PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Kapitoly z dějin studia médií - JJM336
Anglický název: Selected Topics in Media Studies History
Zajišťuje: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2013 do 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:7/0, Zk [HT]
Počet míst: 70 / neurčen (70)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. (15.02.2021)
Cílem předmětu bude seznámit studenty s obrysy vývoje studia médií v českém prostředí na pozadí vývoje tohoto oboru ve světě. Ve třech tématických celcích bude posluchačům přiblíženy tradice studia médií, které měly či mají povahu inspiračního zdroje pro česká mediální studia, a s vývoje odborného zájmu o média u nás.
Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. (15.02.2021)

Studijní literatura:

DVOŘÁK, T. (2010): Kapitoly z dějin a teorie médií. Praha: VVP AVU, kap. Gramofon, film, psací stroj (Kittler, 51-68), Principy nových médií (Manovich, 33-50)

CHARVÁT,Martin, JIRÁK, Jan a kol. (2018): Kapitoly z dějin českého myslšní o médiích 1918-1938. Praha Toga/MUP Press

CHARVÁT,Martin, JIRÁK, Jan a kol. (2019): Média v meziválečné publicistice. Praha Toga/MUP Press

JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara: Žurnalistika a mediální studia v Česku. Úvahy o historickém vývoji a současné situaci. AUC: Studia territorialla VIII (2013), 1-2 ISSN 1213-4449, s. 53-80

JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara (2015): Masová média. Praha: Portál, s. 91-103

LMcCHESNEY, R. (2009): Problém médií. Jak uvažovat o dnešních médiích. Všeň: Grimmus

WILLIAMS, K. (2005): European Media Studies. New York: Arnold
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. (15.02.2021)

Předmět je zakončen zkouškou, která je udílena na základě vyhodnocení předložené a přijaté seminární práce.

Seminární práce má podobu recenzního článku ("review arrticle"), v němž student/ka popíše a rozebere tři články z různých cizojazyčných odborných (komunikačně či mediologicky zaměřených) periodik na stejné či podobné téma vydané před rokem 2015 (může být blízké zadané či plánované diplomové práci).

Rozsah článku cca 9-11 tisíc znaků s mezerami. Termín odevzdání v elektronické podobě  je 26. 4. 2021 do 18,00 e-mailem. Text musí být opatřen vlastním titulkem, jménem autora práce a kontaktem na něj. Text se odevzdává bez titulní strany. Název souboru recenze_příjmení.doc/docx (jiný formát než Word není akceptován).

 

Struktura:

- Stručná charakteristika tématu, které mají články společné (co je na něm podstatné, jaké skrývá problémy, jaké má postavení v mediálních studiích)
- Popis periodik, z nichž články pocházejí (vydavatel, periodicita, struktura, šéfredaktor a významní přispěvatelé s charakteristikami)
- Charakteristika autorů
- Vlastní analýza I: srovnání přístupů k literatuře a tématu
- Vlastní analýza II:srovnání metodologických přístupů
- Zhodnocení
- Sekundární literatura(!)

 

Hodnocení předmětu:

100-91 A

  90-81   B

  80-71   C

  70-61  D

  60-51  E

  50-0   F (neprospěl/a)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK