PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Angličtina pro politology I - JLB005
Anglický název: English for Political Sciences I
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 112 (120)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Další informace: http://web page for registered students only
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Kamila Panešová
Vyučující: Mgr. Kamila Panešová
Mgr. Iva Stružková
Třída: Courses for incoming students
Je prerekvizitou pro: JLB006
Ve slož. neslučitelnosti pro: JLB053
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Kamila Panešová (13.10.2021)
Kurz je určen studentům bakalářského studia politologie a mezinárodních vztahů, kteří dosáhli pokročilé úrovně - B2/C1 podle Evropského referenčního rámce.
Hlavní role je připisována práci s anglickými autentickými texty (content-based language learning), skupinové práci na krátkodobých projektech s důrazem na rozšiřování odborné a akademické slovní zásoby, formální slovní projev a v neposlední řadě na rozvoj schopnosti reflektovat, co studentům v učení se odbornému jazyku pomáhá a proč. (Témata k diskusi v hodinách zahrnují například politické systémy a režimy, ideologie, stát, národ a nacionalismus, globální politiku, politickou kulturu, média a politickou komunikaci, volby, strany a stranické systémy, apod.)


Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Kamila Panešová (03.09.2021)

Cílem kurzu je rozvíjet komunikační kompetence a jazykové dovednosti, které pomohou studentům ve studiu jejich oboru. Zároveň se studenti v kurzu seznámí se specifiky jazyka používaného v akademickém prostředí, zejména při ústních prezentacích a psaní (academic speech and writing).

 

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Kamila Panešová (03.09.2021)

POVINNÁ LITERATURA:

Aktualizované a didaktizované texty k daným tématům budou pro registrované studenty postupně k dispozici na společné webové stránce. Materiály slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kursu Angličtina pro politology a nejsou určeny k dalšímu šíření.

 

DOPORUČENÁ LITERATURA:

Heywood, A. (2007): Politics. Palgrave, 3rd ed.

Hewings, M. (2012): Cambridge Academic English Upper Intermediate. CUP.

Hewings, M., Thaine, C. (2012): Cambridge Academic English Advanced. CUP.

 

PRO POTŘEBY ZOPAKOVÁNÍ GRAMATICKÝCH STRUKTUR:

Paterson, K., Wedge, R. (2013): Oxford Grammar for EAP. OUP.

Hewings, M (2009): Advanced Grammar in Use (second edition), CUP.

Swan, M. (2005): Practical English Usage, 3rd ed, OUP.

 

ONLINE DICTIONARIES:

www.dictionary.com

http://dictionary.cambridge.org/

https://en.oxforddictionaries.com/

www.ldoce.online.com

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Kamila Panešová (09.09.2015)

Seminář

Metoda: content-based language learning, student-centered approach

Studenti si osvojují slovní zásobu a jazykové dovednosti prostřednictvím studia odborných textů. Během hodin se klade důraz na intepretaci, komunikační dovednosti, výměnu informací a názorů ve dvojicích nebo v malých skupinách, týmovou i individuální práci. Studenti se aktivně podílejí na podobě semináře.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Kamila Panešová (28.08.2022)

POŽADAVKY K UDĚLENÍ ZÁPOČTU:

(i) 2 dílčí testy v průběhu semetru nebo jeden souhrnný zápočtový test (úspěšné splnění 65%)

(ii) včasné (tj. vždy k danému datu) plnění zadaných úkolů (např. tvorba vlastních glosářů (soupisů slovní zásoby) ke každému probíranému tématu, strukturovaná shrnutí zadaných textů, apod.),

(iii) účast na skupinové práci (krátkodobý projekt s důrazem na rozšiřování odborné slovní zásoby a formální slovní projev (prezentační dovednosti))

(iv) pravidelná účast na seminářích je velmi žádoucí

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Kamila Panešová (03.09.2021)

CURRICULUM WINTER 

0 Introductory Session; Academic Orientation

1-2 What is Politics?

3-4 Governments, Systems and Regimes

5-6 Political Ideologies

7-8 Representation, Election and Voting

9-10 Parties and Party Systems

11-12 Mass Media and Political Communication

 

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Kamila Panešová (28.08.2022)

Do kurzu je možné se zapisovat standardním způsobem, až do naplnění kapacity všech paralelek, tj. není požadován vstupní test.

Připomínáme, že odborný kurz je určen studentům, jejichž angličtina je minimálně na úrovni B2 podle CEFR, ideálně B2+ - C1. Pokud je Vaše úroveň nižší, doporučujeme zvolit přípravný kurz Angličtina pro SV nebo si doplnit znalost externě, např. v některé jazykové škole.

Studenti si mohou otestovat svoji znalost například zde: http://www.examenglish.com/leveltest/grammar_level_test.htm

 

Na první hodině bude studentům zadán orientační test. 

Cvičnou sadu k přípravě na tento test (tzv. C-test) najdete na webových stránkách https://fsv.cuni.cz/studium/vyuka-jazyku/pro-uchazece v oddíle: Pro uchazeče/bakalářské a magisterské studium/Pro přijaté studenty IPS: Příprava na rozřazovací test.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK