PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Angličtina pro ekonomy II - JLB004
Anglický název: English for Economics II
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 90 (115)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Lucie Poslušná
Vyučující: Mgr. Michaela Gloverová Konečná
Mgr. Lucie Poslušná
Třída: Courses for incoming students
Prerekvizity : JLB003
Ve slož. neslučitelnosti pro: JLB053
Ve slož. prerekvizitě: JLM001
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Poslušná (18.01.2022)
Kurz je určen pro posluchače bakalářského i magisterského studia ekonomie, kteří dosáhli vyšší střední úrovně - B2+ (nebo alespoň dobré střední úrovně). Je zaměřen na čtení a rozbor ekonomických textů, rozšíření slovní zásoby odborného jazyka a komunikační schopnost, schopnost porozumět mluvenému projevu. Studenti se seznámí se slovní zásobou týkající se daní, fúzí, marketingu, bankovnictví, kapitálových trhů atd. Součástí výuky jsou i základy akademické angličtiny. Kurz je určen přednostně pro studenty IES.

DŮLEŽITÉ: Výuka probíhá prezenčně. Pokud to budou vládní opatření vyžadovat, bude výuka probíhat online přes Zoom. Odkaz naleznou přihlášení studenti v souborech v SIS.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Marcela Staňková (21.01.2013)

Student by měl být po absolvování kurzu schopen:
1. sledovat odborné přednášky v angličtině doma i v zahraničí
2. diskutovat se zahraničními studenty
3. obhájit své názory
4. účastnit se zahraničních stáží bez jazykových zábran
Kurz pomáhá překlenout propast mezi středoškolskou angličtinou a angličtinou, která odpovídá potřebám studenta FSV.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Michaela Gloverová Konečná (24.01.2022)

Obligatory literature:
1. Study materials related to individual seminars can be found in SIS under "files - SOUBORY" of individual teachers or will be sent via email

2. Ken Paterson: Oxford Grammar for EAP

Recommended literature:
R.Murphy: Grammar in Use ( Units 1-136)


Internet sources:

www.economist.com
www.investopedia.com
www.ted.com
www.uefap.com

http://business.center.cz/business/pojmy/pismeno-a.aspx

www.dictionary.com
http://dictionary.cambridge.org/linktous.asp
www.oxforddictionaries.com


For more links go to https://www.fsv.cuni.cz/en/academics/language-centre/useful-links

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Poslušná (05.01.2017)

Seminář:
metoda: content-based language learning

Studenti si osvojují slovní zásobu a jazykové dovednosti prostřednictvím studia odborných textů, poslechu a diskuzí na odborná témata. Důraz se klade na čtení, nicméně během vlastních hodin i na komunikaci, výměnu informací a názorů ve dvojicích nebo v malých skupinách, týmovou i individuální práci.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Gloverová Konečná (24.01.2022)

 Studenti musí prokázat znalost:

1. orientace v neznámém ekonomickém textu
2. odvozování slov
3. rozsáhlé slovní zásoby v ekonomické oblasti /rozpoznat definice ekonomických pojmů, umět popsat a interpretovat grafy, vysvětlit ekonomické pojmy apod./
4. gramatiky v akademickém kontextu: zdůrazňovací funkce, spojovací výrazy, hedging, formulace faktů a názorů, příčiny a důsledku

Poznámka: test je pouze v anglickém jazyce, neobsahuje překlad

Každá část zkoušky je bodově ohodnocena. Celkový počet bodů je 100, k úspěšnému složení zkoušky je nutno dosáhnout minimálně 51% z celkového počtu 100 bodů, tedy 51 bodů. Zkouška se skládá z pěti částí, každá část zkoušky je povinná, pokud student neabsolvuje jednu z částí, bude zkouška považována za nesplněnou, i když bude mít ze zbývajících částí dostatek bodů.
 
1. Pravidelná domácí příprava                       24 bodů
2. Příprava a vedení akademické debaty       15 bodů
3. Argumentativní esej                                  12 bodů
4. Ústní pohovor                                            9 bodů
5. Souhrnný test                                             40 bodů (je třeba dosáhnout minimálně 20 bodů)


Stupnice známkování
:
0-50 % = F 
51-60 % = E 
61-70 % = D 
71-80 %=C 
81-90 %=B 
91% a více=A

Vysvětlivky: A - výtečně (vynikající výkon pouze s drobnými chybami), B - velmi dobře (nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami), C - dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb), D - uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky), E - dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky), F – nedostatečně, neprospěl (je zapotřebí značné množství další práce).

ad 1. Pravidelná domácí příprava (od 3. výukového týdne)
Studenti budou ve své složce na Google disku každý týden vypracovávat úkoly dle zadání vyučující. Vypracování všech úkolů je podmínkou k připuštění k souhrnnému testu. Celkem bude 8 úkolů (8 x 3 body). Zadání bude následující:

1.1 Vyučující studentům zašle cvičení na slovní zásobu a gramatiku probíranou v hodině. Studenti cvičení vypracují, vyučující poté zkontroluje a poskytne správné odpovědi. (1 bod)

1.2 Vyučující zároveň se cvičením (1.1) zašle debatní otázku vztahující se k tématu následující hodiny, případně tuto otázku připraví debatní skupina, která si dané téma zvolila. Studenti do své složky stručně zaznamenají argumenty pro a proti, zdroje, kde argumenty našli, a svůj postoj k debatní otázce. (2 body)
Vše je třeba vypracovat před další hodinou. Pokud nebude úkol odevzdán včas, nedostane za něj student body.

ad 2. Příprava a provedení debaty (v průběhu semestru)
2.1 Studenti ve skupině účastníků připraví debatní otázku, informace potřebné k debatě a slovní zásobu na probírané ekonomické téma. Panelová debata proběhne v hodině. Po ukončení semestru NELZE debaty provádět. Každý účastník debaty je hodnocen jako součást týmu - maximální počet bodů 13. Časový limit na jednoho studenta je přibližně 5 minut.

