřebný k přijetí do kurzu Angličtina pro IMS (vyučující Jana Kunzová, B.A.) a Angličtina pro IPS (PMV a PVP, vyučující Mgr. Kamila Panešová), mají možnost se přihlásit do kurzu Angličtina pro sociální vědy (vyučující Mgr. Michaela Gloverová).


Paralelka ASV přednostně PRO STUDENTY ŽURNALISTIKY, čtvrtek 17-18:20 v učebně 20 HOLLARU - byla konkrétním studentům doporučena na základě výsledků testů Scio. PROSÍME, KONTROLUJTE EMAILY ve dnech před zápisem do kurzu ASV (po dohodě s IMS až ve středu 20. 9. 2023 od 12:00 hod).
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Alena Prošková (12.09.2023)

Upevnit gramatické znalosti ze střední školy a představit pokročilejší slovní zásobu, kterou budou studenti FSV potřebovat pro úspěšné absolvování odborných jazykových kurzů. Rozvíjet akademické dovednosti v mluveném i psaném projevu - příprava na ústní prezentaci (nejnovější prezentační metody, použití pokročilejších spojovacích výrazů),  formální jazykové prvky při psaní anotace seminární práce.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Gloverová Konečná (09.10.2023)

Mgr. Alena Prošková - požadavky k zápočtu

Několik průběžných kontrolních testů ověřujících lexikální a gramatickou látku, krátká ústní prezentace a pravidelná příprava aktualit do každého semináře.

Písemný nebo online konsolidační test na konci ZS ověřující látku z celého ZS, poslech s porozuměním a krátký ústní pohovor. 60 bodů, úspěšné splnění 65%.

Účast na hodinách je povinná, tolerují se nejvýše tři absence během semestru. Při delší či častější nepřítomnosti je třeba kontaktovat vyučující (emailem, případně osobně či telefonicky v konzultačních hodinách).

 

Mgr. Michaela Gloverová - požadavky k zápočtu

 PODMÍNKY K ZÍSKÁNÍ ZÁPOČTU

I. Písemný kontrolní test zaměřený na první polovinu ZS  (60 bodů, 60 minut, úspěšné splnění 70%, dva pokusy).

II. Písemný komplexní test zaměřený na celý ZS (60 bodů, 60 minut, úspěšné splnění 70%, dva pokusy). Ukázku testu naleznete pod Soubory.

III. Napsání shrnutí článku. Rozsah : cca 200 slov. Studenti v rámci písemného komplexního testu napíší shrnutí zadaného článku v rozsahu 200 slov (tolerance +/- 20 slov).

 Kritéria pro hodnocení shrnutí- 15 bodů ( úspěšné splnění 70 %)

 1. struktura 5                                                           

 2. slovní zásoba a gramatika 5                                               

 3. uvedení všech klíčových informací z textu 5                            

IV. Příprava přehledu zpráv. Struktura: každý týden semestru jedna zpráva (studenti uvedou link na článek), soubor 7 pro studenta nových slovíček ( student též přiloží vlastní nahrávku správné výslovnosti 7 vybraných slov) a stručné shrnutí článku (3-5 vět). Student dále vypracuje svůj vlastní quizlet ( vhodný pro procvičování nové slovní zásoby) obsahující slovíčka z přehledu zpráv ( 70 slov) a link zašle učiteli do 7.1. 2024 společně s přehledem zpráv. Ukázku toho, jak by tento přehled zpráv měl vypadat, naleznete pod SOUBORY.  Slovíčka obsažená v přehledu zpráv budou obsažena v komplexním testu jednotlivých studentů. Student se může zúčastnit komplexního testu pouze v případě, že odevzdal přehled zpráv. (BBC Learning English - Course: News Review / Unit 1)

V. Cvičná prezentace ve stylu Pecha Kucha (20 bodů)
Tříčlenná skupina připraví cvičnou prezentaci na jedno z témat ZS podle svého výběru a zapíše se na určité datum v prvních dvou týdnech výuky ZS. PPT prezentace bude ve stylu podobném Pecha Kucha, tzn., že na každý snímek je omezený čas (60 s), poté se automaticky spustí další snímek. Každý student bude mít připravených 8 snímků. Studenti musí k prezentaci připravit pracovní list s klíčovými slovíčky, stručným shrnutím prezentace (100-150 slov) a diskuzní otázkou.  Studenti dodají vyučujícímu pracovní list s aktivitami nejpozději dva dny před termínem prezentace. Ukázku toho, jak by tento pracovní list měl vypadat, naleznete pod SOUBORY.

Kritéria pro hodnocení prezentace - 20 bodů ( úspěšné splnění 70%) :

* Angličtina                         5 bodů

* Dodržení časového limitu     3 body

* Struktura                           3 body

* Celkový dojem                   3 body

* Kvalita pracovního listu       3 body

* Technická kvalita                3 body

VI. Po 2. a 3. výukové hodině (témata Prezentační dovednosti II a Akademická angličtina) vloží student do své složky screenshot vypracovaných cvičení z webové stránky: http://zbenglish.net/sites/voca/AWL/id21.htm - 5 cvičení ze Sublist 1 a dalších 5 cvičení ze Sublist 2. Termín dodání: před 4. výukovou hodinou.

VII. Bonusové body je možné získat po vypracování mimořádně zadaných úkolů (např. kvíz postavený na informacích uvedených ve zprávách BBC - anglické znění na https://www.radioprostor.cz/program,  sledování Hard Talk https://www.bbc.co.uk/programmes/p004t1s0, BBC Global News Podcast, domácí skupinové projekty).

VIII.Účast na hodinách je povinná, tolerují se nejvýše tři absence během semestru. Při delší či častější nepřítomnosti je třeba kontaktovat vyučující (emailem, případně osobně či telefonicky v konzultačních hodinách).

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Gloverová Konečná (19.07.2023)

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Angličtina pro sociální vědy I. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

Doporučená literatura a internetové zdroje:

R. Murphy: English Grammar in Use

New English File Upper-intermediate - Grammar Bank

A brief self-study guidebook https://fsv.cuni.cz/en/academics/language-centre/useful-links

www.oup.com/elt/englishfile/upper-intermediate

www.bbc.co.uk

www.cnn.com

www.dictionary.com

http://dictionary.cambridge.org/

http://www.collinsdictionary.com/

Aardvark’s EFL Resources:http://www.englishforum.com/00/

Audio and video files organized by a level of difficulty and covering a wide array of life skills

Grammar:

http://englishpage.com

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/grammar

 

 

 
Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Alena Prošková (12.09.2023)

Mgr. Alena Prošková 

Průběžné sledování aktuálních zpráv v angličtině a písemné shrnutí vybrané události do každé hodiny. Pestrá škála navazujících aktivit v semináři - upevní správnou výslovnost, umožní opakované aktivní použití nových výrazů v odpovídajícím kontextu a připomene pokročilejší gramatické a stylistické jevy. Práce s video/audio materiály ve dvojicích či skupinách. Svižné zopakování obtížnější gramatiky - gramatická remediální cvičení většinou formou samostudia, kontrola a upevnění v následujícím semináři. Základní akademické dovednosti - formální jazykový registr a aktivní používání pokročilejších spojovacích výrazů v písemném i ústním projevu.

 

Mgr. Michaela Gloverová

V semináři se klade důraz na rozvoj komunikačních schopností studentů, znalostí relevantní gramatiky a slovní zásoby. K tomu se používá jak klasický výklad látky učitelem, tak i tzv. discovery technique, tedy objevování gramatických pravidel a tvoření odvozenin samotnými studenty. Také se vychází z teorie multiple intelligences, která nabízí podnětná cvičení pro všechny typy studentů.

 

A brief self-study guidebook https://fsv.cuni.cz/en/academics/language-centre/useful-links

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Alena Prošková (13.09.2023)

 

Sylabus kurzu Mgr. Proškové (čtvrtek 17-18.20, Hollar, učebna 20) 

Aktuální společensko-politické dění, důraz na budování odborné slovní zásoby, použití vhodných gramatických struktur a správné výslovnosti.

Tématické okruhy: volby, lidská práva, nedemokratické režimy, válečné konflikty, kultura, sport ...

Gramatika: tvoření otázek, časy, trpný rod, podmínková a časová souvětí, slovní přízvuk, výslovnost.

Rozvoj akademických dovedností v mluveném i psaném projevu, příprava na ústní prezentaci (nejnovější prezentační metody, použití pokročilejších spojovacích výrazů), formální jazykové prvky při psaní anotace seminární práce.

 

 

Sylabus kurzu Mgr. Gloverové ( středa 9:30-10:50, 11:00-12:20, Opletalova 206, čtvrtek 14.00-15.20, 15:30-16:50, 17:00-18:20, Jinonice, učebna B317)

 

Tématické okruhy: společensko-vědní témata dle studijních potřeb studentů

Prezentační dovednosti

Psaní shrnutí

Gramatika: trpný rod, podmínková souvětí, parafrázování, slovesa uvozující nepřímou řeč, formální versus neformální jazyk

 

 

 

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Alena Prošková (13.09.2023)

Studenti musí být na středně pokročilé úrovni (B1+/B2).

Možno otestovat svoji znalost předem zde:

http://www.examenglish.com/leveltest/grammar_level_test.htm

 
Zápis do kurzu Mgr. Gloverové se koná v 20.9.2023 od 12:00 po zveřejnění výsledků rozřazovacího testu do kurzů Angličtina pro IMS. Studenti, kteří při rozřazovacím testu nedosáhnou dostatečný počet bodů potřebný k přijetí do kurzu Angličtina pro IMS ( vyučující Jana Kunzová, B.A.) mají možnost se přihlásit do kurzu Angličtina pro sociální vědy (vyučující Mgr. Michaela Gloverová). Rozřazovací test je organizován vyučující Janou Kunzovou, B.A. ( Angličtina pro IMS).

Studenti Česko-německých studií (ČNS) rozřazovací test nemusí absolvovat, avšak musí být na středně pokročilé úrovni B1+/B2.

Více k testu na https://fsv.cuni.cz/studium/vyuka-jazyku

KURZ Mgr. Proškové přednostně PRO studenty Bc. ŽURNALISTIKY ve čtvrtek 17-18:20 v Hollaru, učebna 20:

Studentům byla doporučena účast na základě výsledků přijímacích testů Scio. PROSÍME, KONTROLUJTE EMAILY ve dnech před zápisem do kurzů. Zápis do všech kurzů ASV začíná 20. 9. 2023 od 12:00 hod.