PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Výzkum médií I - JJM328
Anglický název: Research of the Media I.
Zajišťuje: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2013 do 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:7/0, KZ [HT]
Počet míst: 85 / neurčen (85)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Iva Baslarová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Iva Baslarová, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jan Křeček, Ph.D. (01.11.2019)
Předmět Výzkum médií I studující seznámí se základními oblastmi a metodickými postupy výzkumu mediální komunikace. Studující si osvojí znalost kvantitativní obsahové analýzy jako dominantní metody výzkumu mediálních sdělení, variantně s jinou kvantitativní metodou užívanou při komunikačním výzkumu (typicky dotazníkové šetření). Seznámí se s jednotlivými fázemi výzkumného projektu od stanovení hypotéz přes sběr dat až po jejich vyhodnocení a prezentaci odbornému publiku - to vše při koordinovaném a průběžně připomínkovaném vypracovávání vlastní analýzy, kterou lze využít jako (před)výzkum pro potřeby diplomové práce.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jan Křeček, Ph.D. (28.06.2019)

BERGER, A., A.: Media research techniques. London: SAGE, 1998.

DEACON, D., PICKERING, M., GOLDING, P., MURDOCK, G.: Researching Communications. A practical guide to methods in media and cultural analysis. London: Arnold, 1999.

DISMAN, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 1993.

DOMINICK, R. D., WIMMER, J. R.: Mass media Research: An Introduction. Boston: Thomson Wadsworth, 2006.

GREEN, S. B., SALKIND, N. J., AKEY, T. M.: Using SPSS for Windows. Prentice Hall. (2000)

HANSEN, A., COTTLE, S., NEGRINE, R., et al.: Mass communication research methods. Hampshire: Palgrave. 1998.

HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál, 2004.

NEUENDORF, K.:  The content analysis guidebook. London: Sage, 2002.

RIFFE, D., LACY, S., FICO, F.,G:  Analyzing Media Messages. Using Quantitative Content. London: Routledge, 2013.

SEDLÁKOVÁ, R.: Výzkum médií: neužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014.

SCHULZ, W., HAGEN, L., SCHERER, H., REIFOVÁ, I., KONČELÍK, J.: Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Karolinum, 2011.

TRAMPOTA, T., VOJTĚCHOVSKÁ, M.: Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010.

WIMMER, R.,D., DOMINICK, J.,R.: Mass media research: an introduction. Belmont: Thomson, Wadsworth, 2006.  

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Jan Křeček, Ph.D. (08.06.2020)

Výsledná známka se seskládá z výsledku prvního (ideální třetina výsledné známky) a závěrečného (ideální 2/3 výsledné známky) úkolu. Pro závěrečnou klasifikaci je třeba odevzdat jak první, tak i závěrečný úkol. Druhý úkol je nepovinný (v případě kvalitního zpracování však představuje významný ‚klasifikační bonus‘).

Všechny úkoly se odevzdávají (nahrávají) do příslušného úložištěv SISu (neposílejte mailem!).

--------

Zadání prvního úkolu - rešerše

Vyhledání již uskutečněné/ých kvantitativní(ch) obsahové(ých) analýz(y) v relevatních zdrojích (ideálně v cizojazyčných odborných časopisech - jejich databázích), její/ich nastudování a vypracování výtahu (krom obecného seznámení se studií zaměřeného hlavně na metodologické aspekty) o délce min. 3 NS.

Nalezená/é kvantitativní obsahová/é analýza/y (quantitative content analysis) by měla/y mít totožné či obdobné zaměření (téma, média apod.) jako analýza, kterou hodlá studující vypracovat a odevzdat jako závěrečný (třetí úkol).

U méně ideálních variant - zdroje méně kvalitní (kvalifikační práce) či v českém jazyce - začíná hodnocení od stupně C. Výtah ze studie, užívající jinou metodu než kvantitativní obsahovou analýzu (netýká se absolventů AMO), bude hodnocen stupněm F. 

Studující, kteří již absolvovali kurs AMO, rešeršují studie s jinou kvantitativní metodou výzkumu médií dle vlastní volby (typicky dotazníkovým šetřením) a následně tuto metodu použijí i u dalších úkolů, nebo provádějí rešerši a výtah z více kvantitativních obsahových analýz (tematicky souvisejících s analýzou, kterou hodlají v rámci kursu vypracovávat).

Odevzdávejte jako zazipovanou složku (obsahující text původní studie a váš autorský výtah) do 13.4.2020 do příslušného úložiště v SISu ("Studijní mezivýsledky").

Nepovinná část:

Nalezení kvantitativní(ch) obsahové(vých) analýz(y) v českém jazyce a nahrání sem:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bBZmSWHetldtlZBTGPTgtWEqUTjeHHnbThST968-Scw/edit?usp=sharing ,

kde jsou i další informace.

--------

Zadání druhého úkolu: návrh vlastní analýzy

Úkol by se mohl sestávat z těchto částí: Téma analýzy, Výzkumná otázka, Základní/Výběrový soubor obsahů, Hypotézy, Definice kódovací jednotky, Proměnné a jejich hodnoty... (studující, kteří absolvovali kurs AMO, mohou odevzdat design výzkumu dle zvolené metody).

Odevzdávejte jako textový soubor do 10.5. 2020 do příslušného úložiště v SISu (detaily vizte v hromadném mailu, např. "Kdo odevzdá úkol do 'předtermínu', tj. nahraje ho do SISu do 3. května, může mi pak ve středu 6.5. zavolat do konzultací a popovídáme si o něm. Finální termín je pak 10. května")

Aktualizace ze dne 18.5.: Možnost odevzdat druhý úkol a následně získat zpětnou vazbu prodloužena do 31.5. 

-------

Zadání závěrečného úkolu: vlastní vypracovaná analýza (Předtermín + 3 zkušební termíny)

Zadáním závěrečného úkolu je provedení vlastní kvantitativní obsahové analýzy. 

Odevzdávejte jako zazipovaný balíček obsahující tři soubory (kódovací knihu, vyplněný kódovací arch, zprávu z výzkumu nebo .ppt prezentaci výsledků) do příslušného úložiště v SISu. Studující, kteří aspirují na hodnocení A či B, při sběru a analýze dat využijí software typu SPSS/PSPP.

Studující, kteří již absolvovali kurs AMO, provádějí vlastní výzkum/analýzu za použití jiné metody (nejlépe dotazníkového šetření), příp. upgradují svoji dřívejší kvantitativní obsahovou analýzu (jak v designu výzkumu a sběru dat, tak při jejich zpracování - tentokrát již s použitím příslušného software typu SPSS/PSPP).

Pro odevzdání závěrečného úkolu je stanoven předtermín 31.5. (úkol lze odevzdat tzv. "nanečisto") a tři "ostré" zkušební termíny: 28. června, 19. července a 17. září (na tyto zkušební termíny se vztahují pravidla dle studijního a zkušebního řádu).

Závěrečný test nebude.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK