Němčina pro ekonomy - středně pokročilí II - JLB012
Anglický název: German for Economics intermediate II
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 15 (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Regina Faltýnová
Vyučující: Ing. Regina Faltýnová
Třída: Courses for incoming students
Prerekvizity : JLB011
Termíny zkoušek   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (22.01.2023)
Kurz je určen posluchačům bakalářského i magisterského studia ekonomie. Je zaměřen na další rozšiřování a procvičování slovní zásoby především v oblasti hospodářské němčiny, rozvíjení komunikačních a argumentačních dovedností, schopnost porozumět vybraným odborným textům a mluvenému projevu na dané téma, opakování a zdokonalení gramatiky. Kurz probíhá v letním semestru a je dobrou průpravou pro volně navazující kurs němčina pro ekonomy pro pokročilé.


Cíl předmětu -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (22.01.2023)

Po úspěšném absolvování kurzu se bude student schopen orientovat ve středně komplikovaných odborných textech, bude se umět srozumitelně a v souvislostech vyjádřit k určitým ekonomickým tématům a formulovat výhody a nevýhody různých možností. 

Literatura -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (22.01.2023)

Vyučující poskytuje studentům vlastní materiály vycházející z různých zdrojů např.: 

J.Březina, D.Drmlová, J.Vápeník, D.Bednářová a kol.: Fachsprache Wirtschaft

A. Buscha, S. Raven, G. Linthout: Erkundungen

G. Volgnandt & D. Volgnandt: Exportwege 3

Klotz, Merkelbach:: Erfolgreich in Altag und Beruf

Iva Michňová: Deutsch im Beruf 1

Iva Michňová: Business Deutsch

Noviny a časopisy:

FAZ, Die Zeit, Die Welt.

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Němčina pro ekonomy. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

Metody výuky -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (22.01.2023)

Seminář s těžištěm v partnerské práci.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (24.01.2023)

Podmínky k získání klasifikovaného zápočtu: 

- aktivní účast na hodinách (max. 2 absence), průběžné plnění zadávaných úkolů - 10% celkového hodnocení.

- prezentace na vybrané ekonomické téma - 10% celkového hodnocení 

- komplexní test v rozsahu látky letního semestru (slovní zásoba k probíraným tématům, gramatika, porozumění čtenému a/nebo slyšenému textu, krátká argumentace a vyjádření názoru o rozsahu cca 150 slov), 80% celkového hodnocení, délka testu: max. 60 min. Test mohou studenti 2x opakovat, mají tedy celkem 3 pokusy.

 

Hodnocení:

0-50 % = F

51-60 % = E

61-70 % = D

71-80 % = C

81-90 % = B

91 % a více = A


Základní význam stupňů A-F je následující: A - výtečně (vynikající výkon pouze s drobnými chybami), B - velmi dobře (nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami), C -dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb), D - uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky), E - dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky), F - nedostatečně, neprospěl (je zapotřebí značné množství další práce).

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (22.01.2023)

Návrh tématických okruhů:

1. Geld

2. Zahlen, Daten, Grafiken (Interpretation)

3. Außenhandel

4. Energie 

5. Umweltschutz

6. Globalisierung

 

Gramatika:

Partizip I und II

Partizipialattribut

Konjunktiv II

Passiv (auch mit Modalverben)

 

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Ing. Regina Faltýnová (22.01.2023)

Úspěšné zvládnutí zimního kurzu němčiny pro ekonomy - středně pokročilí I.