PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Španělština odborná II - JLB030
Anglický název: Specialised Spanish II
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 24 (24)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: španělština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Rocío Vila Falcón
Vyučující: Mgr. Rocío Vila Falcón
Třída: Courses for incoming students
Prerekvizity : JLB029
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (23.11.2021)

Kurz je určen posluchačům všech oborů FSV UK, předpokládá znalost jazyka na úrovni pokročilých (B2). Navazuje na kurz Španělština pro pol., IMS, soc., ek., žur., MK I - JLB 029. Obsahem je rozšíření slovní zásoby obecného a odborného jazyka, upevnění a prohloubení gramatických struktur a zdokonalení jazykových kompetencí. Výstupní znalosti výborných studentů by měly být na úrovni B2+/C1 Evropského referenčního rámce (https://fsv.cuni.cz/studium/vyuka-jazyku/hodnoceni-jazykove-dovednosti).

Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Rocío Vila Falcón (24.08.2022)

Cílem předmětu je dosáhnout prohloubení jazykových kompetencí studenta, a to i po stránce odborné. Po absolvování kurzu by student měl být schopen reprodukovat odborný text, vést diskuzi na dané téma a argumentovat.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Rocío Vila Falcón (01.02.2021)

Povinná literatura:

Odborné texty poskytnuté vyučujícím

Doporučená literatura:

Macíková, O. - Mlýnková, L.: Učebnice současné španělštiny (Manual de español actual), 2. díl. Brno, Edika 2007

Macíková, O. - Mlýnková, L.: Velká španělská gramatika. Brno, Edika 2014

Macíková, O. - Mlýnková, L.: Základy ekonomické španělštiny (Espaňol para economistas). Brno, Edika 2017

Macíková, O. - Mlýnková, L. - Díaz-Faes González, M.: Cvičebnice španělské gramatiky. Brno, Edika 2014

Prada, M. - Bovet, M. - Marcé, P.: Entorno empresarial. Madrid, Edelsa 2015Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Španělština odborná II. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

Užitečné odkazy:

https://www.wordreference.com/

https://www.rae.es/ - oficiální slovník španělského jazyka 

https://www.fundeu.es/ - otázky o gramatice a slovní zásobě (pro studenty úrovně B2  a výše)

 

https://www.rtve.es/ - televize a radio  

https://elpais.com/ - jeden z nejčtenějších španělských deníků

https://www.eleconomista.eshttps://www.expansion.com - ekonomický deník

https://www.bbc.com/mundo

 

https://es.lyricstraining.com/es/ 

https://conjuguemos.com/activities/spanish

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/actividades_ave/aveteca.htm

https://terceragramatica.com/

https://examenes.cervantes.es/es/dele/preparar-prueba

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Rocío Vila Falcón (24.08.2022)

Výuka je založena na práci s textem a autentickými nahrávkami, které slouží jako základ pro nácvik porozumění a rozvoj mluvních schopností. Výběr textů je dán tématem a je provázán s probíranou gramatickou látkou. 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Rocío Vila Falcón (26.01.2023)

Podmínky ke složení zkoušky:

- Praktický úkol (20b.)

- DÚ a aktivita na hodinách (15b.)

- Prezentace odborného tématu (15b.)

- Ústní a písemná zkouška (50b.)

Požadavky k ústní zkoušce (okruhy budou stanoveny na začátku semestru):

- prokázat rozsáhlou slovní zásobu týkající se témat probíraných během zimního a letního semestru
- být schopen vést rozhovor na odborné téma


Hodnocení:

0-50 % = F

51-60 % = E

61-70 % = D

71-80 % = C

81-90 % = B

91 % a více = A

A - outstanding performance with only minor errors, B - above the average standard but with some errors, C - generally sound work with a number of notable errors, D - fair but with significant shortcomings, E - performance meets the minimum criteria, F - fail – considerable further work is required
Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Rocío Vila Falcón (04.04.2023)

Lekce 2, 6, 4 (Aula Internacional Plus 5) + odborná temata: na začátku kurzu bude provedena analýza potřeb a preferencí studentů za účelem přizpůsobení konkrétního obsahu kurzu.Unidad 2: actuar en casos de mediación. 

Recursos comunicativos: expresar finalidad, expresar intencionalidad, aludir a promesas en estilo indirecto, reclamar el cumplimiento de un compromiso.

Recursos gramaticales: para+infinitivo o subjuntivo, estilo indirecto. 

Recursos léxicos: hablar de conflictos. 

Unidad 6: presentar un evento histórico y sus consecuencias en la historia. 

Recursos comunicativos: valorar hechos pasados, hablar de hechos hipotéticos en el pasado y de sus consecuencias. 

Recursos gramaticales: pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo, condicional compuesto, conectores de causa y consecuencia. 

Recursos léxicos: vocabulario del ámbito de la educación, vocabulario de eventos y recorridos vitales. 

Unidad 4: crear una campaña de concienciacion social sobre algún problema global. 

Recursos comunicativos: hacer predicciones sobre el futuro, analizar y exponer problemas globales, sus causas y consecuencias.

Recursos gramaticales: el futuro compuesto, construcciones temporales.

Recursos léxicos: problemas globales, nominalización. 

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Rocío Vila Falcón (24.08.2022)

Kurz navazuje na probranou látku z předcházejícího semestru (JLB029).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK