PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Angličtina pro sociology I - JLB001
Anglický název: English for Sociology I
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2008 do 2009
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Dagmar Štěpánková
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Štěpánková (09.09.2011)
Kurz je určen studentům sociologie, jejichž angličtina je minimálně na středně pokročilé úrovni, tj. B1 - B2 podle společného evropského referenčního rámce.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Štěpánková (17.09.2011)

Kurz si klade za cíl překlenout rozdíl mezi středoškolskou znalostí a potřebami vysokoškolského studenta, tj. budovat odbornou slovní zásobu pro daný obor a rozvíjet odborné jazykové dovednosti a akademické jazykové dovednosti. Konkrétně si student osvojí slovní zásobu odborného stylu, klíčovou terminologii a definice pojmů probíraných témat, naučí se popsat graf, argumentovat a vyjádřit se k odbornému tématu.Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Štěpánková (09.09.2011)

Nebudeme používat skripta, studenti si stáhnou materiály k jednotlivým lekcím -
viz rozpis jednotlivých témat.

Nejčastější odkazy jsou:
http://www.polity.co.uk/giddens6/
http://www2.wwnorton.com/college/soc/essoc/welcome.asp
http://news.bbc.co.uk/

http://www.statistics.gov.uk/

Dále doporučuji:
slovník
www.dictionary.com
rozvíjení jazykových znalostí
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
mluvnice
http://www.englishpage.com/index.html
http://www.davidappleyard.com/english/tenses.htm
série Giddensových přednášek: video, audio, text
http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/events/reith_99/

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Štěpánková (09.09.2011)

Seminář založený na metodě

Content-based language learning

Studenti si osvojují slovní zásobu jazykové dovednosti prostřednictvím studia odborných textů. Důraz se tudíž klade na čtení, nicméně během vlastních hodin se důraz klade na komunikaci, výměnu informací a názorů ve dvojicích nebo v malých skupinách. Metoda předpokládá aktivní účast a zapojení studentů v hodině.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Štěpánková (09.09.2011)

Zápočet studenti obdrží na základě testu.

Ad 1/ Během semestru se budou psát dva dílčí testy 1) v polovině semestru, tj. po pěti hodinách a 2) na konci semestru. Studenti, kteří test zameškají nebo nebudou úspěšní, budou psát závěrečný test ve zkouškovém období - jeden řádný termín plus dva opravné

Minimální úspěšnost testu je 65%.

V prvním dílčím testu celkem 36 bodů - bude prověřena znalost použití slovesných časů (8 položek v kontextu a 0,5 bodu) a pasiva a nominálních vazeb (transformace 4 a 4 vět a 1 bod); slovní zásoby odborného stylu, probraných témat, včetně ustálených spojení, předložkových vazeb a tvoření slov (4 cvičení po 6 položkách, položka a 0,5 bodu, celkem 12 bodů); definic základních pojmů (hodnotí se věcná i jazyková správnost 3 x 1 bod), schopnost popsat graf (maximum 3 body, hodnotí se rozsah slovní zásoby, jazyková správnost a styl a 1 bod), schopnost stručně představit problematiku probíraného okruhu (cca 100 slov, maximum 6 bodů, hodnotí se na znalost tématu 2 body, rozsah slovní zásoby 2 body, gramatická správnost a styl 2 body). Čas 60 minut

V druhém dílčím testu celkem 36 bodů - bude opět prověřena znalost použití slovesných časů (8 položek v kontextu a 0,5 bod), opatrných formulací namísto kategorických závěrů (transformace 4 vět a 1 bod) a spojek (8 položek a 0,5 bod); slovní zásoby odborného stylu, a probraných témat, včetně ustálených spojení, předložkových vazeb a tvoření slov (4 cvičení po 6 položkách, položka a 0,5 bodu, celkem 12 bodů); definic základních pojmů (hodnotí se věcná a jazyková správnost 3 x 1 bod), schopnost krátce polemizovat s názorem nebo skutečností (maximum 3 body, hodnotí se použití vazeb a adekvátního jazykových prostředků), schopnost stručně představit problematiku probíraného okruhu (cca 100 slov, maximum 6 bodů, hodnotí se na znalost tématu 2 body, rozsah slovní zásoby 2 body, gramatická správnost a styl 2 body). Čas 60 minut

Celkový test - celkem 60 bodů - ověřuje znalosti použití slovesných časů (8 položek v kontextu a 0,5 bodu) a pasiva a nominálních vazeb (transformace 4 a 4 vět a 1 bod); opatrných formulací namísto kategorických závěrů (transformace 4 vět a 1 bod) a spojek (8 položek a 0,5 bodu); slovní zásoby odborného stylu, a probraných témat, včetně ustálených spojení, předložkových vazeb a tvoření slov (4 cvičení po 10 položkách, položka a 0,5 bodu, celkem 20 bodů); definic základních pojmů (hodnotí se věcná a jazyková správnost 8 x 1 bod), schopnost popsat graf (maximum 3 body, hodnotí se rozsah slovní zásoby, jazyková správnost a styl a 1 bod) schopnost krátce polemizovat s názorem nebo skutečností (maximum 3 body, hodnotí se použití vazeb a adekvátního jazykových prostředků), schopnost stručně představit problematiku probíraného okruhu (cca 100 slov, maximum 6 bodů, hodnotí se na znalost tématu 2 body, rozsah slovní zásoby 2 body, gramatická správnost a styl 2 body). Čas 90 minut

viz ukázka testu na http://samba.fsv.cuni.cz/~stepankd

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Štěpánková (10.09.2011)

JLB 001 ENGLISH FOR SOCIOLGY I 2010-11 TOPICS AND LINKS

1

What is sociology

http://www.wwnorton.com/college/soc/essoc/reviews/ch01.asp

http://www.youtube.com/watch?v=-GwWTxEw3k8&feature=related

2

Globalisation

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/webcast/tae_insight_archive.shtml

http://downloads.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/webcast/scripts/insight/tae_insight_11_04bs_081002.pdf

Part 11 "Globalisation" is a buzzword in our news bulletins. We take a look at the pros and cons of this phenomenon.

3

Demography

http://www.statistics.gov.uk/cci/nugget.asp?id=6

topic related concepts from

http://www.polity.co.uk/giddens6/students/glossary/

4

Population Ageing

http://www.un.org/esa/population/publications/worldageing19502050/pdf/92chaptervi.pdf

5

Migration

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/webcast/tae_insight_archive.shtml

Part 13 Our focus is - migration and how it is reported in the news.

http://downloads.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/webcast/scripts/insight/tae_insight_13_06bs_081016.pdf

Mid-Term Test after sessions 1-5

6

Accomodating Diversity

Debate: Multiculturalism vs. Integration

http://www.idebate.org/debatabase/topic_print.php?topicID=152

http://www.confluence.org.uk/2009/04/16/accommodating-diversity-understanding-multiculturalism/

7

Gender Issues

Feminists and Flourbombs / Then and now

Students will be sent the text since the page can no more be found

8

Changing Family

http://www.channel4.com/health/microsites/F/family/21st/families.html

9

Changing Nature of Work and Employment

Students will be sent the text

10

Participation culture, creativity, and social change

http://www.youtube.com/watch?v=-I1ccF2UXVw

http://www.youtube.com/watch?v=W2a2_W-J1vg&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=fHa3qgEsabA&feature=related

http://www.theory.org.uk/

End -of-Term Test after sessions 6-10

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Štěpánková (09.09.2011)

Intermediate level is required, ie. B1-B2 according to the Common European Framework of Reference (CEFR).

Students must prove their knowledge by passing the enrolment test, which they are required to take the first week of the semester, another time is possible only in exceptional cases.

Enrolment test comprises two parts:

1) put the verbs in to their correct forms within the context of a newspaper article (20 items)

2) fill in missing grammatical words in sentences (10 items)

To pass candidates must obtain 60 per cent at least, ie.18 out of 30 points.

Example:

I.Put the verbs in bold letter in the forms best corresponding the context of the transcript below ?

including bare or full infinitives or gerunds.

means you will have to change the word order of the sentence ? please, show the minimum context
a modal ? fill in a modal verb that best suits the context

Cairncross: There?s a fashionable phrase around these days: ?Work-Life Balance?. Some people 1)feel they 2)have too much work 3)do, and so their lives outside the workplace 4)suffer. This 5)worry politicians. They, of course, 6)not be a group famous for 7)balance work with their own domestic lives. Why ministers such as Patricia Hewitt, Secretary of State for Trade and Industry, 8)feel* that it matters?

Hewitt: We 9)live through a revolution in the way working lives, but also family life, 10) organise. The relationship between men and women and between paid and unpaid work really 11)transform*. So that instead of one model, paid work for men and unpaid work for women, we have got different families 12)choose different arrangements 13) suit them.

Reeves: Responsibility for the lives and not just the jobs of the people who work for you seems to me to be important to business. This is not a return to nineteenth century paternalist villages in which employers 14)provide education and welfare for workers. But it is to say that employers 15) a modal be taking a broader view of the welfare of their staff.

II. Fill in the blanks with one grammatical word

(e.g. a/the, many/much, who/which, this/those, it/there, such/so, about/for, although/despite)

Of course, in the sense of culture as a set of attitudes, behaviour patterns and beliefs, 1)_____ are indeed many different cultures in Britain, not least among the long-established population, where the differences may be defined 2)_____ social class, region or dialect. 3)_____ is important that these different cultures are known about and understood 4)_____ people are to live peaceably together, and it is undeniable that problems can arise - 5)_____ example, from varying attitudes to marriage.

You may test your knowledge in advance at

http://samba.fsv.cuni.cz/~stepankd/SAMPLE%20TESTS/

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK