Angličtina pro marketing I - JLB045
Anglický název: English for Marketing I
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 72 (80)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Iva Stružková
Vyučující: Mgr. Iva Stružková
Třída: Courses for incoming students
Je prerekvizitou pro: JLB046
Ve slož. neslučitelnosti pro: JLB053
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Kurz je určen studentům bakalářského i studia marketingové komunikace a PR, kteří dosáhli úrovně B2 podle Evropského referenčního rámce. Kurz probíhá 2 semestry a začíná vždy v podzimním semestru. Je potřeba zdůraznit, že tento kurz je především kurzem jazykovým a jeho cílem není studium marketingu. Studenti budou pracovat se články z oboru a rozšíří si slovní zásobu. Důraz je kladen také na rozvoj komunikativních a akademických dovedností.
Pro orientační zjištění jazykové úrovně je možné samostatně použít https://fsv.cuni.cz/studium/vyuka-jazyku/hodnoceni-jazykove-dovednosti
Poslední úprava: Stružková Iva, Mgr. (04.09.2023)
Cíl předmětu -

Cílem kurzu je osvojení jazykových dovedností  potřebných pro studium daného oboru v zahranicí (např. sledování a aktivní účast na přednáškách; diskuze) a seznámení se se specifickým jazykem používaným v tomto oboru.

Poslední úprava: Stružková Iva, Mgr. (04.09.2023)
Literatura -

Povinná literatura:

Farrall Cate, Lindsley Marianne: Professional English in Use, Marketing, Cambridge University Press, 2008


Doporučená literatura: 
Duckworth Michael, Turner Rebecca: Business Result upper-intermediate, Oxford University Press, 2008 (Units 1-10)

Raymond Murphy: English Grammar in Use, Cambridge University Press

Paterson K,, Wedge R. : Oxford Grammar for EAP, Oxford University Press 2013


Internetové zdroje

https://www.marketingweek.com/

https://hbr.org/

http://www.bbc.co.uk 

http://www.economist.com 

 http://www.ft.com 

http://www.guardian.co.uk 


Gramatika a slovní zásoba:

https://dictionary.cambridge.org/

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/

https://www.grammarcheck.net/editor/

 

Průvodce pro chvíle samostudia: https://fsv.cuni.cz/studium/vyuka-jazyku/pruvodce-pro-chvile-samostudia

Poslední úprava: Stružková Iva, Mgr. (06.09.2021)
Metody výuky -

Metoda: content-based language learning, student-centered approach

Studenti si osvojují slovní zásobu a jazykové dovednosti prostřednictvím studia odborných textů. Během hodin se klade důraz na intepretaci, komunikační dovednosti, výměnu informací a názorů ve dvojicích nebo v malých skupinách, týmovou i individuální práci. 

Poslední úprava: Stružková Iva, Mgr. (04.09.2023)
Požadavky ke zkoušce -

POŽADAVKY K UDĚLENÍ ZÁPOČTU:

(i) pravidelná účast na seminářích a plnění dílčích úkolů

 tj. min. 7 seminářů. V případě vyšší nebo dlouhodobé absence musí student kontaktovat vyučujícího a domluvit si náhradní práci. Samostudium bez pravidelné účasti je  možné   pro studenty, kteří jsou držiteli certifikátu CPE, CAE A,B nebo dosáhli ve Scio testu z anglického jazyka skóre 90+ (vše nutno doložit). Pro zařazení do samostudia musí student kontaktovat vyučujícího nejpozději do 20.10., zapsat se na prezentaci v semináři  a  splnit úkoly specifikované v samostatném souboru self-study (SIS – předměty) . Studentů na samostudiu se netýkají dílčí testy a musí absolvovat souhrnný zápočtový (complex) test ve zkouškovém období. Úspěšné splnění pro complex test je  70%. 

(ii) 2 dílčí testy v průběhu semestru  

Úspěšné splnění 65%.  V případě, že nedosáhne požadovaného výsledku v některém z dílčích testů bude  psát na konci semestru  jeden souhrnný zápočtový test – complex test. Úspěšné splnění pro complex test je  70%. Příklady testových cvičení jsou k dispozici v SIS. Na souhrnný test má student 2 pokusy. 

(iii)

Motivační dopis k žádosti o práci na vybranou marketingovou pozici nebo k žádosti na studijní pobyt (vzor v SIS). Rozsah 200-300 slov.  Termín: 30.11.2023

(iv) ústní projev v semináři/krátká prezentace ;

představení vybrané osobnosti nebo knihy z oboru marketingu a PR; délka 2-3 min.;  studenti se na tuto prezentaci zapisují předem  - detaily budou poskytnuty v úvodním semináři; miniprezentace budou probíhat pouze  v určených datech (listopad, prosinec)

Pokud nebudou odevzdány požadované úkoly v daném termín; nebo bude mít student vyšší absenci,  student nebude připuštěn k testu.  V případě vyšší nebo dlouhodobé absence musí student kontaktovat vyučujícího a domluvit si náhradní práci.

Poslední úprava: Stružková Iva, Mgr. (26.09.2023)
Sylabus -

SYLABUS

Pořadí témat může být změněno.

1             Course introduction.

2             The marketing mix 1,2.

3             SWOT analysis; Marketing plan and strategy

4             Marketing ethics . The market environment.

5             Product and service types. Product life cycles. Selling products and services.

6             New product development 1,2. Summary and paraphrasing.

7             Midterm test ; Market segmentation

8             Research 1  and 2

9             Branding 1, 2. Brand Values.

10           Customer needs. Loyalty programmes. Customer relationship management.

11           The marketing budget. Price.

The materials provided to students and used during the course are exclusively for the purpose of study for registered members of the course English for Marketing 1. They are not intended for wider distribution. Any wider distribution of these course materials is permitted only with the express consent of the course providers, and in the absence of such consent is forbidden.

Poslední úprava: Stružková Iva, Mgr. (04.09.2023)
Vstupní požadavky -

Požadovaná úroveň  je B2 dle CEFR. Studenti, kteří dosáhli ve Scio testu skóre nižší než 70 mohou být vyzváni k absolvovaní tzv. rozřazovacího testu a je jim doporučeno zvážit zápis do přípravného kurzu (English for Social Sciences.)

Pro  orientační zjištění jazykové úrovně je možné samostatně použít  https://fsv.cuni.cz/studium/vyuka-jazyku/hodnoceni-jazykove-dovednosti

Poslední úprava: Stružková Iva, Mgr. (04.09.2023)