2.2 Skupina studentů vyhledá minimálně tři zdroje s informacemi týkajícími se zvoleného tématu a pošlou pracovní list se zpracovanými informacemi a zdroji s týdenním předstihem vyučující (viz ukázka v souborech v SIS - Debate Worksheet SAMPLE). Vyučující po posouzení jejich relevance rozešle materiály ostatním studentům z dané paralelky, aby se mohli na debatu připravit. Následně po debatě studenti z debatní skupiny vypracují slovníček, který po schválení vyučující umístí na Quizletu a zašlou na něj vyučující odkaz (viz Wordlist instructions v SIS). Také každý student vypracuje sebereflexi (viz Debate Self-assessment v SIS) a zašle ji do týdne po debatě vyučující.
Každý student, který se právě neúčastní debaty (sedí v publiku), musí vznést v průběhu semestru alespoň jednu otázku na debatní tým (za 2 body).

2.3 Skupina studentů se zapíše na určité datum na začátku LS. 

Hodnocení debaty:

* Angličtina                                                3 body

* Struktura                                                 2 body

* Argumentace                                          2 body

* Materiály                                                 2 body

* Sebereflexe                                            2 body

* Slovní zásoba na Quizletu                      2 body

* Dotaz z publika                                       2 body

Body se případně odečítají, pokud student nedosáhne požadovaného výsledku.

Pro inspiraci:

http://www.procon.org/
http://idebate.org/debatabase/themes/economy
http://debatewise.org/debates/categories/business/

ad 3. Argumentativní esej

Studenti na poslední hodině semestru dostanou téma eseje spolu s relevantní literaturou. Tu si nastudují a získané informace použijí jako podklad pro svou argumentativní esej v rozsahu 700 slov. Tolerance je plus minus 70 slov. Na napsání eseje je jeden pokus.


Kritéria pro hodnocení - 12 bodů (3 x 4 b.)

1. struktura a logické propojení odstavců, správné uvedení zdrojů/reference

2. slovní zásoba a použití relevantního stylu/rejstříku, gramatika

3. jasný vztah mezi zadáním eseje, tezí a závěrem


ad 4. Ústní pohovor (ve zkouškovém období)

Studenti se ve dvojicích zapíší do Doodlu na krátký pohovor, ve kterém jim bude zadáno jedno z probíraných témat a budou mít za úkol na toto téma spolu debatovat za použití zadaných klíčových slov. Studenti budou také v rámci pohovoru vyzváni, aby vyučující a spolužáka seznámili s ekonomickou aktualitou, kterou si dopředu připravili.

Kritéria pro hodnocení – 9 bodů (3 x 3 b.)

1. použití zadaných slov v kontextu

2. argumentace

3. použití relevantního rejstříku, spojovacích výrazů, gramatika

ad 5. Souhrnný test (ve zkouškovém období)

Písemný test - maximální počet bodů je 40, u testu je požadováno dosáhnout alespoň 50% bodů. Body budou započítávány následujícím způsobem:

Body za test  Konečný výsledek
<20 0
20 1
21 2
22 4
23 6
24 8
25 10
26 12
27 14
28 16
29 18
30 20
31 22
32 24
33 26
34 28
35 30
36 32
37 34
38 36
39 38
40 40

Studenti mají tři pokusy. Ukázku testu naleznete v SIS (Complex Test Sample 2022). Test se skládá z následujících okruhů:

  • Slovní zásoba týkající se témat probraných během semestru
  • Popis a analýza grafu
  • Gramatika v akademickém kontextu (zdůrazňovací funkce, spojovací výrazy, hedging, formulace faktů a názorů, příčiny a důsledku)
Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Poslušná (20.01.2022)

Témata

1. Akademická debata
2. Argumentativní esej  I
3. Argumentativní esej II
4. Fúze a akvizice
5. Daně
6. Bankovnictví
7. Měnové trhy
8. Trhy cenných papírů
9. Účetnictví
10. Marketing
11. Keynesiánství
12. Argumentativní esej Test

 

Studijní materiály budou budou k dispozici ve Studijním informačním systému a na Google disku.
Studenti si vždy před výukou připraví text, aby s ním mohli pracovat ve výuce.

Dokumenty budou sloužit výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Angličtina pro ekonomy II.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Poslušná (05.01.2017)

Úspěšné složení zápočtu z kurzu Angličtiny pro ekonomy I je podmínkou zapsání do letního semestru.

Vstupní jazykové znalosti - B2+ /upper-intermediate/

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK