PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Němčina I - JLB033
Anglický název: German I
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 75 (75)
letní:neurčen / neurčen (75)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Ing. Regina Faltýnová
Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D.
Vyučující: Ing. Regina Faltýnová
Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Je prerekvizitou pro: JLB034
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D. (10.09.2023)
Úroveň B1+.
Kurz obecné němčiny je určen studentům bakalářského a magisterského studia, kteří v jazyce dosáhli střední pokročilosti. Není určen pro studenty IES.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D. (27.06.2023)

Kurz je zaměřen na prohloubení znalostí obecného jazyka. Důraz bude kladen na rozšíření slovní záasoby a zlepšení komunikačních dovedností, prohloubení gramatiky, porozumění čtenému i slyšenému textu z oblasti akademické slovní zásoby, reálií a tématických okruhů relevantních pro středně pokročilou jazykovou úroveň. Absolvování kurzu by mělo v případě následného studijního pobytu ulehčit studentovi orientaci v německém akademickém prostředí. Studenti by si měli upevnit jazykové dovednosti na úrovni B1 a směřovat k úrovni B2 Evropského referenčního rámce.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D. (27.06.2023)

Podkladem pro výuku není žádná konkrétní učebnice, ale vyučující poskytuje studentům vlastní materiály, vycházející ze zdrojů učebnicových a internetových.

 

Učebnice:

Erhardt, M./Fröhlich, B.: Konzept B1+. Klett Stuttgart 2021.

Schmohl, S.: Akademie Deutsch B1+. Hueber Ismaning 2019.

Buscha, A./Szita, S.: Begegnungen B1+. Schubert Verlag 2021.

Funk, H./Kuhn C.: Studio 21 B1. Fraus/Cornelsen 2016.

Koithan, U. a kol.: Aspekte neu B1+. Langenscheidt/Klett Stuttgart 2017.

Perlmann-Bahlme, S./Schwalb, S.: Sicher! B1+. Hueber 2017.

Braun, B. a kol.: Kompass DaF B2. Klett Stuttgart 2020.

 

Gramatiky:

Hering, A.: Übungsgrammatik für die Mittelstufe aktuell. Hueber Verlag Ismaning 2020.

Hausschild, A.: Praxis Grammatik Deutsch als Fremdsprache. PONS Stuttgart 2 2018.

Geiger, S.: Deutsch Übungsbuch Grammatik A2-B2. Hueber Verlag Ismaning 2018.

 

Gramatiky pro zopakování:

Jin, V./ Voß, U.: Grammatik Aktiv A1-B1. Cornelsen 6 2017.

Gottstein-Schramm, B.: Grammatik Schritte neu A1-B1. Hueber Verlag Ismaning 2017.

https://deutschkurse-passau.de/JM/images/stories/SKRIPTEN/a1_skript_gr.pdf (A1)

https://www.deutschkurse-passau.de/JM/images/stories/SKRIPTEN/a2_skript_gr.pdf (A2)

https://www.deutschkurse-passau.de/JM/images/stories/SKRIPTEN/b1_skript_gr.pdf (B1)

 

 


Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

Metody výuky -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (10.09.2023)

Seminář
Při výuce je využíváno i kooperativních metod a sociálních forem (např. partnerská a skupinová práce, diskuse, brainstorming). Od studentů je očekáván aktivní přístup k semináři.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (12.09.2023)

Podmínky splnění zápočtu:

- 20% aktivní práce během semestru (tři povolené absence) 
- 80% písemný test zaměřený na a) zvládnutí gramatiky, b) zvládnutí slovní zásoby k probíraným tématickým okruhům, c) porozumění čtenému textu a d) vyjádření názoru na zadané téma. Délka testu cca 60 min.,  požadovaná min. úspěšnost 65%.

Studenti mají možnost získat na základě splnění nepovinných rozšiřujících domácích úkolů bonusové body, které budou při včasném odevzdání připočteny k bodům dosaženým v testu.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D. (27.06.2023)

Probíraná témata:

1. Studium

2. Wohnen

3. Leben im fremden LandPřípadná další témata budou přizpůsobena zájmu studentů.

Průřez gramatikou:

Perfektum a préteritum silných a smíšených sloves

Předložky

Spojky vedlejších vět

Spojky souřadícíVstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D. (23.09.2023)

Studenti budou do semináře přijímáni na základě prezenčního vstupního testu, který se bude psát pouze ve čtvrtek 5.10. ve 14.00 h., 14.45 h., 15.30 h. a 16.15 h. v místnostech C322 a B318. Vstupní test určen pro všechny zájemce o předmět bez ohledu na zápisovou kapacitu. Není třeba se na něj registrovat.

-Studenti, kteří testem projdou, si mohou předmět dodatečně zapsat a mají zajištěno místo v semináři.

-Studenti, kteří test nesloží, si mohou předmět také zapsat, na zápočet se však musí připravit individuálním studiem.

Očekávaná vstupní úroveň B1-. Studentům s nižší úrovní doporučujeme účast v intenzivním presemestrálním kurzu A2 JLB111 (18.-22.9.) příp. nejprve absolvovat nový přípravný kurz JLB119 a 120 na úrovni A2 v zimním a letním semestru. Studentům s úrovní B1 se doporučuje kurz Němčina I. využít k přípravě na předmět Odborná němčina I.

Možnost bezodkladného uznání předmětu pro certifikovanou úroveň B2 a výše. Jedná se o mezinárodně uznávané certifikáty Goethe B2 a C1, DSD II B2 a C1, Österreichisches Sprachdiplom ÖSD B2 a C1, Telc B2 a C1, německá a rakouská maturita a zkouška a Test DaF stupňů 4 a 5. U certifikátů B2 musí být zkouška složena ve všech jazykových kompetencích s výsledkem "sehr gut" nebo "gut". Tito studenti předloží certifikát k posouzení před vstupním testem.

Pokud si svou úrovní nejste jisti, doporučujeme si udělat komplexní test A1-C1: https://einstufungstests.klett-sprachen.de/eks/DaF-A1-C1/

KURZ V LETNÍM SEMESTRU 2023

bude otevřen přednostně pro studenty sociologie z bakalářského studia ve třetím ročníku, případně studenty IMS, kteří mají němčinu jako třetí jazyk. Ostatní studenti těchto, popř. i jiných oborů a v jiném než třetím ročníku budou do semináře zařazeni, pokud to jeho kapacita dovolí. Podmínkou pro zařazení do semináře je úspěšné absolvování prezenčního vstupního testu (datum a místo konání bude včas upřesněno). Pokud studenti vstupní test neabsolvují nebo nezískají potřebný výsledek pro vstup do semináře, mohou si předmět ponechat zapsaný a plnit ho samostatně.

Minimální počet účastníků kurzu: 7.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK