PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Španělština II - JLB042
Anglický název: Spanish II - JLB 042
Zajišťuje: Kabinet jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2012 do 2014
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 50 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Ludmila Mlýnková
Vyučující: PhDr. Ludmila Mlýnková
Prerekvizity : JLB041
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Ludmila Mlýnková (13.02.2012)

Kurz navazuje na Španělštinu JLB 041 a je určen posluchačům všech oborů FSV UK. Navazuje na probranou látku z předcházejícího semestru (lekce 1- 16 Učebnice současné španělštiny -1. díl). Obsahem je rozšíření slovní zásoby v rámci probíraných témat, doplnění gramatických struktur a zdokonalení komunikačních schopností (lekce 17 - Repaso III: Učebnice současné španělštiny - 1. díl. Výstupní znalosti výborných studentů by měly být na hranici mezi B1 - B2.Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Ludmila Mlýnková (16.09.2010)

Cílem předmětu je prohloubit znalost gramatických struktur a dosáhnout toho, že se student bez problému zorientuje v jakékoliv situaci. Student by měl během semestru přečíst souvislé delší texty ve španělštině, a to i odborného rázu, a reprodukovat je jak ústně, tak písemně. Součástí rozvíjení vyjadřovacích schopností je prezentace aktuality.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Ludmila Mlýnková (20.01.2018)

Povinná literatura:
Macíková, O. - Mlýnková, L.: Učebnice současné španělštiny (Manual de espaňol actual) -1. díl. Brno, Edika 2013
doplňkové materiály poskytnuté vyučujícím

Doporučená literatura:
Macíková, O. - Mlýnková, L.: Velká španělská gramatika. Brno, Edika 2014
Macíková, O. - Mlýnková, L. - Díaz-Faes González, M.: Cvičebnice španělské gramatiky. Brno, Edika 2014
Alonso Raya, R. a kolektiv: Gramática básica del estudiante de espaňol. Barcelona, Difusión 2009

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Španělština II. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

www.elpais.es
www.elmundo.es
www.abc.es
www.cervantes.es
www.rae.es
www.donquijote.org/spanishlanguage/
www.donquijote.org/pdd/
www.donquijote.org/lessons/
www.donquijote.org/spanishlanguage/verbs/
www.donquijote.org/spanishlanguage/literature/
www.donquijote.org/spanishlanguage/chistes/
www.donquijote.org/spanishlanguage/games/

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Ludmila Mlýnková (16.09.2010)

Výuka je vedena formou semináře a cvičení.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Ludmila Mlýnková (13.02.2012)

Podmínky k získání klasifikovaného zápočtu:
aktivní účast na hodině
prezentace na dané téma (5 minut)
2 písemné testy (2x50bodů) z probrané látky (gramatická cvičení, aktivní a pasivní překlad
a odpovědi na otázky), z každého testu je nutné získat min. 32 bodů,tj. 65%, při testu nelze používat slovník ani
jiné pomůcky, časový limit je 45 minut

Při ústní zkoušce je prověřována znalost slovní zásoby týkající se probíraných témat během zimního i letního semestru a schopnost samostatné aktivní produkce.


Ukázka zápočtového testu: http://samba.fsv.cuni.cz/~mlynkova

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Ludmila Mlýnková (16.09.2010)

Lekce 17 - Repaso III (Učebnice současné španělštiny - 1. díl)

Tematické okruhy:

sport

kultura

zábava a volný čas

domov

cestování

životopis a motivační dopis

Praha a Česká republika

Gramatika: předpřítomný čas, předminulý čas, subjuntiv přítomný po spojkách aby, ať; předložkové vazby s infinitivem, trpný rod.

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Španělština II. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. Ludmila Mlýnková (16.09.2010)

Kurz navazuje na probranou látku z předcházejícího semestru (lekce 1- 16 Učebnice současné španělštiny -1. díl, Macíková, Mlýnková).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK