PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Angličtina pro IMS II - JLB008
Anglický název: English for International Studies II
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 80 (80)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Jana Kunzová, BA
Vyučující: Jana Kunzová, BA
Prerekvizity : JLB007
XN//Ve slož. neslučitelnosti pro: JLB053
XP//Ve slož. prerekvizitě: JLM001
Anotace -
Poslední úprava: Jana Kunzová, BA (12.01.2020)
Kurz je určen pro posluchače bakalářského i magisterského studia mezinárodních vztahů, kteří dosáhli vyšší střední úrovně (B2). V kurzu se studenti obeznámí se slovní zásobou používanou v oblasti mezinárodních vztahů. Je potřeba zdůraznit, že tento kurz je především kurzem jazykovým a jeho cílem není studium teorie mezinárodních vztahů. Kurz v letním semestru je zakončen zkouškou. Klasifikace proběhne formou klasifikační stupnice A-F - viz požadavky ke zkoušce.

Prerekvizitou pro tento kurz je úspěšné absolvování kurzu English for International Studies JLB007.


Cíl předmětu -
Poslední úprava: Jana Kunzová, BA (05.01.2017)

Cílem kurzu je překlenout propast mezi středoškolskou obecnou angličtinou a potřebami studenta FSV. Po absolvování kurzu se od studenta očekává, že bude schopen sledovat odborné přednášky v angličtině doma i v zahraničí a diskutovat se zahraničními hosty, dále bude schopen obhájit si v angličtině své názory a účastnit se zahraničních stáží.

Literatura -
Poslední úprava: Jana Kunzová, BA (12.01.2020)

POVINNÁ LITERATURA:

Sada 10 novinových článků k dispozici na SIS

Doplňkové materiály

 

DOPORUČENÁ LITERATURA:

Heywood, A. (2007): Politics. Palgrave, 3rd ed.

McLean, I. (2009): The Concise Oxford Dictionary of Politics. OUP.

McCarthy, M., O´Dell, F. (2008) : Academic Vocabulary in Use. CUP.

Hewings, M. (2012): Cambridge Academic English Upper Intermediate. CUP.

Hewings, M., Thaine, C. (2012): Cambridge Academic English Advanced. CUP.

Britská a americká periodika

 

PRO POTŘEBY ZOPAKOVÁNÍ GRAMATICKÝCH STRUKTUR:

Paterson, K., Wedge, R. (2013): Oxford Grammar for EAP. OUP.

Murphy, R. (2010): English Grammar in Use (fourth edition), CUP.

Hewings, M (2009): Advanced Grammar in Use (second edition), CUP.

Swan, M. (2005): Practical English Usage, 3rd ed, OUP.

The Oxford Collocations Dictionary for students of English.

 


NOVINY: The Prague Post, The Economist, The New York Times, The Guardian

 

PRO ZLEPŠENÍ PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ

John Hughes and Andrew Mallett: Successful Presentations, Oxford University Press


WEBSITES:

http://www.drudgereport.com/

http://www2.etown.edu/vl/

http://www.bbc.co.uk/

http://nationalgeographic.com/

http://www.foreignpolicy.com/

http://www.nytimes.com/

www.cnn.com

http://www.economist.com/

http://www.worldnews.com/

www.ft.com

www.dictionary.com

https://dictionary.cambridge.org/

www.ted.com
www.uefap.com

 

ONLINE COURSES:

https://www.fsv.cuni.cz/studium/vyuka-jazyku/vyuka-pres-internet

Metody výuky -
Poslední úprava: Jana Kunzová, BA (30.01.2018)

Semináře budou probíhat pouze v anglickém jazyce.

Metoda: content-based language teaching

Studenti si osvojují slovní zásobu a jazykové dovednosti prostřednictvím studia odborných textů. Důraz je kladen na čtení, komunikaci v hodinách, výměnu informací a názorů ve dvojicích nebo v malých skupinách a týmovou i individuální práci.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Jana Kunzová, BA (21.02.2020)

PODMÍNKY KE ZKOUŠCE:

A. PÍSEMNÁ ČÁST ZKOUŠKY

1.Dva písemné testy v průběhu letního semestru (cvičení ve formě: multiple-choice, gap-filling, word formation, matching, True and False, grammar exercises, stručné vyjádření na dané téma). Data jsou níže uvedena a budou rovněž oznámena hromadným emailem. Testy budou založeny na vybraných novinových článcích a znalostech získaných při práci s doplňkovými materiály (poslech, diskuse apod.). V polovině semestru se bude psát test (mid-term test) zaměřený na novinové články 1-5 , Glossary of International Relations II a doplňkové materiály a druhý test (final exam test) se soustřeďuje na novinové články 6-10, Glossary of Declaration of Independence a doplňkové materiály. Studenti mají pouze jeden pokus.

Mid-term test je povinný. Délka mid-term testu - 45 minut.

Poznámka: test je pouze v anglickém jazyce, neobsahuje překlad.

V průběhu semestru budou studenti moci nasbírat body (max. 3 bodů/semestr) za práci navíc. Body se budou přičítat k výsledku mid-termu a závěrečného testu (final/complex exam testu).

2. My Own Glossary - tvorba vlastních glosářů na témata 1-5, glosáře musí být vypracovány na základě textů, které v hodinách neprobíráme. Šablona pro glosáře je dostupná v SIS souborech pod názvem MY OWN GLOSSARY-TEMPLATE. Termín dodání glosářů nejpozději 26.3.

3. Příprava přehledu zpráv. Struktura: každý týden semestru jedna zpráva - celkem 10 zpráv v jednom dokumentu zaslaném ve Wordu (studenti uvedou link na video či článek), soubor 7 klíčových slovíček a velmi stručné shrnutí zprávy vlastními slovy (rozsah 5-7 vět). Před zasláním souboru vyučujícímu prosím proveďte spell check. Ukázku toho, jak by tento přehled zpráv měl vypadat, naleznete pod SOUBORY - dokument s názvem News Overview-Template. Termín dodání nejpozději 10.5. (prostřednictvím emailové zprávy, vlozte text "NEWS OVERVIEW" do předmětu zprávy). Přehled zpráv je podmínkou k připuštění ke zkoušce. Pro inspiraci je v SIS souborech k nahlédnutí ukázka přehledu zpráv pod názvem: News Overview-Sample.

POZNÁMKA: slovíčka obsažená v "My Own Glossary" musí být odlišná od slovíček v "News Overview."

 

DEADLINES:


Writing Assignment - Paraphrasing: March 2.

 

B. ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY

Poster prezentace studentů na téma současného dění. Prezentace jsou povinné. Podrobnosti budou sděleny na začátku semestru. Deadline pro zapsání se na poster presentation: February 25.

Studenti do dvou dnů od konání Poster Presentation zašlou vyučujícímu vyplněný formulář, který najdou v SIS pod názvem "POSTER PRESENTATION - SELF-ASSESSMENT FORM."


V našem SISu si projděte 3 dokumenty, které se vztahují k Poster Presentations:
"POSTER PRESENTATIONS and SIGN-UP INFO.doc" a "POSTER PRESENTATIONS-samples" a "POSTER PRESENTATION - SELF-ASSESSMENT FORM"

Odkaz pro zapsání se na Poster Presentations:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zrKu-bIwHjnmPYmWqrpapsjVLVYnzMG4zDim8Ej2Vfs/edit?usp=sharing

 

 

Pokud nedodáte jakoukoliv práci ve stanoveném termínu, budou Vám odečteny na testu 3 body. Věnujte tedy prosím konečným termínům dostatek pozornosti a zapište si je.

 

  • Pro úspěšné splnění mid-termu je třeba dosáhnout 70% správných odpovědí z celkem 50 bodů. Pro úspěšné splnění final testu (celkem 50 bodů), viz níže uvedená stupnice známkování. Časový limit obou testů je 45 min.

 

  • Studenti, kteří nesplní podmínky ke zkoušce uvedené v 1.bodu, tj. jeden z testů neudělají (tj. absence při psaní obou testů či pouze jednoho z nich nebo nedosáhnou požadované úrovně apod.), budou psát komplexní test (complex test). Test bude v rozsahu 100 bodů. Test je založen na všech materiálech výše zmíněných a pokrývá celý semetsr. Tento test mohou studenti opakovat 2x, čili mají celkem 3 pokusy. Časový limit complex testu je 75 min.

 

  •  Účast na hodinách je povinná, tolerují se nejvýše tři absence během semestru. Při delší či častější nepřítomnosti je třeba kontaktovat vyučující (emailem, případně osobně či telefonicky v konzultačních hodinách).

 

  • Čestnost: Mravní integrita je nepostradatelnou součástí tohoto kurzu. Během testů není dovoleno používat knihy, poznámky, mobilní telefony nebo jakékoliv jiné materiály. V případě porušení této dohody bude student z testu diskvalifikován.
  • Získání zápočtu v zimním semestru za kurz JLB007 je podmínkou k zapsání do kurzu v letním semestru- JLB008.


V SIS v položce Soubory (nejprve se přihlašte do SIS systému, klikněte na Předměty, zadejte správný kód předmětu a na horní okrové liště se objeví volba Soubory) jsou k nahlédnutí vzory mid-term testu, final testu a komplexního testu, podkladové články a rovněž další užitečné materiály.

MID-TERM: March 30 and April 2, 2020

COMPLEX TEST HODNOCENÍ (celkem 100 bodů, test pokrývá látku z celého semestru)

Stupnice známkování:
0-50 % správných odpovědí = F 
51-60 % = E 
61-70 % = D 
71-80 %=C 
81-90 %=B 
91% a více=A

Vysvětlivky: A - výtečně (vynikající výkon pouze s drobnými chybami), B - velmi dobře (nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami), C - dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb), D - uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky), E - dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky), F – nedostatečně, neprospěl (je zapotřebí značné množství další práce).

 

FINAL TEST HODNOCENÍ (celkem 50 bodů, test pokrývá látku z druhé půli semestru, píšou pouze ti studenti, kteří úspěšně absolvovali mid-term)

100-91% správných odpovědí - A (50-45.5 bodů)

90-81% - B (45-40.5 bodů)

80-71% - C (40-35.5 bodů)

70-61% - D (35-30.5 bodů)

60-51% - E (30-25.5 bodů)

50-0% - F (25-0 body)

 

Sylabus -
Poslední úprava: Jana Kunzová, BA (12.01.2019)

Každý týden se budeme věnovat jednomu tématu z oblasti mezinárodních vztahů a to čtením tematicky zaměřených textů a doplňkových materiálů. Články studentům poslouží k rozšíření slovní zásoby v rámci daného tématu.
Veškeré potřebné články jsou k dispozici na SIS. Je povinností každého studenta si tyto články okopírovat před začátkem hodiny. Za účelem zpestření diskuzí mohou být studentům spontánně přidělena témata na krátkou prezentaci.

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Angličtina pro IMS II. Nejsou určeny k dalšímu šíření.


Tématické okruhy:


1. Dictatorship and undemocratic regimes
2. Gender in politics
3. Diplomacy and foreign policy
4. Representation, election and voting
5. War stories
6. Corruption and controversies/Crime and punishment
7. Political ideologies/Populism/Nationalism
8. Free speech and human rights
9. Constitution
10. Global challenges

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Jana Kunzová, BA (05.01.2017)

Vstupní jazykové znalosti - B2 (upper-intermediate).

Úspěšné absolvování kurzu Aj pro IMS I (JLB007), který je podmínkou pro zápis do tohoto kurzu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK