PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Němčina II - JLB034
Anglický název: German II
Zajišťuje: Kabinet jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014 do 2014
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Regina Faltýnová
Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D.
Vyučující: Ing. Regina Faltýnová
Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D.
Prerekvizity : JLB033
Je záměnnost pro: JLB014
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D. (01.02.2017)

Kurz Němčiny II. navazuje na kurz Němčina I. a je určen studentům bakalářského a magisterského studia všech oborů, kteří v jazyce dosáhli střední pokročilosti.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D. (01.02.2017)

Kurz je zaměřen na prohloubení znalostí obecného jazyka. Důraz bude kladen na zlepšení komunikativních dovedností, prohloubení gramatiky, porozumění čtenému a slyšenému textu z oblasti akademické slovní zásoby, reálií a tématických okruhů relevantních pro středně pokročilou jazykovou úroveň. Studenti by si měli upevnit jazykové dovednosti na úrovni B1 a směřovat k dosažení úrovně B2 Evropského referenčního rámce.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D. (01.02.2017)

Podkladem pro výuku není žádná konkrétní učebnice, ale vyučující poskytuje studentům vlastní materiály, vycházející ze zdrojů učebnicových a internetových:

např.

Kuhn C. a kol.: Studio d B1. Fraus/Cornelsen 2008.

Koithan, U. a kol.: Aspekte B1+. Langenscheidt 2007.

Koithan, U. a kol.: Aspekte B2. Langenscheidt 2008.

Sander, I.: Mittelpunkt neu B2. Klett 2013.

Braun, B. a kol.: Mittelpunkt neu B1+. Klett 2014.

 

Gramatiky:

Dinsel, S./Geiger, S.: Großes Übungsbuch der Grammatik A2-B2. Hueber Verlag Ismaning 2009.

Buscha, A.: B Grammatik. Schubert-Verlag 2011.K prohloubení jednotlivých dovedností doporučujeme interaktivní cvičení s okamžitou kontrolou správnosti:

www.iik.de - online cvičení k jednotlivým gramatickým jevům a tématické slovní zásobě, slovní hry
www.ralf-kinas.de - gramatika, porozumění čtenému textu, slovní zásoba, křížovky a kvízy
www.schubert-verlag.de - gramatická cvičení a testy pro úrovně A1-C2
http://www.dlc.fi/~michi/uebungen/anfang.htm - sekce gramatiky, reálií, komunikativních situací; tématická slovní zásoba
www.hueber.de - doprovodná online cvičení k učebnicím nakladatelství Hueber

Média:

www.dw.de

www.welt.de

www.pragerzeitung.cz

www.sueddeutsche.de

www.spiegel.de

www.stern.de

www.focus.de

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D. (01.02.2017)

Při výuce bude využíváno kooperativních metod a sociálních forem (např. partnerská a skupinová práce, diskuse, brainstorming, hraní rolí). Od studentů je očekávána aktivní účast v semináři.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D. (01.02.2017)

Podmínky splnění klasifikovaného zápočtu:

- aktivní účast v hodinách (studenti, kteří nebudou semináře navštěvovat, odevzdají esej o minimálním rozsahu 300 slov na dané téma a krátce pohovoří s vyučujícím)
- test zaměřený na zvládnutí gramatiky, slovní zásoby k probíraným tématickým okruhům, porozumění čtenému či slyšenému textu a krátké argumentace a vyjádření názoru (120 slov). Délka testu 75 min - dosažená úspěšnost min. 70% - max. počet 80 bodů (studentům bude zadán nepovinný rozšiřující domácí úkol s možností získání bonusových bodů, které budou při včasném odevzdání úkolu připočteny k bodům dosaženým v testu)

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D. (01.02.2017)

Probírané okruhy:

1. Praktikum

2. Beruf

3. Lebenslauf und Motivationsschreiben

4. Probleme der heutigen Welt

5. Kultur der schriftlichen Kommunikation

 

Zařazení dalších témat bude přízpůsobeno zájmu studentů.

 

Průřez gramatikou navazuje na látku probranou v zimním semestru:

Vedlejší věty

Infinitivní vazby

Konjunktiv II.

Slovesná rekce

Trpný rod ve všech časech

Koncovky přídavných jmen

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D. (01.02.2017)

Návštěva semináře je podmíněna úspěšným absolvováním předmětu Němčina I. Tento kurs není určen pro ekonomy. Kurzu lze využít jako připravu na předmět Odborná němčina I. a II.

Možnost bezodkladného uznání předmětu pro certifikovanou úroveň B2 a výše. Jedná se o certifikáty Goethe B2 a C1, DSD II C1, Österreichisches Sprachdiplom ÖSD B2 a C1, Telc B2 a C1, německá a rakouská maturita a Test DaF stupňů 4 a 5. U certifikátů B2 musí být zkouška složena s výsledkem "sehr gut" nebo "gut".

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK