PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Angličtina pro IMS I - JLB007
Anglický název: English for International Studies I
Zajišťuje: Kabinet jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014 do 2014
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 80 (90)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Iva Stružková
Vyučující: Mgr. Iva Stružková
Je prerekvizitou pro: JLB008
Ve slož. neslučitelnosti pro: JLB031
Anotace -
Poslední úprava: Jana Kunzová, BA (07.09.2016)

Kurz je určen pro posluchače bakalářského i magisterského studia mezinárodních vztahů, kteří dosáhli pokročilé úrovně- B2/C1. V kurzu se studenti obeznámí se slovní zásobou používanou v oblasti mezinárodních vztahů. Je potřeba zdůraznit, že tento kurz je především kurzem jazykovým a jeho cílem není studium teorie mezinárodních vztahů. Kurz slouží k překlenutí rozdílu mezi středoškolským jazykem a potřebami studenta mezinárodních vztahů, který bude v průběhu studia na IMS FSV sledovat přednášky v angličtině, číst odborné materiály v angličtině a vyjadřovat své názory k aktuálním tématům na seminářích. Kurz v zimním semestru je zakončen zápočtem.

Cíl předmětu -
Poslední úprava: Jana Kunzová, BA (07.09.2016)

Cílem kurzu je překlenout propast mezi středoškolskou obecnou angličtinou a potřebami studenta FSV. Po absolvování kurzu by student měl být schopen sledovat odborné přednášky v angličtině doma i v zahraničí, diskutovat se zahraničními studenty, obhájit své názory a účastnit se zahraničních stáží.

Literatura -
Poslední úprava: Jana Kunzová, BA (07.09.2016)

POVINNÁ LITERATURA:

Sada 10 novinových článků k dispozici na SIS

Dodatečné materiályDOPORUČENÁ LITERATURA:

Plato: the Republic

Saint Thomas Aquinas: On Law, Morality and Politics

Aristotle: Politics- A Treatise on Government

 

PRO POTŘEBY ZOPAKOVÁNÍ GRAMATICKÝCH STRUKTUR:

R.Murphy: English Grammar In Use (with answers edition), CUP

Martin Hewings: Advanced Grammar in Use (with answers edition), CUP

Swan, M. (2005): Practical English Usage, 3rd ed, OUP

Oxenden, C: New English File Upper-Intermediate, OUP

Paterson, K., Wedge, R. (2013): Oxford Grammar for EAP. OUP.


NOVINY: The Prague Post, The Economist, The New York Times, The Guardian


WEBSITES:

http://www.drudgereport.com/

http://www2.etown.edu/vl/

http://www.bbc.co.uk/

http://nationalgeographic.com/

http://www.foreignpolicy.com/

http://www.nytimes.com/

www.cnn.com

http://www.economist.com/

http://www.worldnews.com/

www.ft.com

www.dictionary.com

 

ONLINE COURSES:

http://kjp.fsv.cuni.cz/KJPFSV-14.html

Metody výuky -
Poslední úprava: Jana Kunzová, BA (07.09.2016)

Seminář

Metoda: content-based language teaching, student-centered approach

Studenti si osvojují slovní zásobu a jazykové dovednosti prostřednictvím studia odborných textů. Důraz se klade na čtení, nicméně během vlastních hodin i na komunikaci, výměnu informací a názorů ve dvojicích nebo v malých skupinách, týmovou i individuální práci.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Jana Kunzová, BA (06.12.2017)

PODMÍNKY K ZÍSKÁNÍ ZÁPOČTU:

1. Dva písemné testy v průběhu zimního semestru (cvičení ve formě: multiple-choice, gap-filling, word formation, matching, True and False, grammar exercises, stručné vyjádření na dané téma v rozsahu 80ti slov). Data budou oznámena hromadným emailem. Testy budou založeny na vybraných novinových článcích a znalostech získaných při práci s doplňkovýcmi materiály (poslech, diskuse apod.). V polovině semestru se bude psát test zaměřený na novinové články 1-5 (mid-term test)  a druhý test- credit test se soustřeďuje na novinové články 6-10, "Glossary" z oblasti mezinárodních vztahů (samostudium) a vybraná slovíčka/výrazy ze studentských prezentací. Oba testy budou také pokrývat doplňkové materiály.

Mid-term test je povinný.

2. Pro úspěšné splnění mid-termu a credit testu je třeba dosáhnout 70% správných odpovědí z celkem 50 bodů. Časový limit testu je 45 min.

3. Studenti, kteří nesplní mid-term (tj. absence/nesplnění požadované úrovně apod.), budou psát komplexní test (complex test) ve zkouškovém období.Test bude v rozsahu 100 bodů a bude třeba dosáhnout 70% úspěšných odpovědí.Test je založen na všech materiálech výše zmíněných. Tento test mohou studenti opakovat 2x, čili mají celkem 3 pokusy. Časový limit testu je 75 min. Studenti, kteří nesplní credit test, budou rovněž psát complex test

4. Účast na hodinách se doporučuje, ale není podmínkou k získání zápočtu.

5. Čestnost: Mravní integrita je nepostradatelnou součástí tohoto kurzu. Během testů není dovoleno používat knihy, poznámky, mobilní telefony nebo jakékoliv jiné materiály. V případě porušení této dohody bude student z testu diskvalifikován.

6. Získání zápočtu je podmínkou k zapsání do kurzu LB008.

V SIS v položce Soubory (nejprve se přihlašte do SIS systému, klikněte na Předměty, zadejte správný kód předmětu a na horní okrové liště se objeví volba Soubory) jsou k nahlédnutí vzory mid-term otázek.

Sylabus -
Poslední úprava: Jana Kunzová, BA (07.09.2017)

Motto našich hodin: "Expecting more, demanding high."

Každý týden se budeme věnovat jednomu tématu z oblasti mezinárodních vztahů a to čtením tématicky zaměřených textů a vyplňováním tématicky zaměřených cvičení. Články studentům poslouží k rozšíření slovní zásoby; čtení článků je určeno pro samostudium.
Veškeré potřebné články budou k dispozici na SIS. Je povinností každého studenta si tyto články okopírovat před začátkem hodiny. Za účelem zpestření diskuzí mohou být studentům přidělena témata na krátkou prezentaci. Zadaná gramatická cvičení jsou určena pro domácí přípravu.

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Angličtina pro IMS I. Nejsou určeny k dalšímu šíření.
Tématické okruhy:

1. Světoví vůdci a vůdcovství
2. Emigrace/imigrace/migrace
3. Mezinárodní vztahy a kultura
4. Válka a konflikty
5. Vláda, parlament, prezident
6. Globalizace
7. Chudoba a humanitární pomoc
8. Náboženství
9. Média
10.Evropská unie

MID-TERM TEST: 20. a 23. listopadu 2017 (pondělí a čtvrtek)

Průvodce pro chvíle samostudia: http://kjp.fsv.cuni.cz/KJPFSV-51.html

 

 

 

 

 

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Jana Kunzová, BA (04.09.2017)

Zápis do kurzu je podmíněn účastí na rozřazovacím testu  dne 18.9. 2017.

K testu je nutné se zapsat a nelze nabídnout náhradní termín.  Zapisujte se prosím v SISu do předmětu Rozřazovací test JLB099 podle svých časových možností. Více informací o testu najdete na http://kjp.fsv.cuni.cz/.

Studenti musí mít jazykové znalosti na úrovni B2 - upper-intermediate.

Pro méně zkušené angličtináře, kteří se potřebují nejvíce soustředit na ucelení gramatických znalostí a dovedností, je určen nižší odborný kurz Angličtina pro sociální vědy I (JLB031) v ZS a Angličtina pro sociální vědy II (JLB032) v LS, kde si studenti důkladně zopakují středoškolskou gramatiku a získají potřebnou sebedůvěru v aktivním používání angličtiny - čtvrtek odpoledne v Jinonicích. 
Univerzita Karlova | Informační systém UK