PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Angličtina pro sociální vědy I - JLB053
Anglický název: English for Social Sciences I
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 60 (60)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Alena Prošková
Mgr. Michaela Gloverová Konečná
Vyučující: Mgr. Michaela Gloverová Konečná
Mgr. Alena Prošková
Neslučitelnost : {Složení skupiny: JLB002, JLB004, JLB006, JLB008, JLB010, JLB046}, {Složení: JLB001, JLB003, JLB005, JLB007, JLB009, JLB045}
Záměnnost : JLB031
N//Je neslučitelnost pro: JLM011
P//Je prerekvizitou pro: JTB070, JTB074, JLB054
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Alena Prošková (10.09.2019)
ANGLIČTINA PRO SOCIÁLNÍ VĚDY - povinný předmět pro obor ČNS a nepovinný předstupeň odborných angličtin

JAZYKOVÁ ÚROVEŇ KURZU: B1+/B2

KOMU JE KURZ URČEN: Kurz Mgr. Proškové studentům bakalářské žurnalistiky Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ) a kurz Mgr. Gloverové posluchačům Česko-německých studií (ČNS), Institutu mezinárodních studií (IMS) a Institutu politologických studií (IPS). V případě volné kapacity se do kurzu mohou hlásit i posluchači dalších oborů.

CÍL KURZU: Budování odbornější slovní zásoby, upevnění znalostí a správného používání obtížnějších gramatických struktur, rozvoj akademických dovedností.

ZÁPIS DO KURZU JE PODMÍNĚN ÚČASTÍ NA ROZŘAZOVACÍM TESTU.
!!Nevztahuje se na studenty Česko-německých studií (ČNS) - kurz Mgr. Gloverové. Studenti musí však být na středně pokročilé úrovni B1+/B2.
Zápis do kurzu Mgr. Gloverové se koná 23.9.2019 od 10:00. Studenti, kteří při rozřazovacím testu nedosáhnou dostatečný počet bodů potřebný k přijetí do kurzu Angličtina pro IMS ( vyučující Jana Kunzová, B.A.) či do kurzu Angličtina pro politology (vyučující Mgr. Kamila Panešová a Mgr. Iva Stružková), mají možnost se přihlásit do kurzu Angličtina pro sociální vědy (vyučující Mgr. Michaela Gloverová).
Více k testu na http://kjp.fsv.cuni.cz/

KURZ Mgr. Proškové PRO ŽURNALISTY - čtvrtek 7.30-9.30 v budově Hollar - studentům bude doporučena účast na základě výsledků přijímacích testů Scio. PROSÍME, KONTROLUJTE EMAILY ve dnech před zápisem do kurzů (16. září).
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Gloverová Konečná (06.09.2018)

Upevnit gramatické znalosti ze střední školy a představit pokročilejší slovní zásobu, kterou budou studenti FSV potřebovat pro úspěšné absolvování odborných jazykových kurzů. Rozvíjet akademické dovednosti v mluveném i psaném projevu - příprava na ústní prezentaci (nejnovější prezentační metody, použití pokročilejších spojovacích výrazů),  formální jazykové prvky při psaní anotace seminární práce.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Alena Prošková (30.10.2019)

Mgr. Alena Prošková - požadavky k zápočtu

Několik průběžných písemných kontrolních testů ověřujících lexikální a gramatickou látku, krátká ústní prezentace a pravidelná příprava aktualit do každého semináře.

Písemný konsolidační test na konci ZS ověřující látku z celého ZS, poslech s porozuměním a kratší formální písemný útvar. 60 bodů, 60 minut, úspěšné splnění 65%

Účast na hodinách je povinná, tolerují se nejvýše tři absence během semestru. Při delší či častější nepřítomnosti je třeba kontaktovat vyučující (emailem, případně osobně či telefonicky v konzultačních hodinách).

 

Mgr. Michaela Gloverová - požadavky k zápočtu

 PODMÍNKY K ZÍSKÁNÍ ZÁPOČTU

I. Písemný kontrolní test zaměřený na první polovinu ZS  (60 bodů, 60 minut, úspěšné splnění 65%, dva pokusy).

II. Písemný komplexní test zaměřený na celý ZS (60 bodů, 60 minut, úspěšné splnění 70%, dva pokusy). Ukázku komplexního testu naleznete pod Soubory.

III. Napsání shrnutí článku. Rozsah : cca 200 slov. Studenti v rámci písemného komplexního testu napíší shrnutí zadaného článku v rozsahu 200 slov (tolerance +/- 20 slov).

 Kritéria pro hodnocení shrnutí- 15 bodů ( úspěšné splnění 60 %)

 1. struktura 5                                                           

 2. slovní zásoba a gramatika 5                                               

 3. uvedení všech klíčových informací z textu 5                            

IV. Příprava přehledu zpráv. Struktura: každý týden semestru jedna zpráva (studenti uvedou link na video či článek) a soubor 7 klíčových slovíček. Ukázku toho, jak by tento přehled zpráv měl vypadat, naleznete pod SOUBORY. Termín dodání 14.1.2020 (prostřednictvím emailové zprávy).

V. Cvičná prezentace ve stylu Pecha Kucha (20 bodů)
Tříčlenná skupina připraví cvičnou prezentaci na jedno z témat ZS podle svého výběru a zapíše se na určité datum v prvních dvou týdnech výuky ZS. PPT prezentace bude ve stylu podobném Pecha Kucha, tzn., že na každý snímek je omezený čas (30 s), poté se automaticky spustí další snímek. Každý student bude mít připravených 8 snímků. Studenti musí k prezentaci připravit pracovní list s klíčovými slovíčky, doplňujícími informacemi a cvičením týkajícím se obsahu prezentace. Studenti dodají vyučujícímu pracovní list s aktivitami nejpozději dva dny před termínem prezentace.

Kritéria pro hodnocení prezentace - 20 bodů ( úspěšné splnění 70%) :

* Angličtina                         5 bodů

* Dodržení časového limitu     3 body

* Struktura                           3 body

* Celkový dojem                   3 body

* Kvalita pracovních cvičení     3 body

* Technická kvalita                3 body

VI. Příprava 4 slovíčkových map - Každý student si vybere 4 slovíčka ze Seznamu akademické angličtiny – bude se jednat pouze o vybraná slovíčka, která Vám poskytne vyučující během října - (https://www.victoria.ac.nz/lals/resources/academicwordlist/awl-headwords/Headwords-of-the-Academic-Word-List.pdf, https://www.victoria.ac.nz/lals/resources/academicwordlist/sublist ) a zapíše se do sdíleného souboru na Google disku (sdílené soubory budou vytvořeny po ukončení zápisu do kurzu a každá paralelka obdrží e-mailem odkaz na svůj soubor). Na vybrané slovíčko student vytvoří slovíčkovou mapu podle návodu v Souborech v SIS ( GLOVEROVA Mind map instructions). Tuto mapu v pdf verzi vloží do souboru na Google disku. Dvě slovíčka je třeba takto zpracovat před kontrolním dílčím testem (midterm test) a dvě další slovíčka pak před  komplexním testem(complex test).

VII.Účast na hodinách je povinná, tolerují se nejvýše tři absence během semestru. Při delší či častější nepřítomnosti je třeba kontaktovat vyučující (emailem, případně osobně či telefonicky v konzultačních hodinách).

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Alena Prošková (02.10.2019)

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Angličtina pro sociální vědy I. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

Doporučená literatura a internetové zdroje:

R. Murphy: English Grammar in Use

New English File Upper-intermediate - Grammar Bank

A brief self-study guidebook https://fsv.cuni.cz/en/academics/language-centre/useful-links

www.oup.com/elt/englishfile/upper-intermediate

www.bbc.co.uk

www.cnn.com

www.dictionary.com

http://dictionary.cambridge.org/

http://www.collinsdictionary.com/

Aardvark’s EFL Resources:http://www.englishforum.com/00/

Audio and video files organized by a level of difficulty and covering a wide array of life skills

Grammar:

http://englishpage.com

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/grammar

 

 

 
Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Alena Prošková (10.09.2019)

Mgr. Alena Prošková 

Průběžné sledování aktuálních zpráv v angličtině a písemné shrnutí vybrané události do každé hodiny. Pestrá škála navazujících aktivit v semináři - upevní správnou výslovnost, umožní opakované aktivní použití nových výrazů v odpovídajícím kontextu a připomene pokročilejší gramatické a stylistické jevy. Práce s video/audio materiály ve dvojicích či skupinách. Svižné zopakování obtížnější gramatiky - gramatická remediální cvičení většinou formou samostudia, kontrola a upevnění v následujícím semináři. Základní akademické dovednosti - formální jazykový registr a aktivní používání pokročilejších spojovacích výrazů v písemném i ústním projevu.

 

Mgr. Michaela Gloverová

V semináři se klade důraz na rozvoj komunikačních schopností studentů, znalostí relevantní gramatiky a slovní zásoby. K tomu se používá jak klasický výklad látky učitelem, tak i tzv. discovery technique, tedy objevování gramatických pravidel a tvoření odvozenin samotnými studenty. Také se vychází z teorie multiple intelligences, která nabízí podnětná cvičení pro všechny typy studentů.

 

A brief self-study guidebook https://fsv.cuni.cz/en/academics/language-centre/useful-links

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Alena Prošková (10.09.2019)

 

Sylabus kurzu Mgr. Proškové (čtvrtek 7:30 - 9:30 hodin, Hollar, učebna H108) 

Aktuální společensko-politické dění, důraz na budování odborné slovní zásoby, použití vhodných gramatických struktur a správné výslovnosti.

Tématické okruhy: volby, lidská práva, nedemokratické režimy, válečné konflikty, kultura, sport ...

Gramatika: tvoření otázek, časy, trpný rod, podmínková a časová souvětí, slovní přízvuk, výslovnost.

Rozvoj akademických dovedností v mluveném i psaném projevu, příprava na ústní prezentaci (nejnovější prezentační metody, použití pokročilejších spojovacích výrazů), formální jazykové prvky při psaní anotace seminární práce.

 

 

Sylabus kurzu Mgr. Gloverové ( čtvrtek 14:00 - 16:00, 16:15 - 18:15, Jinonice, učebna 4018)

 

Tématické okruhy: společensko-vědní témata dle studijním potřeb studentů

Prezentační dovednosti

Psaní shrnutí

Gramatika: trpný rod, podmínková souvětí, parafrázování, slovesa uvozující nepřímou řeč, formální versus neformální jazyk

 

 

 

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Gloverová Konečná (23.09.2019)

Studenti musí být na středně pokročilé úrovni (B1+/B2).

Možno otestovat svoji znalost předem zde:

http://www.examenglish.com/leveltest/grammar_level_test.htm

 
Zápis do kurzu Mgr. Gloverové se koná v úterý 24.9.2018 od 12:00 po zveřejnění výsledků rozřazovacího testu do kurzů Angličtina pro IMS a Angličtina pro politology. Studenti, kteří při rozřazovacím testu nedosáhnou dostatečný počet bodů potřebný k přijetí do kurzu Angličtina pro IMS ( vyučující Jana Kunzová, B.A.) či do kurzu Angličtina pro politology (vyučující Mgr. Kamila Panešová), mají možnost se přihlásit do kurzu Angličtina pro sociální vědy (vyučující Mgr. Michaela Gloverová). 

Studenti Česko-německých studií (ČNS) rozřazovací test nemusí absolvovat, avšak musí být na středně pokročilé úrovni B1+/B2.

Více k testu na https://fsv.cuni.cz/studium/vyuka-jazyku

KURZ Mgr. Proškové PRO ŽURNALISTY - čtvrtek 7.30-9.30 v budově Hollar - Studentům bude doporučena účast na základě výsledků přijímacích testů Scio. PROSÍME, KONTROLUJTE EMAILY ve dnech před zápisem do kurzů (16. září).


 

 


 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK