PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2008/2009
   Přihlásit přes CAS
Španělština odborná II - JLB030
Anglický název: Specialised Spanish II
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2008 do 2008
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Ludmila Mlýnková
Třída: Courses for incoming students
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: MLYNKOVA (13.02.2012)
Kurz je určen posluchačům všech oborů FSV UK, předpokládá znalost jazyka na úrovni pokročilých. Navazuje na kurz Španělština pro pol., IMS, soc., ek., žur., MK I - JLB 029. Obsahem je rozšíření slovní zásoby obecného a odborného jazyka, upevnění a prohloubení gramatických struktur a zdokonalení jazykových kompetencí (lekce 6 - 12 Učebnice současné španělštiny - 2. díl). Výstupní znalosti výborných studentů by měly být na úrovni C1 Evropského referenčního rámce.

Cíl předmětu -
Poslední úprava: MLYNKOVA (13.02.2012)

Cílem předmětu je dosáhnout prohloubení jazykových kompetencí studenta, a to i po stránce odborné. Po absolvování kurzu by student měl být schopen reprodukovat odborný text, vést diskuzi na dané téma a argumentovat.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Rocío Vila Falcón (10.01.2021)

Povinná literatura:

Macíková, O. - Mlýnková, L.: Učebnice současné španělštiny (Manual de espaňol actual) , 2. díl. Brno, Edika 2007
odborné texty poskytnuté vyučujícím

Doporučená literatura:
Macíková, O. - Mlýnková, L.: Velká španělská gramatika. Brno, Edika 2014
Macíková, O. - Mlýnková, L.: Základy ekonomické španělštiny (Espaňol para economistas). Brno, Edika 2017
Macíková, O. - Mlýnková, L. - Díaz-Faes González, M.: Cvičebnice španělské gramatiky. Brno, Edika 2014

Prada, M. - Bovet, M. - Marcé, P.: Entorno empresarial. Madrid, Edelsa 2015Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Španělština odborná II. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

www.emprendedores.es
www.cervantes.es
www.capital.es
www.terra.es
www.rae.es
www.elpais.es
www.elmundo.es
www.abc.es
www.cervantes.es
www.donquijote.org/spanishlanguage/
www.donquijote.org/pdd/
www.donquijote.org/lessons/
www.donquijote.org/spanishlanguage/verbs/
www.donquijote.org/spanishlanguage/literature/
www.donquijote.org/spanishlanguage/chistes/
www.donquijote.org/spanishlanguage/games/

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Rocío Vila Falcón (11.01.2021)

Výuka je založena na práci s textem a autentickými nahrávkami, které slouží jako základ pro nácvik porozumění a rozvoj mluvních schopností. Výběr textů je dán tématem a je provázán s probíranou gramatickou látkou. Studenti pracují ve dvojicích nebo malých skupinách.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: MLYNKOVA (13.02.2012)

Podmínky ke složení zkoušky:

aktivní účast na seminářích

prezentace předem dohodnutého tématu v rozsahu asi 10 minut

v průběhu semestru 2 písemné testy (2x50 bodů) z probrané látky (gramatická cvičení, překlad a odpovědi na

otázky), z každého testu je nutno získat min. 32 bodů (tj. min. 65%), časový limit je 60 minut, při testu nelze používat slovník ani jiné pomůcky

Ukázka zápočtového testu: http://samba.fsv.cuni.cz/~mlynkova

Požadavky k ústní zkoušce:

  • prokázat porozumění odbornému textu
  • prokázat rozsáhlou slovní zásobu týkající se témat probíraných během zimního a letního semestru
  • být schopen vést rozhovor na odborné téma

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Rocío Vila Falcón (11.01.2021)

Lekce 6 - 12 (Učebnice současné španělštiny - 2. díl)

Tematické okruhy:

Turismo

Medioambiente

Globalización

Medios de comunicación

Países hispanohablantes (diferencias interculturales, situación económica y política)

Gramatika: subjuntiv perfekta a imperfekta, souslednost časová v subjuntivu, gerundium minulé, opisné vazby slovesné, problémy překladu.

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Španělština odborná II. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Rocío Vila Falcón (10.01.2021)

Předpokládá se znalost lekce 1-5 Učebnice současné španělštiny - 2. díl, Macíková, Mlýnková.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK