PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Sociologie médií - JKM023
Anglický název: Sociology of Media
Zajišťuje: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 8
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:8/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (85)
Minimální obsazenost: 10
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: distanční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
PhDr. Jan Křeček, Ph.D.
Mgr. Jan Miessler
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (11.09.2019)
Předmět studenty seznámí studenty s mediální komunikací v širším sociálním kontextu. Vedle podmínek produkce mediálních sdělení ekonomického, politického i technologického charakteru pochopí sociální podstatu komunikace. Obsahem přednášek budou také mediální publika, která jsou součástí komunikačního procesu. Cílem předmětu je poskytnout přehled o komplexitě vztahů mezi mediální sférou a společností. Studenti získají základní povědomí o oboru sociologie médií a jeho hlavních oblastech. Toto porozumění využijí k pochopení vztahů mezi mediální sférou a společností.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Miessler (25.10.2019)

Předmět je možné úspěšně ukončit získáním minimálně 51 bodů. Ty je možné získat za kritická shrnutí četby, recenzi a závěrečný esej. Je na vlastním uvážení studentů, které úkoly vypracovat pro získání potřebného počtu bodů. Požadavky na jednotlivé úkoly budou upřesněny během prvního setkání.

30 %   10x Kritické shrnutí četby z každého z deseti okruhů (10x 3 %, pokaždé 1-2 strany).

20 %   Recenze (2-3 strany) na některou knihu související s tématem kurzu.

50 %   Závěrečný esej (6 a více stran včetně odkazů na literaturu) na téma související s obsahem kurzu.

Hodnocení:

A: 91-100, B: 81-90, C: 71-80, D: 61-70, E: 51-60, F: <51

Literatura
Poslední úprava: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (11.09.2019)

Povinná literatura

BERGER, Peter L., LUCKMANN, Thomas. (1999) Sociální konstrukce reality. Pojednání o sociologii vědění. Praha: Centrum pro studium demokracie a kultury.

BERKOWITZ, D. (1997). Social Meanings of News. Thousand Oaks.

CASTELLS, Manuel (2009). Communication power. Oxford: Oxford University Press. COOK, Timothy. (1998) Governing The News. The News media as a political institution. Chicago: The University of Chicago Press.

CURRAN, J. ed. (2010) Media and Society (5th ed.). Bloomsbury Academic. van DIJK, J. (2012) The Network Society (3rd ed.). Sage.

EBERWEIN, Tobias, FENGLER, S. et al. (2011) Mapping Media Accountability – in Europe and Beyond. Koln: Herbert von Halem Verlag,.

FUCHS, C. (2008) Internet and Society: Social Theory in the Information Age. Routledge. GANS, H. (1979) Deciding What’s News: A Study of CBS Evening News, NBC Nightly News, Newsweek, and Time. Northwestern University Press.

JAKUBOWITZ, Karol. (2013) Nová ekologie médií. Konvergence a mediamorfóza. Zlín: Verbum.

LULL, James, HINERMAN, Stephen. (eds.) (1997) Media scandals. New York: Columbia University Press.

MEYROWITZ, Joshua. (2006) Vliv elektronických médií na sociální chování. Praha: Karolinum.

RIEM- HOFFMANN, Wolfgang. (1996) Regulating media. The licensing and Supervision of Broadcasting in Six countries. New York: The Guilford Press.

SCHUDSON, M. (1983) The Sociology of News. W.W. Norton.

SHOEMAKER, P., RESSE, S. (2014) Mediating the Message in the 21st Century: A Media Sociology Perspective. Routledge.

SILEBERSTEIN, S. (2000) War of Words. Routledge.

SPARKS, C. (2007) Globalization, Development and the Mass Media. Sage.

THOMPSON, J. B. (2004) Média a modernita. Karolinum.

 

Doporučená literatura

LULE, J. (2001) Daily News. Eternal Stories. Guilford Press.

TUMBER, H. (1999). News. A Reader. Oxford University Press.

TUCHMAN, G. (1978). Making News: A Study in the Construction of Reality. Free Press.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Jan Miessler (25.10.2019)

Přednáška uvádějící do kontextu četbu související s probíranými tématy, představení a společná diskuze hlavních myšlenek klíčových textů.

Sylabus
Poslední úprava: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (11.09.2019)

1) Paradigmata sociologie médií, vývoj koncepcí publika v mediálních studiích
Média a modernizace, jedinec a společnost
2) Kritická politická ekonomie, média a ideologie
Komunikační technologie, interakce, participace, konec asymetrie mezi podavatelem a příjemcem
3) Mediální kultura, masová kultura, populární kultura
Mediální publika, sociální užití médií v rámci každodennosti, tvorba významů při recepci mediálních textů
4) Vybrané vlivy médií na společnost, média a konformita životního stylu, hierarchizace mediální spotřeby
Společnost sítí, digital divides, digitální veřejná sféra, nová média a demokratizace veřejného prostoru

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK