PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2008/2009
   Přihlásit přes CAS
Francouzština odborná II - JLB020
Anglický název: Specialised French II
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2008 do 2010
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: francouzština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Věra Linhart Černá
Třída: Courses for incoming students
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (24.01.2023)
Kurz je určen studentům, kteří dosáhli ve francouzštině úrovně B2 podle Evropského referenčního rámce a kteří si chtějí prohloubit a rozšířit svoje znalosti francouzštiny v souvislosti se svými studijními obory.
Pro zápis do kurzu je podmínkou zápočet z odborné francouzštiny I v ZS (nebo uznání odpovídající úrovně formou přezkoušení).


Materiály poskytované průběžně vyučujícím jsou pravidelně ukládány na Google disk, aby si je studenti mohli doplňovat i v případě absence.

Veškeré materiály používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu odborné francouzštiny JLB020. Nejsou určeny k dalšímu šíření.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (30.01.2024)

Cílem tohoto kurzu je prohloubení, upevnění a rozšíření jazykových kompetencí ve vztahu ke studovaným oborům frekventantů:. naučit se porozumět složitějšímu publicistickému i odbornému textu; shrnout jeho obsah ústně a vypracovat po formální i obsahové stránce správně písemné resumé

. diskutovat o společenských tématech a vyjádřit vlastní, kompetentní komentář za pomoci odborných argumentů

. v obecné rovině zlepšit úroveň svých komunikačních dovednosti v ústním i psaném projevu a dobře rozlišovat mezi obecným a odborným jazykem

. upevnit a aktivně používat složitější  gramatické a lexikální struktury odborného jazyka, a tak vytříbit svůj ústní i písemný projev
Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (24.01.2023)

Literatura:

 

Pro práci v hodině je vhodné mít k dispozici elektronický slovník

 

Na stránkách CJP najdete internetové odkazy na on-line výukové materiály.

 

slovníky:

Dictionnaire Le Robert

Velký francouzsko-český slovník, Academia 1992

Česko-francouzský slovník, SPN 1987

Velký slovník francouzsko-český, česko-francouzský, Lingea 2007

Praktický slovník francouzsko-český, česko-francouzský, Leda 1998

Francouzsko-český, česko-francouzský slovník, KPS Fragment

 

Učebnice a gramatiky:

Nouvelle Grammaire du Français, Hachette, 2004

Le Petit Grevisse, De Boeck 2009

Grammaire progressive du francais, Cle international 2003

Francouzská mluvnice, Hendrich, Radina, Tláskal, Fraus 2001

 

Les 500 exercices de grammaire B2, Hachette 2007

L´Exercicier, PUG 2005

 

Guide de communication en français, Didier 2014

Réseaux dans la civilisation française et francophone B1/B2, ELI 2010

Réussir ses études d´économie-gestion en français, PUG 2014

Le Nouvel Édito, Didier, Paris 2010

L´Administration.com, CLE international 2005

 

Vocabulaire progressif du français, Niveau intermédiaire et avancé 1999, Cle International

 

další:

Guide de la vie quotidienne (François Chauve, Jacques Huguenin ; France Loisir 2002)  La recherche de job Florence Le Bras (Marabout, 2007)
Français - Guide pratique de la communication Chamberlain, Steele (Didier, 1991)
Le petit livre du français correct Jean-Joseph Julaud (First Editions, 2005)
Guide de la vie quotidienne 1 et 2 Chauvet, Huguenin (France Loisirs, 2002) 
Une année en France Catherine Descayrac (CLE international, 2004)
La France d'aujourd'hui - Civilisation Nelly Mauchamp (CLE international, 2001)
L'histoire de France pour les nuls Jean-Joseph Julaud (First Editions 2005)
Les 100 personnages du XXe siecle Franck Jamet (France Loisirs, 1999) 
Constitution de la République française Texte intégral, 2006
Les institution de la France (Ve République) Gunten, Martin, Niogret (Nathan, 2006) 
50 ans de la vie politique française Bruno Perreau (E.J.L., 2007) 
La vie politique (enfin) expliquée aux paresseuses Fréderic Bosc (Marabout, 2007) 
Civilisation progressive du français avec 400 activités Ross Steele (CLE international, 2004)
Tests d'évaluation - Civilisation progressive du français Ross Steele (CLE international, 2004)
Vocabulaire, 350 exercices, Niveau moyen Watcyn-Jones, Prouillac (Hachette, 1995) 
Dictionnaire des expressions nées de l'histoire (Gilles Henry ; Librairie Jules Tallandier, 1992) a další

 + časopis Bien-Dire

+ doplňkové texty poskytnuté vyučujícím

adresy renomovaných fr. pedagogických nakladatelství: www.cle-inter.com, www.fle.hachette-livre.fr, www.hatierint.fr, www.pug.fr

Ve Štěpánské 35 naleznete Francouzský institut s knihkupectvím a mediátékou (kurzy, divadelní a hudební představení, kino, přednášky atp.)

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Francouzština I JLB019. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

 

 

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (30.01.2024)

 Seminář, v kurzu převládá patnerská a skupinová práce na základě autentických materiálů z oblasti společensko-vědních témat, předpokládá se pravidelná a aktivní účast studentů na všech aktivitách probíhajících v rámci kurzu. 
 

 

 

 

 

 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (08.03.2024)

 

pravidelná a aktivní účast v seminářích včetně včasného plnění všech zadaných ústních (PREZENTACE) i písemných prací: 50% hodnocení

 

úspěšně, tj. min. na 65% napsané 2 průběžné testy (45 minut, pouze pro studenty s pravidelnou docházkou);  z důvodů organizace výuky lze psát pouze v 1 stanovený termín) nebo 1 závěrečný gramaticko-lexikální test (60 min. na 65%) : 50% hodnocení

Pro ak. rok 2024 testy nahrazuje vypracování a včasné odevzdání všech zadaných ůkolů v rámci projektu PLURILINGUISME (viz 

https://drive.google.com/drive/folders/1iq5MU_pMS5QHEwUA-GCI38wXbkWJxrK9?usp=sharing)

Mon histoire de l´apprentissage des langues : úvaha nad dosavadním studiem cizích jazyků (do 29.2.2024)

Pages web des multinationales : srovnání a analýza, skupinová práce (do 7.4.2024)

Affiche : tvorba plakátu a sloganu + krátký komentář(do 21.4.2024)

vidéo : komentář k plakátům ostatních, skupinová práce (do 5.5.2024) 

 

 

 

Testuje a zkouší se výhradně látka probíraná v kurzech. Proto je nutné průběžně sledovat všechny materiály zveřejňované postupně a sdílené na Google disku:  https://drive.google.com/drive/folders/1iq5MU_pMS5QHEwUA-GCI38wXbkWJxrK9?usp=sharing

 

Pokud má někdo zájem o individuální plán, je nutné domluvit se s vyučujícícm předem (hned na začátku (!)  LS) na všech podmínkách.

 

Hodnocení:

PRAVIDELNÁ A AKTIVNÍ ÚČAST - max.15%

PREZENTACE  - max.20%

PSANÁ PRODUKCE -  max. 15%

2 PRŮBĚŽNÉ TESTY nebo 1 ZÁVĚREČNÝ TEST (min na 65%) - max. 50% : Pro ak. rok 2024 testy nahrazuje vypracování a včasné odevzdání všech zadaných ůkolů v rámci projektu PLURILINGUISME

 

Stupnice známkování:

0-50 % = F 
51-60 % = E 
61-70 % = D 
71-80 %=C 
81-90 %=B 
91% a více=A

Vysvětlivky: A - výtečně (vynikající výkon pouze s drobnými chybami), B - velmi dobře (nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami), C - dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb), D - uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky), E - dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky), F – nedostatečně, neprospěl (je zapotřebí značné množství další práce).
Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (08.03.2024)

PROJEKT PLURILINGVISMUS ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně (podrobnější info ve sdílených matariálech na Google drive) https://drive.google.com/drive/folders/1iq5MU_pMS5QHEwUA-GCI38wXbkWJxrK9?usp=sharing

Mon histoire de l´apprentissage des langues : úvaha nad dosavadním studiem cizích jazyků (do 29.2.2024)

Pages web des multinationales : srovnání a analýza, skupinová práce (do 7.4.2024)

Affiche : tvorba plakátu a sloganu + krátký komentář(do 21.4.2024)

vidéo : komentář k plakátům ostatních, skupinová práce (do 5.5.2024) 

 

Tematické okruhy

L´ACTUALITÉ POLITIQUE 

LES MÉDIAS : QUESTION DE COMMUNICATION

L´ÉCOLOGIE VERSUS L´ÉCONOMIE

Gramatické okruhy:

LA VOIX PASSIVE 

NOMINALISATION  à la base adjective et à la base verbale

COMMENT STRUCTURER UN EXPOSÉ ARGUMENTATIF POUR CONVAINCRE SON INTERLOCUTEUR; SAVOIR ARGUMENTER; CONNECTEURS

L´EXPRESSION DE LA COMPARAISON (CONVERGENCE, DIVERGENCE, SIMILITUDE; description des graphique : outils de grammaire)

 Všechny povinné materiály jsou k dispozici na Google disku :  https://drive.google.com/drive/folders/1iq5MU_pMS5QHEwUA-GCI38wXbkWJxrK9?usp=sharing

 

 

 

 

 

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. Lada Bosáková, Ph.D. (30.01.2024)

Do kurzu FR ODBORNÁ II JLB020 se mohou zapsat studenti, kteří úspěšně (tj. získáním zápočtu) absolvovali odbornou francouzštinu (JLB019) v ZS nebo jim byla uznána odpovídající úroveň znalostí jinou formou.

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK