PředmětyPředměty(verze: 904)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Španělština odborná I - JLB029
Anglický název: Specialised Spanish I
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 24 (24)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: španělština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Rocío Vila Falcón
Vyučující: Mgr. Rocío Vila Falcón
Třída: Courses for incoming students
Je prerekvizitou pro: JLB030
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Rocío Vila Falcón (24.08.2022)
Upozornění pro zájemce o kurz JLB 029

Milí studenti!
Vzhledem k tomu, že zájem studentů o kurzy španělštiny převyšuje kapacitu, je nutné projít kvalifikačním testem, na jehož základě budete do kurzu přijati či nepřijati. Test v délce 30 minut se bude psát online 22. září 2022 v 17:00. Podrobnější instrukce obdrží (den předem) studenti, kteří se přihlásili do předmětu, na fakultní email.
Testy budou bezprostředně poté vyhodnoceny a studenti, kteří nesplní požadavky pro přijetí, budou z kurzu odhlášeni.

Kurz je určen posluchačům všech oborů FSV UK, předpokládá pokročilou znalost jazyka na úrovni B1+/B2. Prohlubuje odbornou slovní zásobu a schopnost studentů přečíst a reprodukovat odborný text. Obsahem kurzu je rozšíření slovní zásoby obecného a odborného jazyka, upevnění a prohloubení gramatických struktur a zdokonalení komunikačních schopností.

Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Rocío Vila Falcón (24.08.2022)

Cílem předmětu je prohloubení složitějších gramatických struktur a nácvik oboustranného překladu složitějších odborných textů. Důraz je kladen na samostatný projev, studenti prezentují aktuality tak, aby vzbudili zájem publika a přiměli ostatní k diskuzi. Studenti by měli dokázat obhájit svůj názor a argumentovat.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Rocío Vila Falcón (25.08.2022)

Povinná literatura:

Odborné texty poskytnuté vyučujícím

Doporučená literatura:

Macíková, O. - Mlýnková, L.: Učebnice současné španělštiny (Manual de español actual) , 2. díl. Brno, Edika 2007

Macíková, O. - Mlýnková, L.: Velká španělská gramatika. Brno, Edika 2014

Macíková, O. - Mlýnková, L.: Základy ekonomické španělštiny (Espaňol para economistas). Brno, Edika 2017

Macíková, O. - Mlýnková, L. - Díaz-Faes González, M.: Cvičebnice španělské gramatiky. Brno, Edika 2014

Prada, M. - Bovet, M. - Marcé, P.: Entorno empresarial. Madrid, Edelsa 2015

 

Užitečné odkazy:

https://www.wordreference.com/

https://www.rae.es/ - oficiální slovník španělského jazyka 

https://www.fundeu.es/ - otázky o gramatice a slovní zásobě (pro studenty úrovně B2  a výše)

 

https://www.rtve.es/ - televize a radio  

https://elpais.com/ - jeden z nejčtenějších španělských deníků

https://www.eleconomista.es , https://www.expansion.com - ekonomický deník

https://www.bbc.com/mundo

https://cincodias.elpais.com

 

https://es.lyricstraining.com/es/ 

https://conjuguemos.com/activities/spanish

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/actividades_ave/aveteca.htm

https://terceragramatica.com/

https://examenes.cervantes.es/es/dele/preparar-prueba

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Rocío Vila Falcón (24.08.2022)

Výuka je vedena formou semináře a cvičení.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Rocío Vila Falcón (22.09.2022)

Podmínky k získání zápočtu:

1 test à 40 bodů 

prezentace na předem stanovené téma = 20 bodů                         

DÚ + aktivita na hodinách = 40 bodů

Minimum bodů pro získání zápočtu je 60.

                   

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Rocío Vila Falcón (25.08.2022)

Lekce 1, 2, 3, 5, 6 (Aula Internacional Plus 4) + odborná temata: na začátku kurzu bude provedena analýza potřeb a preferencí studentů za účelem přizpůsobení obsahu kurzu.

Unidad 1: participar en la redacción de un medio de comunicación. 

Recursos comunicativos: referirnos a una noticia y comentarla, redactar una noticia.

Recursos gramaticales: tiempos del pasado, uso de la voz pasiva, construcciones impersonales.

Recursos léxicos: verbos de transmisión de la información, medios de comunicación, acontecimientos noticiables.  

Unidad 2: celebrar una asamblea.

Recurso comunicativos: opinar y valorar, aludiar a temas o intervenciones previas, poner condiciones, hacer, respaldar o rechazar una propuesta.

Recursos gramaticales: uso de indicativo y subjuntivo.

Recursos léxicos: el turismo, algunos verbos con preposición, leyes, burocracia y gestión. 

Unidad 3: hacer una exposición de tradiciones y comentarlas.

Recursos comunicativos: opinar, expresar desconocimiento.

Recursos gramaticales: pretérito imperfecto de subjuntivo. 

Recursos léxicos: vocabulario para hablar de tradiciones. 

Unidad 5: escribir un texto sobre un lugar de interés. 

Recursos comunicativos: describir y comentar cualidades de diferentes lugares, hablar de creencias previas sobre algo, expresar impresiones. 

Recursos gramaticales: las oraciones de relativo (que, quien, cuyo), el participio en las oraciones de relativo, verbos de percepción y opinión. 

Unidad 6: participar en un proceso de selección.

Recursos comunicativos: hablar sobre condiciones y requisitos. 

Recursos gramaticales: usos del infinitvo compuesto, pretérito perfecto de subjuntivo, construcciones relativas (aquellos, el/la/los/las que).

Recursos léxicos: vocabulario del ámbito de las convocatorias, vocabulario del ámbito de la educación. 

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Rocío Vila Falcón (24.08.2022)

Předpokládá se pokročilá znalost jazyka B1+/B2.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK