PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Němčina I - JLB033
Anglický název: German I
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014 do 2014
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (173)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Regina Faltýnová
Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D.
Vyučující: Ing. Regina Faltýnová
Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: JLB034
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D. (22.08.2017)

Kurz všeobecné němčiny je určen studentům bakalářského a magisterského studia, kteří v jazyce dosáhli střední pokročilosti. Není určen pro ekonomy.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D. (22.08.2017)

Kurz je zaměřen na prohloubení znalostí obecného jazyka. Důraz bude kladen na zlepšení komunikativních dovedností, prohloubení gramatiky, porozumění čtenému a slyšenému textu z oblasti akademické slovní zásoby, reálií a tématických okruhů relevantních pro středně pokročilou jazykovou úroveň. Absolvování kurzu by mělo v případě následného studijního pobytu ulehčit studentovi orientaci v německém akademickém prostředí. Studenti by si měli upevnit jazykové dovednosti na úrovni B1 a směřovat k dosažení úrovně B2 Evropského referenčního rámce.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D. (22.08.2017)

Podkladem pro výuku není žádná konkrétní učebnice, ale vyučující poskytuje studentům vlastní materiály, vycházející ze zdrojů učebnicových a internetových.

 

Učebnice:

Funk, H./Kuhn C.: Studio 21 B1. Fraus/Cornelsen 2016.

Koithan, U. a kol.: Aspekte neu B1+. Langenscheidt/Klett 2014.

Koithan, U. a kol.: Aspekte neu B2. Langenscheidt/Klett 2015.

Braun, B. a kol.: Mittelpunkt neu B1+. Klett 2014.

Sander, I.: Mittelpunkt neu B2. Klett 2013.

Perlmann-Bahlme, S./Schwalb, S.: Sicher! B1+. Hueber 2012.

 

Gramatiky:

Dinsel, S./Geiger, S.: Großes Übungsbuch der Grammatik A2-B2. Hueber Verlag Ismaning 2009.

Buscha, A.: B Grammatik. Schubert-Verlag 2011.

 


Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D. (22.08.2017)

Seminář
Při výuce bude využíváno kooperativních metod a sociálních forem (např. partnerská a skupinová práce, diskuse, brainstorming). Od studentů je očekáván aktivní přístup k semináři.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D. (22.08.2017)

Podmínky splnění zápočtu:

- aktivní účast v hodinách (studenti, kteří nebudou semináře pravidelně navštěvovat, odevzdají esej o minimálním rozsahu 300 slov na dané téma a krátce o ní pohovoří s vyučujícím)
- test zaměřený na zvládnutí gramatiky, slovní zásoby k probíraným tématickým okruhům, porozumění čtenému či slyšenému textu, krátkou argumentaci a vyjádření názoru (120 slov). Délka testu 60 min - požadovaná min. úspěšnost 65% - max. počet 65 bodů (studenti maji možnost získat na základě splnění nepovinných rozšiřujících domácích úkolů bonusové body, které budou při včasném odevzdání připočteny k bodům dosaženým v testu)

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D. (22.08.2017)

Probíraná témata:

1. Studium

2. Wohnen

3. Reisen

4. Leben im fremden Land

5. Studentische Freizeit

Další témata budou přizpůsobena zájmu studentů.

Průřez gramatikou:

Perfektum a préteritum silných a smíšených sloves

Předložky

Spojky vedlejších vět

Spojky souřadícíVstupní požadavky -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (13.09.2017)

Studenti budou do semináře přijímáni na základě vstupního testu, který se bude psát pouze ve čtvrtek 5.10. ve 14 h, 14.45 h, 15.30 h a 16.15 h v místnostech J3014 a J2018. Studenti, kteří testem neprojdou, si přesto mohou předmět zapsat, na zápočet se však musí připravit individuálně.

Očekávaná vstupní úroveň B1-. Studentům s úrovní B1 se doporučuje tento kurz využít k přípravě na předmět Odborná němčina I.

Možnost bezodkladného uznání předmětu pro certifikovanou úroveň B2 a výše. Jedná se o mezinárodně uznávané certifikáty Goethe B2 a C1, DSD II C1, Österreichisches Sprachdiplom ÖSD B2 a C1, Telc B2 a C1, německá a rakouská maturita a zkouška a Test DaF stupňů 4 a 5. U certifikátů B2 musí být zkouška složena s výsledkem "sehr gut" nebo "gut". Tito studenti předloží certifikát k posouzení před vstupním testem.

KURZ V LETNÍM SEMESTRU 2018

bude otevřen přednostně pro studenty sociologie z bakalářského studia ve třetím ročníku, případně studenty IMS, kteří mají němčinu jako třetí jazyk. Ostatní studenti těchto, popř. i jiných oborů a v jiném než třetím ročníku budou do semináře zařazeni, pokud to jeho kapacita dovolí. Pro zapsání do kurzu je nutné absolvovat test, který zjišťuje vstupní znalosti zájemců. Test se bude psát pouze v pondělí 19.2.2018, v první části první hodiny v učebně č. 20 v Hollaru.

Minimální počet účastníků kurzu: 7.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK