PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Média a kultura - JJM329
Anglický název: Media and Culture
Zajišťuje: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2013 do 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:7/0, Zk [HT]
Počet míst: 90 / neurčen (90)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (29.09.2020)


Předmět je povinný pro studenty magisterského oboru Mediální studia v kombinované formě studia. Podle doporučeného studijního plánu by si jej studenti měli zapisovat v zimním semestru 2. ročníku studia.
Předmět je zaměřen na prohlubování kritického uvažování o médiích a jejich roli ve společnosti. Nabízí studentům oblast výkladu umělecké produkce jako svébytné a nenahraditelné výpovědi o světě a společnosti, a tedy i o médiích, v níž se projevují hlubší struktury hodnotové (ideologické). Na příkladu interpretací zvláště literárních a filmových děl bude kurz studentům představovat, jak se role, chování a postavení médií traktuje v estetizovaném projevu a jak se zobrazení médií mění v čase. S využitím základních analytických nástrojů literární a filmové analýzy se kurz bude orientovat na interpretaci uměleckých děl s mediální tematikou (ať už v rovině hlavních nebo doprovodných motivů). Cílem kurzu je dovést studenty k pokusu o samostatnou interpretaci uměleckého díla s mediální tematikou, včetně zařazení do historického, hodnotového a estetického kontextu.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (29.09.2020)

ALAN, J. a kol. (2001): Alternativní kultura. Praha: NLN

BENJAMIN, W. (1979): Dílo a jeho zdroj. Praha: Odeon

BÍLEK, P. A. a kol.(2007): James Bond a major Zeman: Ideologizující vzorce vyprávění. Litomyšl: Paseka

CULLER, J. (2002): Krátký úvod do literární teorie. Brno: Host

ECO, U. (2006): Skeptikové a těšitelé. Praha: Argo

GOMBRICH, E. H. (1995): Příběh umění. Praha: Mladá fronta/Argo

JAKOBSON, R. (1995): Poetická funkce. Jinočany: H&H

McMAIR, B. (2010): Journalists in Film.Edimburgh: EUP

MONACO, J. (2006): Jak číst film. Praha: Albatros

WELLLEK, R. (2005): Koncepty literární vědy. Jinočany: H&H

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (29.09.2020)

Předmět je koncipován do čtyř setkání a samostudia, které je zaměřeno na přípravu podkladů pro udělení zkoušky. Těmito podklady jsou (a) seminární práce analyzující vybrané literární/filmové (televizní)/divadelní/výtvarné dílo s mediální tematikou, (b) referát shrnující hlavní závěry seminární práce v hodině (vystoupení v délce do 8 minut s ppt prezentací). Známka je udělena na základě kvality seminární práce a ppt prezentace (obojí se odevzdává v elektronické podobě), resp. referátu (pokud dojde k jeho přednesení - referáty budou přednášet jen vybraní studenti, zpravidla ti, jejichž kvalifikace na základě odevzdaných podkladů se pohybuje mezi dvěma stupni hodnocení). V rámci předmětu se tedy nepíše zkouškový test. Všechny pokyny k přípravě seminární práce a ppt prezentace najdou v souboru, který bude přílohou tohoto sylabu. 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK