Angličtina pro sociální vědy I - JLB053
Anglický název: English for Social Sciences I
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014 do 2014
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 40 (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil.
Mgr. Alena Prošková
Vyučující: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil.
Mgr. Alena Prošková
Neslučitelnost : JLB001, JLB002, JLB031
Je neslučitelnost pro: JLM011
Je prerekvizitou pro: JLB054
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (11.05.2016)
ANGLIČTINA PRO SOCIÁLNÍ VĚDY (Mgr. Prošková, Mgr. Štěpánková) - nepovinný předstupeň odborných angličtin ***
JAZYKOVÁ ÚROVEŇ KURZU: B2
KOMU JE KURZ URČEN: KJP nabízí dva typy kurzu: kurz Mgr. Proškové je tematicky vhodnější pro studenty Institutu politologických studií (IPS), Institutu mezinárodních studií (IMS) a Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ). Kurz Mgr. Štěpánkové pak pro studenty Institutu sociologických studií (ISS) .
CÍL KURZU: Budování odbornější slovní zásoby, upevnění znalostí a správného používání obtížnějších gramatických struktur, rozvoj akademických dovedností.

ZÁPIS DO KURZU JE PODMÍNĚN ÚČASTÍ NA ROZŘAZOVACÍM TESTU
více k testu na http://kjp.fsv.cuni.cz/

Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Gloverová (06.09.2018)

Upevnit gramatické znalosti ze střední školy a představit pokročilejší slovní zásobu, kterou budou studenti FSV potřebovat pro úspěšné absolvování odborných jazykových kurzů. Rozvíjet akademické dovednosti v mluveném i psaném projevu - příprava na ústní prezentaci (nejnovější prezentační metody, použití pokročilejších spojovacích výrazů),  formální jazykové prvky při psaní anotace seminární práce.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Štěpánková (13.09.2015)

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Angličtina pro sociální vědy I. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

Doporučená literatura a internetové zdroje:

R. Murphy: English Grammar in Use

A brief self-study guidebook http://kjp.fsv.cuni.cz/KJPFSV-58.html

www.oup.com/elt/englishfile/upper-intermediate

www.bbc.co.uk

www.cnn.com

www.dictionary.com

http://dictionary.cambridge.org/

http://www.collinsdictionary.com/

Aardvark’s EFL Resources:http://www.englishforum.com/00/

Audio and video files organized by a level of difficulty and covering a wide array of life skills

Grammar:

http://englishpage.com

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/grammar

 

 

 
Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (10.05.2016)

Mgr. Dagmar Štěpánková (ISS,)

S tematy se studenti budou seznamovat prostřednictvím čtení, poslechu a sledování výukových a autentických materiálů. Následné debaty a aktivity mají za cíl zafixovat novou látku a rozvíjet ústní a písemný projev. Studenti budou pracovat ve skupinách.

Mgr. Alena Prošková (IPS, IMS, IKSŽ)

Průběžné sledování aktuálních zpráv v angličtině a písemné shrnutí vybrané události do každé hodiny. Pestrá škála navazujících aktivit v semináři - upevní správnou výslovnost, umožní opakované aktivní použití nových výrazů v odpovídajícím kontextu a připomene pokročilejší gramatické a stylistické jevy. Práce s video/audio materiály ve dvojicích či skupinách. Svižné zopakování obtížnější gramatiky - gramatická remediální cvičení většinou formou samostudia, kontrola a upevnění v následujícím semináři. Základní akademické dovednosti - formální jazykový registr a aktivní používání pokročilejších spojovacích výrazů v písemném i ústním projevu.

 

A brief self-study guidebook http://kjp.fsv.cuni.cz/KJPFSV-58.html

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (10.05.2016)

Mgr. Alena Prošková - požadavky k zápočtu

Několik průběžných písemných kontrolních testů ověřujících lexikální a gramatickou látku.

Písemný konsolidační test na konci ZS ověřující látku z celého ZS, poslech s porozuměním a kratší formální písemný útvar. 60 bodů, 60 minut, úspěšné splnění 65%

Účast na hodinách je povinná, tolerují se nejvýše tři absence během semestru. Při delší či častější nepřítomnosti je třeba kontaktovat vyučující (emailem, případně osobně či telefonicky v konzultačních hodinách).

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (10.05.2016)

Sylabus kurzu Mgr. Štěpánkové (pondělí 8.00 - 10.00, Jinonice, učebna 3015)

Tématické okruhy - globalizace, globální hrozby, demografické změny, migrace, multikulturní společnost, gender, měníce se rodina a povaha práce

Mluvnice - důraz použití slovesných časů, trpný rod, podmínková souvětí reálná; slovosled a tvoření otázek

Slovní zásoba - spojená s okruhy, plus obecně akademická

Rozvoj akademických jazykových dovedností - např. prezetace, debata, popis grafu, poslech přednášky, poznámky a shrnutí

Aktivity a hry na podporu kritického myšlení a komunikace

 

 

 

Sylabus kurzu Mgr. Proškové (pondělí 8:20 - 10:20 hodin, Hollar, učebna H011) 

Aktuální společensko-politické dění, důraz na budování odborné slovní zásoby, použití vhodných gramatických struktur a správné výslovnosti.

Tématické okruhy: demokracie, volby, lidská práva, nedemokratické režimy, válečné konflikty ...

Gramatika: tvoření otázek, časy, trpný rod, podmínková souvětí, frázová slovesa, slovní přízvuk, výslovnost.

Rozvoj akademických dovedností v mluveném i psaném projevu - příprava na ústní prezentaci (nejnovější prezentační metody, použití pokročilejších spojovacích výrazů),  formální jazykové prvky při psaní anotace seminární práce.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Mistrová (11.05.2016)

Zápis do kurzu je podmíněn účastí na rozřazovacím testu ve čtvrtek 1. října 2016.

K testu je nutné se zapsat a nelze nabídnout náhradní termín.  Zapisujte se prosím v SISu do předmětu Rozřazovací test JLB099 podle svých časových možností, pokud možno k vyučujícímu angličtiny pro Váš obor. Zápis je možný v termínu od 14. do 30. 9. Více informací o testu najdete na http://kjp.fsv.cuni.cz/.

Studenti musí být na středně pokročilé úrovni (B2).

Studenti si mohou otestovat svoji znalost předem zde:

http://www.examenglish.com/leveltest/grammar_level_test.htm