PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Vybrané otázky z dějin médií - JJM327
Anglický název: Selected Topics in Media History
Zajišťuje: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014 do 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:7/0, Zk [HT]
Počet míst: 80 / neurčen (86)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jan Cebe, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jan Cebe, Ph.D.
doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Mastrangelo.pdf PhDr. Jan Cebe, Ph.D.
stáhnout Maxwell.pdf PhDr. Jan Cebe, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jan Cebe, Ph.D. (18.02.2019)
Cílem předmětu bude seznámit studenty s vybranými osobnostmi, které významným způsobem ovlivnily historii světových médií. V každé hodině bude posluchačům prostřednictvím určité (či určitých) osobnosti přiblížena jedna etapa mediální historie. Výklad bude rámcován odpovídajícím mediálním, kulturním, ekonomickým a politickým kontextem. Příklady probíraných osobností:
W.R. Hearst, J. Pulitzer, Lord Northcliffe, Alfred Hugenberg, Julius Streicher, Henry R. Luce, Axel Springer, Robert Maxwell, Rupert Murdoch aj.


Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jan Cebe, Ph.D. (11.05.2020)

 

1) Studenti odevzdávají v průběhu semestru seminární práci. Bez splněné seminární práce nelze přistoupit ke zkoušce.

2) Vzhledem k mimořádným okolnostem daným epidemií COVID-19 bude součástí závěrečné zkoušky i test z literatury, který se měl půvpodně psát v rámci druhého setkání.

 

Studijní literatura k průběžnému testu:

1) BAUGHMAN, James L. Henry R. Luce: and the rise of the american news media. Boston: Twayne Publishers, 1987. s. 8-42 (dostupné z Google books)

2) Thompson, J. Lee . To Tell the People of America the Truth': Lord Northcliffe in the USA, Unofficial British Propaganda, June-November 1917. Journal of Contemporary History, Vol. 34, No. 2 (Apr., 1999), pp. 243-262 (přiloženo v PDF)

3) Neander, J; Marlin, R. Media and Propaganda: The Northcliffe Press and the Corpse Factory Story of World War I, Global Media Journal, Volume 3, Issue 2, pp. 67-82 (přiloženo v PDF)

4) Mastrangelo, L. WORLD WAR I, PUBLIC INTELLECTUALS, AND THE FOUR MINUTE MEN: CONVERGENT IDEALS OF PUBLIC SPEAKING AND CIVIC PARTICIPATION. Rhetoric & Public Affairs. Winter2009, Vol. 12 Issue 4, p607-633. 27p. (přiloženo v PDF)

 

Hodnotové váhy v rámci konečného hodnocení předmětu:

Průběžný test z literatury: 10 bodů

Seminární práce: 20 bodů

Závěrečná písemná zkouška: 20 bodů

Klasifikace:

F: 0 - 25 bodů

E: 25,5 - 30

D: 30,5 - 35

C: 35,5 - 40

B: 40,5 - 45

A: 45,5 - 50

 

SEMINÁRNÍ PRÁCE

Tématem seminární práce je komparace (tj. porovnání zahraničního a domácího mediálního obrazu ve vybraných médiích) pokrytí vybrané  události z období 1. světové války dobovými zahraničními (dohodové mocnosti) a českými médii a posouzení tehdejšího mediálního obrazu z dnešní perspektivy (na základě odborné historické literatury). Pro práci s dobovým tiskem lze využít online archivy digitalizovaných novin (https://news.google.com/newspapers; Kramerius, archiv Přítomnosti apod).
Práce musí splňovat veškeré nároky kladené na akademický text. Honocena bude jak obsahová  (zvolené zdroje, vztah ke zvolenému tématu, argumentace, podloženost atd.) tak formální stránka práce (práce se zdroji, odkazování na zdroje, dodržování odborně sdělovacího stylu, pravopis). Formálně by měl text dodržovat parametry odborného článku (abstrakt v aj, klíčová slova, soupis použitých zdrojů atd.). Minimální rozsah textu (bez soupisu zdrojů) je 6 normostran.


Výběr tématu: do 24. 3. 2020
Schválení tématu vyučujícím: 5. 4. 2020
Odevzdání práce:  9. 5. 2020 - Odevzdávat možno i e-mailem (cebe@fsv.cuni.cz).

Uvedená data jsou ZÁVAZNÁ. Zápis k tématům proběhne prostřednictvím sdílené tabulky. V případě, že se student nemůže do tabulky z nějakého důvodu zapsat, obrátí se ještě před konečným datem zápisu na pedagoga. Později už nebudou jakékoliv požadavky na zápis uznávány.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NMlFLbLlk8MhHyMQppHJuBbyTr_rShGOzBg5XUe_bAk/edit?usp=sharing

 

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jan Cebe, Ph.D. (16.02.2020)

THOMPSON, J. Lee: Politicians, the press, & propaganda: Lord Northcliffe & the great war, 1914-1919. Kent, Ohio, London : Kent State University Press, 1999.
SEYMOURE, C.: The British press and broadcasting since 1945. Oxford: Blackwell, 1993.
DENIS, B.: Pulitzer: A life. New York, Wiley 2001
BAUGHMAN, J. L.:Henry R. Luce and the rise of the American news media. Boston, Twayne 1987
MCEWEN, J. M. Northcliffe and Lloyd George at War, 1914-1918. The Historical Journal,
MCKNIGHT, David. Rupert Murdoch: profil politické moci. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2012 24, No. 3 (Sep., 1981)
ŠALDA, J. Budování tisku za Rakouska, Československé republiky a jeho obrana za německé okupace, Praha, Eva, 2001
THOMPSON, J. LEE . To Tell the People of America the Truth': Lord Northcliffe in the USA, Unofficial British Propaganda, June-November 1917. Journal of Contemporary History, Vol. 34, No. 2 (Apr., 1999), pp. 243-262 (přiloženo v PDF)
TUNSTALL, J., PALMER, M.: Media moguls. New York, London, Routledge 1991
VYKOUPIL, L.: Jiří Stříbrný: portrét politika, Brno, Masarykova společnost, 2003
VANDERLAN, Robert. Intellectuals incorporated: politics, art, and ideas inside Henry Luce's media empire [online]. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, c2010,

 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Jan Cebe, Ph.D. (11.05.2020)

Předmět je zakončen zkouškou, která má písemnou podobu. 

Závěrečná zkouška proběhne formou písemného testu. Kromě látky probírané v rámci přednášek budou součástí testu také otázky prověřující znalost  textů předepsaných k průběžným  testům a dále několika nových textů, které budou studentům poskytnuty do data konání poslední přednášky prostřednictvím SIS (pokud nejsou snadno dostupné, budou zajištěny jejich kopie v pdf). 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK