Němčina odborná II - JLB014
Anglický název: Specialised German II
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2015 do 2015
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 45 (45)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D.
Prerekvizity : JLB013
Záměnnost : JLB034
Je prerekvizitou pro: JMBZ201
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D. (23.01.2019)
Kurz navazuje na předmět vyučovaný v zimním semestru a je určen studentům bakalářského a magisterského studia všech oborů, kteří v jazyce dosáhli střední pokročilosti, tj. alespoň úrovně B2 Společného evropského referenčního rámce.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D. (23.01.2019)

Je zaměřen na práci s odbornými a publicistickými texty, zabývajícími se aktuálními tématy z politiky, hospodářství a kultury. Zohledněna jsou především evropská témata a reálie německy mluvících zemí.

Důraz je kladen na celkový jazykový projev studenta, tzn. zlepšení komunikativních a prezentačních dovedností, porozumění čtenému a slyšenému textu, prohloubení lexikálních a gramatických struktur v oblasti odborného jazyka a jejich využití v písemném projevu. Studenti si v rámci povinných úkolů volí zaměření na písemný nebo ústní prezentační projev.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D. (23.01.2019)
Vyučující poskytuje studentům vlastní materiály vycházející z různých zdrojů
např.
- Noviny a časopisy:
Die Zeit, Die Welt, Süddeutsche Zeitung, Markt, Presse und Sprache, FAZ, Standard, EU-Nachrichten
- Učebnice a tištěná literatura:
Einfach zum Studium! Telc Frankfurt am Main 2017.
Wissenschaftssprache verstehen. Klett Stuttgart 2015.
Mittelpunkt neu B2. Klett Stuttgart 2013.
Mittelpunkt neu C1. Klett Stuttgart 2013.
Erkundungen B2. Schubert Verlag Leipzig 2009.
Erkundungen C1. Schubert Verlag Leipzig 2009.
Abiturwissen Politik. Internationale Beziehungen. Freising2 2007.
Remanofsky U.: Zur Orientierung Deutschland Quiz. Hueber Ismaning3 2009. (T21 514)
Gaidosch U. und Koll.: Zur Orientierung Basiswissen Deutschland. Hueber Ismaning 2010. (T21 513)
Lutscher, R.: Landeskunde Deutschland. Von der Wende bis heute. Verlag für Deutsch München6 2011. (T21 552)

Der Fischer Weltalmanach 2018. Fischer Frankfurt/M. 2018.

- Internetové zdroje - publicistické i odborné:

www.dw.de
www.br-online.de
www.bpb.de/themen
www.goethe.de/beruf
www.zeit.de
www.pragerzeitung.cz
www.spiegel.de
www.stern.de
www.focus.de

www.br-online.de

www.zdf.de/ZDFmediathek/content/750288?inPopup=true


Tyto zdroje doporučuji také ke samostudiu.


Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D. (23.01.2019)

Při výuce bude využíváno různých strategií učení a kooperativních metod (např. partnerská a skupinová práce, diskuse), které by studentovi měly pomoci naučit se komplexně zacházet s cizojazyčným odborným textem a umět jej využít pro další studium. Součástí semináře bude také práce s dokumentárním a televizním filmem. Studenti mohou také využít doplňkový e-learningový program, prostřednictvím něhož si mohou zopakovat gramatiku nižších úrovní a procvičit si své jazykové kompetence.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D. (06.02.2019)

 

- závěrečný test zaměřený na zvládnutí slovní zásoby k probíraným tématickým okruhům, probíraných gramatických struktur a porozumění čtenému odbornému textu. Minimální požadovaná úspěšnost v testu je 65%.
- esej k vybranému odbornému tématu v rozsahu minimálně 400 slov nebo prezentace vybraného tématu v rozsahu 10 minut v semináři

- aktivní účast v semináři (studenti, kteří do semináře pravidelně nedochází - více než tři absence - si mezi esejí a prezentací nevolí, ale vypracují obojí)

Pokyny k eseji a prezentacím najdete ve společné mailové schránce kurzu.

Hodnocení:

0-50 % = F

51-60 % = E

61-70 % = D

71-80 % = C

81-90 % = B

91 % a více = A


Základní význam stupňů A-F je následující: A - výtečně (vynikající výkon pouze s drobnými chybami), B - velmi dobře (nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami), C -dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb), D - uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky), E - dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky), F - nedostatečně, neprospěl (je zapotřebí značné množství další práce).

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D. (15.02.2019)

Témata budou odrážet aktuální události evropského dění a seznámí studenta s historií a reáliemi německy mluvících zemí. Důraz bude v tomto semestru kladen na bližší poznání Švýcarska. Výběr témat bude také záviset na zájmech studentů.

Témata probíraná v uplynulých semestrech:

- Kulturelle Aspekte der deutschsprachigen Länder - Feste und Feiertage

- Olympia - Olympische Winterspiele in Südkorea

- Europäische Union - Brexit

- Flüchtlinge im deutschen Hochschulsystem

- Politisches System der Schweiz

- Laufende Volksinitiativen und Volksabstimmungen am Beispiel des Bedingungslosen Grundeinkommens oder der Masseneinwanderungsinitiative

- Sprachliche Besonderheiten des Schweizerdeutschen      

- Traditionen in der Schweiz     

- Deutsche Filmlandschaft - Deutsches Kino des 21.Jahrhunderts

 

Pokročilá gramatika úrovně B2 a C1

Gramatika probíraná vloni:

- Konjunktiv I.

- Nomen-Verb-Verbindungen

- Präfixverben

 

 Kurz má zřízen společnou mailovou schránku.

 

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Křenková, Ph.D. (23.01.2019)

Účast na semináři je podmíněna úspěšným absolvováním předmětu Němčina odborná I. Od studentů je očekáváno, že se budou podílet na ztvárnění semináře.

Mezinárodní certifikáty se v rámci tohoto předmětu neuznávají.