PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Španělština odborná II - JLB030
Anglický název: Specialised Spanish II
Zajišťuje: Kabinet jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2011 do 2014
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 25 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Ludmila Mlýnková
Vyučující: PhDr. Ludmila Mlýnková
Prerekvizity : JLB029
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Ludmila Mlýnková (13.02.2012)

Kurz je určen posluchačům všech oborů FSV UK, předpokládá znalost jazyka na úrovni pokročilých. Navazuje na kurz Španělština pro pol., IMS, soc., ek., žur., MK I - JLB 029. Obsahem je rozšíření slovní zásoby obecného a odborného jazyka, upevnění a prohloubení gramatických struktur a zdokonalení jazykových kompetencí (lekce 6 - 12 Učebnice současné španělštiny - 2. díl). Výstupní znalosti výborných studentů by měly být na úrovni C1 Evropského referenčního rámce.

Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Ludmila Mlýnková (13.02.2012)

Cílem předmětu je dosáhnout prohloubení jazykových kompetencí studenta, a to i po stránce odborné. Po absolvování kurzu by student měl být schopen reprodukovat odborný text, vést diskuzi na dané téma a argumentovat.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Ludmila Mlýnková (14.02.2011)

Povinná literatura:

Macíková, O. - Mlýnková, L.: Učebnice současné španělštiny, 2. díl. Brno, Cpress 2007

odborné texty poskytnuté vyučujícím

Doporučená literatura:

Macíková, O. - Mlýnková, L.: Velká španělská gramatika. Brno, Cpress 2010

Macíková - Mlýnková: Espaňol Comercial. Brno, CP Books 2005

Králová - Dubský - Báez: Moderní gramatika španělštiny. Plzeň, Fraus 1999

Castro: Uso de la gramática espa?ola - nivel intermedio. Edelsa 1999

španělská a latinskoamerická periodika

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Španělština odborná II. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

www.emprendedores.es

www.cervantes.es

www.capital.es

www.terra.es

www.rae.es

www.elpais.es

www.elmundo.es

www.abc.es

www.cervantes.es

www.donquijote.org/spanishlanguage/

www.donquijote.org/pdd/

www.donquijote.org/lessons/

www.donquijote.org/spanishlanguage/verbs/

www.donquijote.org/spanishlanguage/literature/

www.donquijote.org/spanishlanguage/chistes/

www.donquijote.org/spanishlanguage/games/

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Ludmila Mlýnková (07.04.2008)

Výuka je vedena formou semináře a cvičení.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Ludmila Mlýnková (13.02.2012)

Podmínky ke složení zkoušky:
aktivní účast na seminářích
prezentace předem dohodnutého tématu v rozsahu 10 minut
v průběhu semestru 2 písemné testy (2x50 bodů) z probrané látky (gramatická cvičení, překlad a odpovědi na
otázky), z každého testu je nutno získat min. 32 bodů (tj. min. 65%), časový limit je 60 minut, při testu nelze používat slovník ani jiné pomůcky


Ukázka zápočtového testu: http://samba.fsv.cuni.cz/~mlynkova

Požadavky k ústní zkoušce:

- prokázat porozumění odbornému textu
- prokázat rozsáhlou slovní zásobu týkající se témat probíraných během zimního a letního semestru
- být schopen vést rozhovor na odborné téma

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Ludmila Mlýnková (16.09.2010)

Lekce 6 - 12 (Učebnice současné španělštiny - 2. díl)

Tematické okruhy:

životní prostředí

sdělovací prostředky

španělsky mluvící země (interkulturní rozdíly, historie, aktuální ekonomická a sociopolitická situace).

Gramatika: subjuntiv perfekta a imperfekta, souslednost časová v subjuntivu, gerundium minulé, opisné vazby slovesné, problémy překladu.

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Španělština odborná II. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. Ludmila Mlýnková (16.09.2010)

Předpokládá se znalost lekce 1-5 Učebnice současné španělštiny - 2. díl, Macíková, Mlýnková.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK