Tvůrčí dílny II - Redakce C - JKB087
Anglický název: Creative Workshop II - Editorial C
Zajišťuje: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 17 (17)
Minimální obsazenost: 10
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. František Géla
Vyučující: Mgr. František Géla
Mgr. Veronika Macková, Ph.D.
doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
Mgr. Ondřej Trunečka, Ph.D.
Neslučitelnost : JKB085, JKB086, JKB088
Je neslučitelnost pro: JKB085, JKB088, JKB086
Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. František Géla (27.01.2023)
Předmět Tvůrčí dílny II - Redakce je určen studujícím 2. ročníku specializace Žurnalistika (a studujícím 3. ročníku, kteří předmět dosud nemají splněn). Vyučuje se intenzivním blokovým způsobem a zaměřuje se na simulaci fungování redakcí. Studentky a studenti se rozdělí do 4 stejně velkých skupin s rovnoměrným zastoupením jednotlivých technologických specializací (Redakce A - dr. Trunečka, Redakce B - dr. Macková, Redakce C - Mgr. Géla, Redakce D - doc. Němcová Tejkalová) a výuka se uskuteční v čtyřtýdenních intervalech (podrobnosti jsou uvedeny dále v sylabu). Každá redakce bude mít své samostatné téma, které se upřesní týden před začátkem práce vyučujícím, výstupy redakcí budou průběžně publikovány na webu určeném pro tento předmět. Zároveň budou studující individuálně zpracovávat celosemestrální téma, rozděleni podle své technologické specializace. Každý ze studujících se zapisuje POUZE do JEDNÉ redakce, každé písmeno redakce = jiný předmět v SIS.

Zápis - viz Požadavky k zápisu!
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. František Géla (31.01.2021)

Cílem předmětu je rozšířit praktické a technické dovednosti v oblasti psané a audiovizuální žurnalistiky a fotožurnalistiky. Předmět klade důraz na praktické pojetí, týmovou práci v dané redakci a na práci v terénu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. František Géla (30.01.2023)

BLOKOVÁ VÝUKA (v termínu podle výběru konkrétní redakce)

Práce v redakcích během čtyřtýdenních cyklů zahrnuje aktivní zapojení do dvou zpravodajských dnů a přípravu jednoho publicistického výstupu. Množství týmové práce bude záviset na zaměření jednotlivých redaktorů. Délka krátkého zpravodajského textu je 2400 znaků, délka rozhlasové nebo televizní reportáže (s alespoň jedním synchronem) 0:50 - 1:30, 1-3 fotografie s popisky. 

Každý člen redakce musí individuálně připravit jednu reportáž dle svého zaměření: fotoreportáž nebo fotogalerie, publicistický text (4000 - 4500 znaků), televizní reportáž (na 3:30-5:00 minut) nebo rozhlasová reportáž (na 2:30-4:00 minut). 

Každý studující také celý semestr samostatně zpracovává úkol na základě své technologické specializace a konzultuje ho podle zadání vyučujících zodpovědných za jednotlivé specializace - doc. Němcová Tejkalová - rozhlas, dr. Macková - TV, dr. Trunečka - psaná žurnalistika a Mgr. Géla - foto. Studující na tématu pracují v průběhu celého semestru bez ohledu na probíhající blok.

 

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE (podle vybraného zaměření: psaná žurnalistika/foto/rozhlas/TV)

Každý studující také celý semestr samostatně zpracovává úkol na základě své technologické specializace a konzultuje ho podle zadání vyučujících zodpovědných za jednotlivé specializace (a jim odevzdává v dále vytyčených termínech) - doc. Němcová Tejkalová - rozhlas, dr. Macková - TV, dr. Trunečka - psaná žurnalistika a Mgr. Géla - foto. Studující na tématu pracují v průběhu celého semestru bez ohledu na probíhající blok.

Foto

 • Soubor 10-15 fotografií zpracovávající celosemestrální téma.
 • Série 3-5 portrétních fotografií k rozhovoru zpracovanému jedním z píšících nebo audio natáčejících redaktorů v rámci celosemestrálního úkolu (z libovolné redakce A-D, studenti se domlouvají na termínu individuálně)
 • Nutné průběžné konzultace (viz společné setkání 16. 2. 2023) 

Psaná žurnalistika

 • Série tří textů různého žánrového provedení ke stanovenému tématu.

Rozhlas

 • Série 3 rozhlasových reportáží v rozsahu 3-4 minuty na společné téma.

TV

 • Série 3 televizních reportáží v rozsahu 2-4 minuty na společné téma.

 

Hodnocení

Váhy jednotlivých úkolů pro celkový výsledek: 40 % celosemestrální úkol, 40 % operativní zpravodajská práce, 20 % samostatný úkol v době fungování redakce, s tím, že všechny složky hodnocení musejí být kvalitativně splněny alespoň na 50 %. 

Celkové hodnocení

90 % a více A
87-90 % B
71-80 % C
61-70 % D
51-60 % E
0-50 % F
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. František Géla (14.03.2023)

Společná výuka pro danou redakci se uskuteční celodenně vždy ve čtvrtek a nárazově také v pondělí, kdy se uskuteční průběžná hodnocení. Jsou součástí rozvrhu a účast na nich je nutná. Po zbytek týdne v období blokové výuky pracují redaktorky a redaktoři na svých individuálních i týmových pracích dle svého plánu a průběžně po dohodě konzultují s vyučujícím své skupiny. Každá redakce splní všechny své povinnosti během vymezeného časového období, po zbytek semestru již její kontaktní výuka neprobíhá, studující pracují individuálně na celosemestrálních úkolech.

V každé redakci budou dva studující působit jako editoři, každý z nich bude mít na starost jednu část týmu (psaná žurnalistika a foto, TV a rozhlas). 

 

Časový harmonogram

16. 2. 2023 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ

 • dobrovolná přednáška věnovaná fungování online médií, určena především studentům se zájmem o psanou žurnalistiku, ale otevřená všem (od 9:30 do 11:00)

 • zadání celosemestrálních úkolů podle specializací:

23. 2. 2023 10:00 - SPOLEČNÉ SETKÁNÍ REDAKCE C

 • zadání a organizace práce v redakci

2. 3. 2023 REDAKČNÍ DEN 1

6. 3. 2023 15:30 (hybridně) - ZPĚTNÁ VAZBA K REDAKČNÍMU DNI 1 

9. 3. 2023 REDAKČNÍ DEN 2

12. 3. 2023 - termín odevzdání publicistických materiálů

13. 3. 2023 (hybridně) - ZPĚTNÁ VAZBA K REDAKČNÍMU DNI 2

16. 3. 2023 10:00 H012 CELKOVÉ HODNOCENÍ

30. 4. 2023 – termín odevzdání prvních dvou ze série celosemestrálních úkolů (u fotoreportáže části dle zadání vyučujícího z první hodiny)

4. 6. 2023 - termín odevzdání třetího ze série celosemestrálních úkolů (a finální fotoreportáže) 

Výpůjčky techniky

Rezervace rozhlasové a televizní techniky: https://iksz.fsv.cuni.cz/institut/rozhlasova-televizni-laborator

Rezervace fotografické techniky: https://iksz.fsv.cuni.cz/institut/fotolaborator

Doplňující přednášky

Program semestru doplní přednášky věnované fungování online médií. Účast na nich je dobrovolná, doporučují se studentům se zájmem o psanou žurnalistiku, ale jsou otevřené všem. První bude 16. 2. od 9:30, termíny dalších se upřesní na ní.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. František Géla (27.01.2023)

Absolvování Tvůrčích dílen I.

Zápis do předmětu probíhá ve dvou fázích prostřednictvím této tabulky:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n5S5Q6vp3_Bxm0CbaMniQyg8jRCkhhEqLuUlRCi0DMM/edit?usp=sharing

 

 • nejprve je nutný zápis do jedné z nabízených specializací (psaná žurnalistika, foto, TV nebo rozhlas), podle počtu zájemců vyučující nastaví počet míst pro jednotlivé specializace v jednotlivých redakcích A-D - do 30. 1. 23:59
 • po stanovení počtu míst pro jednotlivé specializace se studenti zapisují v tabulce a v SISu do jednotlivých redakcí A-D (od 31. 1.)