Angličtina pro ekonomy II - JLB004
Anglický název: English for Economics II
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 105 (115)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Lucie Poslušná
Vyučující: Mgr. Michaela Gloverová Konečná
Mgr. Lucie Poslušná
Třída: Courses for incoming students
Prerekvizity : JLB003
Ve slož. neslučitelnosti pro: JLB053
Ve slož. prerekvizitě: JLM001
Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Poslušná (18.01.2023)
Kurz je určen pro posluchače bakalářského i magisterského studia ekonomie, kteří dosáhli vyšší střední úrovně - B2+ (nebo alespoň dobré střední úrovně). Je zaměřen na čtení a rozbor ekonomických textů, rozšíření slovní zásoby odborného jazyka a komunikační schopnost, schopnost porozumět mluvenému projevu. Studenti se seznámí se slovní zásobou týkající se daní, fúzí, marketingu, bankovnictví, kapitálových trhů atd. Součástí výuky jsou i základy akademické angličtiny. Kurz je určen přednostně pro studenty IES. Výuka probíhá prezenčně.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Marcela Staňková (21.01.2013)

Student by měl být po absolvování kurzu schopen:
1. sledovat odborné přednášky v angličtině doma i v zahraničí
2. diskutovat se zahraničními studenty
3. obhájit své názory
4. účastnit se zahraničních stáží bez jazykových zábran
Kurz pomáhá překlenout propast mezi středoškolskou angličtinou a angličtinou, která odpovídá potřebám studenta FSV.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Michaela Gloverová Konečná (29.01.2024)

Obligatory literature:
1. Study materials related to individual seminars can be found in SIS under "files - SOUBORY" of individual teachers, on Google drive, or will be sent via email
,
2. Ken Paterson: Oxford Grammar for EAP

Recommended: R.Murphy: English Grammar in Use (Units 1-136)Internet sources:

www.economist.com
www.investopedia.com
www.ted.com
www.uefap.com

www.dictionary.com

http://dictionary.cambridge.org/linktous.asp
www.oxforddictionaries.com


For more links go to https://www.fsv.cuni.cz/en/academics/language-centre/useful-links

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Poslušná (05.01.2017)

Seminář:
metoda: content-based language learning

Studenti si osvojují slovní zásobu a jazykové dovednosti prostřednictvím studia odborných textů, poslechu a diskuzí na odborná témata. Důraz se klade na čtení, nicméně během vlastních hodin i na komunikaci, výměnu informací a názorů ve dvojicích nebo v malých skupinách, týmovou i individuální práci.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Gloverová Konečná (29.01.2024)

 Studenti musí prokázat znalost:

1. orientace v neznámém ekonomickém textu
2. odvozování slov
3. rozsáhlé slovní zásoby v ekonomické oblasti /rozpoznat definice ekonomických pojmů, umět popsat a interpretovat grafy, vysvětlit ekonomické pojmy apod./
4. gramatiky v akademickém kontextu: zdůrazňovací funkce, spojovací výrazy, hedging, formulace faktů a názorů, příčiny a důsledku


Každá část zkoušky je bodově ohodnocena. Celkový počet bodů je 100, k úspěšnému složení zkoušky je nutno dosáhnout minimálně 51% z celkového počtu 100 bodů, tedy 51 bodů. Zkouška se skládá z pěti částí, každá část zkoušky je povinná, pokud student neabsolvuje jednu z částí, bude zkouška považována za nesplněnou, i když bude mít ze zbývajících částí dostatek bodů.
 
1. Pravidelná domácí příprava                           16 bodů
2. Příprava a provedení akademické debaty        18 bodů
3. Argumentativní esej                                     15 bodů
4. Ústní pohovor                                              11 bodů
5. Souhrnný test                                              40 bodů (je třeba dosáhnout minimálně 20 bodů)


Stupnice známkování
:
0-50 % = F 
51-60 % = E 
61-70 % = D 
71-80 %=C 
81-90 %=B 
91% a více=A

Vysvětlivky: A - výtečně (vynikající výkon pouze s drobnými chybami), B - velmi dobře (nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami), C - dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb), D - uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky), E - dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky), F – nedostatečně, neprospěl (je zapotřebí značné množství další práce).

ad 1. Pravidelná domácí příprava (od 3. výukového týdne)
Studenti budou ve své složce na Google disku každý týden vypracovávat úkoly dle zadání vyučující. Vypracování všech úkolů je podmínkou k připuštění k souhrnnému testu. Celkem bude 8 úkolů (8 x 2 body). Zadání bude následující:

1.1 Vyučující studentům zašle cvičení na slovní zásobu a gramatiku probíranou v hodině. Studenti cvičení vypracují, vyučující poté zkontroluje a poskytne správné odpovědi. (1 bod)

1.2 Vyučující zároveň se cvičením (1.1) zašle debatní otázku vztahující se k tématu následující hodiny, případně tuto otázku připraví debatní skupina, která si dané téma zvolila. Studenti do své složky stručně zaznamenají argumenty pro a proti, zdroje, kde argumenty našli, a svůj postoj k debatní otázce. (1 bod)
Vše je třeba vypracovat před další hodinou. Pokud nebude úkol odevzdán včas, nedostane za něj student body.

ad 2. Příprava a provedení debaty (v průběhu semestru)
2.1 Studenti ve skupině účastníků připraví debatní otázku, informace potřebné k debatě a slovní zásobu na probírané ekonomické téma. Panelová debata proběhne v hodině. Po ukončení semestru NELZE debaty provádět. Každý účastník debaty je hodnocen jako součást týmu - maximální počet bodů 16. Časový limit na jednoho studenta je přibližně 5 minut.

2.2 Skupina studentů vyhledá minimálně tři zdroje s informacemi týkajícími se zvoleného tématu a pošlou pracovní list se zpracovanými informacemi a zdroji s týdenním předstihem vyučující (viz ukázka v souborech v SIS - Debate Worksheet SAMPLE). Vyučující po posouzení jejich relevance rozešle materiály ostatním studentům z dané paralelky, aby se mohli na debatu připravit. Následně po debatě studenti z debatní skupiny vypracují slovníček, který po schválení vyučující umístí na Quizletu a zašlou na něj vyučující odkaz (viz Wordlist instructions v SIS). Každý student také vypracuje sebereflexi (viz Debate Self-assessment v SIS) a zašle ji do týdne po debatě vyučující.
Každý student, který se právě neúčastní debaty (sedí v publiku), musí vznést v průběhu semestru alespoň jednu otázku na debatní tým (za 2 body).

2.3 Skupina studentů se zapíše na určité datum na začátku LS. 

Hodnocení debaty:

* Angličtina                                                3 body

* Struktura                                                 2 body

* Argumentace                                          3 body

* Materiály                                                 3 body

* Sebereflexe                                            3 body

* Slovní zásoba na Quizletu                      2 body

* Dotaz z publika                                       2 body

Body se případně odečítají, pokud student nedosáhne požadovaného výsledku.

Pro inspiraci:

http://www.procon.org/
http://idebate.org/debatabase/themes/economy
http://debatewise.org/debates/categories/business/

ad 3. Argumentativní esej

Studenti v posledním výukovém týdnu semestru v čase mimo výuku napíší argumentativní esej v rozsahu 700 slov (tolerance plus minus 70 slov). Téma se bude zakládat na jedné z debat, které proběhly v předešlých týdnech v semináři. Vyučující téma zašle emailem, spolu se zdroji, které musí být v eseji také zmíněny. Na napsání eseje budou mít jeden týden a lze ji psát pouze jednou.

Možnost 1 - student napíše celou esej sám.

Možnost 2 - student napíše esej s pomocí nástrojů umělé inteligence. Barevně vyznačí pasáže, které napsal s pomocí textového generátoru a zároveň v poznámkách pod esejí uvede a) jaká zadání/prompty generátoru dal, b) jakým způsobem s vygenerovaným textem pracoval, c) jaký textový generátor (případně jiný AI nástroj) použil s uvedením správné citace pro AI nástroje. Poznámky b) a c) budou dohromady v rozsahu 200 - 300 slov.

Kritéria pro hodnocení - 15 bodů (3x5 bodů)

1. struktura a logické propojení odstavců, správné uvedení zdrojů/reference     

2. slovní zásoba a použití relevantního stylu/rejstříku, gramatika                      

3. jasný vztah mezi zadáním eseje, tezí a závěrem                                         


ad 4. Ústní pohovor (ve zkouškovém období)

Studenti se podle instrukcí vyučující ve dvojicích zapíšou na krátký pohovor, ve kterém jim bude zadáno jedno z probíraných témat a budou mít za úkol na toto téma spolu debatovat za použití zadaných klíčových slov. Studenti budou také v rámci pohovoru vyzváni, aby obhájili svou argumentativní esej. Druhý z dvojice bude mít na esej přiravené otázky.

Kritéria pro hodnocení – 11 bodů

1. použití zadaných slov v kontextu, relevantního rejstříku, spojovacích výrazů; gramatika    4 body

2. argumentace                                                                                                              3,5 bodu

3. příprava otázek na argumentativní esej spolužáka                                                         3,5 bodu

ad 5. Souhrnný test (ve zkouškovém období)

Písemný test - maximální počet bodů je 40, u testu je požadováno dosáhnout alespoň 50% bodů. Body budou započítávány následujícím způsobem:

Body za test  Konečný výsledek
<20 0
20 1
21 2
22 4
23 6
24 8
25 10
26 12
27 14
28 16
29 18
30 20
31 22
32 24
33 26
34 28
35 30
36 32
37 34
38 36
39 38
40 40

Studenti mají tři pokusy. Ukázku testu naleznete v SIS (Complex Test Sample). Test se skládá z následujících okruhů:

  • Slovní zásoba týkající se témat probraných během semestru
  • Popis a analýza grafu
  • Gramatika v akademickém kontextu (zdůrazňovací funkce, spojovací výrazy, hedging, formulace faktů a názorů, příčiny a důsledku)

Poznámka: test je pouze v anglickém jazyce, neobsahuje překlad.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Poslušná (18.01.2023)

Témata

1. Akademická debata
2. Argumentativní esej  I
3. Argumentativní esej II
4. Fúze a akvizice
5. Daně
6. Bankovnictví
7. Měnové trhy
8. Trhy cenných papírů
9. Účetnictví
10. Marketing
11. Keynesiánství
12. Souhrnný test

 

Studijní materiály budou budou k dispozici ve Studijním informačním systému a na Google disku.

Dokumenty budou sloužit výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Angličtina pro ekonomy II.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Poslušná (05.01.2017)

Úspěšné složení zápočtu z kurzu Angličtiny pro ekonomy I je podmínkou zapsání do letního semestru.

Vstupní jazykové znalosti - B2+ /upper-intermediate/