PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Teorie mediální komunikace - JJM324
Anglický název: Media Communication Theory
Zajišťuje: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014 do 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:7/0, Zk [HT]
Počet míst: 91 / neurčen (90)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
Záměnnost : JJM308
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. (23.09.2019)
Předmět představí základní teoretické pohledy na teorie sociální komunikace věnující se využití médií, a to s důrazem na interdisciplinaritu těchto pohledů a jejich přínos pro pochopení vývoje a současného stavu mediální komunikace. Předmět studentům nabídne základní teoretická východiska nezbytná pro vystavení výzkumného projektu v oblasti komunikace. Mezi základními tématy kurz studentům představí základní distinkce mediované a nemediované komunikace, obeznámí s konceptem mediace a jejími vlivy na příkladu proměn politické komunikace.
Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. (23.09.2019)

Studijní literatura:

literatura předepsaná ke zkoušce

JIRÁK, J. (2011): Čítanka textů k předmětu Teorie mediální komunikace. Praha: UK FSV, interní studijní materiál

DeFLEUR, M., BALLLOVÁ-ROKEACHOVÁ, S. (1996): Teorie masové komunikace. Praha: Karolinum

JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B. (2009, 2015): Masová média. Praha: Portál

DVOŘÁK. T (2010): Kapitoly z dějin a teorie médií. Praha: AVU, vybrané statě

FAIRCLOUGH, N. (1995): Media Discourse. New York: Arnold

MANOVICH, L. (2018): JAzyk nových médií. Praha: Karolinum

 

Struktura čítanky:

okruh 1: Mediální komunikace jako typ sociální komunikace

1.1 JIRÁK, J. - KÖPPLOVÁ, B. (2009, 2015): Masová média. Praha: Portál, kap. 1.1 a 1.3 .

1.2 McQUAIL, D. (1999): Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál (s. 26-30).

1.3 SCHULZ, W. (2004): Reconstructing Mediatization as an Analytical Concept. EJC: Vol 19(1): (87-101).

 

 

okruh 2: Mediální komunikace jako sociální praxe, media a význam

2.1 JIRÁK, J. -  KÖPPLOVÁ, B. (2009, 2015): Masová média. Praha: Portál, kap. 3.2 a 3.3.

2.2 DeFLEUR, M. - BALLLOVÁ-ROKEACHOVÁ, S. (1996): Teorie masové komunikace. Praha: Karolinum 1996, kap. 9 (s. 236-279).

 

okruh 3: Mediální komunikace ve společenském kontextu

3.1 THOMPSON, J. (2004): Média a modernita. Praha: Karolinum, kap. 5 (s. 123-146).

3.2 HABERMAS, J. (2000): Strukturální přeměna veřejnosti. Praha: Filosofia, kap. 6 (s. 281-349).

3.3 CURRAN, J. (2010): The future of journalism. Journalism Studies, Vol. 11, No 4 (s.464-476).

 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. (23.09.2019)

Předmět je zakončen zkouškou, která má písemnou podobu:

1. absolvování dvou průběžných testů z literatury v čítance (na druhém a třetím setkání v kontaktní výuce) (max. 2 x 20 bodů)

2. anotace (abstrakt) článku z odborného periodika (práce s elektronickou databází) (max. 20 bodů)

3. písemná zkouška: viz okruhy níže (max. 50 bodů)

 

Hodnocení

100-91 bodů = A

90-81 bodů = B

80-71 bodů = C

70-61 bodů = D

60-51 bodů = E

50-0 bodů = F

 

Okruhy ke zkoušce platné od ZS 2019/2020

01. Změny v mezilidské komunikaci vyvolané nástupem tzv. nových médií (neomédií).

02. Vztah pojmů "mediální komunikace", "masová komunikace" a "síťová komunikace", hlavní charakteristiky masové komunikace. Studium masové komunikace a jeho významní představitelé.

03. Vztah pojmů "mediální komunikace", "masová komunikace" a "síťová komunikace", hlavní charakteristiky síťové komunikace. Studium síťové komunikace a jeho významní představitelé.

04. Hlavní rozdíly mezi přenosovým a konstitutivní modelem komunikační události a zákonitosti vyplývající z aplikace těchto dvou přístupů na interpretaci mediální komunikace (Maletzke a jeho model).

05. Různá paradigmata uplatňovaná při modelování komunikační události v mediální (masové/síťové) komunikaci.

06. Proměny pojetí autorství v mediální komunikaci od rané modernity do současnosti.

07. Vývoj normativních představ o roli médií ve společnosti od "čtyř teorií tisku" a jejich korekcí (Altschull, McQuail) i aplikací (NWICO) a kritik (Nerone) do současnosti.

08. Postavení vlivu/dopadu/účinku médií v jednotlivých teoriích mediální a masové komunikace.

09. Výklad pojmu "medializace" a jeho předpokládaných vlivů na politickou komunikaci v pozdně moderních společnostech.

10. Vztah mediálních studií a teorie masové komunikace jako samostatných, konstituovaných oborů. Disciplíny, které se teoreticky a metodologicky na konstituování těchto oborů podílely, a disciplíny příbuzné (cultural studies, game studies ad.).

11. Klíčové charakteristiky mediálního diskursu (van Dijk, Fairclough) a jeho proměny po nástupu neomédií.

12. Lev Manovich a principy nových médií. Vliv povahy nových médií na průběh mediální komunikace.

13. Přístupy ke kritice médií, jejich společné rysy a jejich specifika (Boorstin, Debord, Baudrillard, Postman, Virilio).

14. Klasické (Frankfurtská škola) a současné pojetí hegemonie a předpokládaný podíl médií na jejím ustavení.

15. Kritická politická ekonomie a její představa o chování médií.

16. Vzájemné vztahy mezi masovými a síťovými médii z hlediska principu (a) remediace, (b) tendence k integraci, resp. interaktivitě

17. Tendence, pravidelnosti a zákonitosti v uspořádání mediálních obsahů a textů (narativita, serialita, žánrové typy/textové vzorce). Narativita v masových a síťových médiích.

18. Intertextualita sdělení jako výstavbový princip mediálního diskursu v období masové a síťové komunikace.

 

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. (23.09.2019)

01. seznámení s kurzem, organizace práce, charakteristika kurzu, základní pojmy (mediální, masová, síťová k.) (11. 10.)

02. modelování komunikace, podavatel/autor v mediální komunikaci (22. 11.)

03.Sociální kontext v tlaku na veřejnou komunikaci/normativní teorie, Účinky mediální komunikace na jednotlice i společnost (6. 12.)

04. Tradice studia mediální komunikace ve světě, tradice studia mediální komunikace v českém prostředí (3. 1.)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK