PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Mediální publika - JJM321
Anglický název: Media Audience
Zajišťuje: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2013 do 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:7/0, Zk [HT]
Počet míst: 65 / neurčen (65)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Iva Baslarová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Iva Baslarová, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Iva Baslarová, Ph.D. (28.02.2014)
Předmět Mediální publika poskytuje posluchačům magisterského kombinovaného studia oboru Mediální studia základní seznámení s teoretickou reflexí a výzkumnými metodami recipientů mediálních sdělení. Vychází z premisy, že publikum či publika nebo auditoria jsou plnohodnotnou součástí komunikačního procesu, významným partnerem komunikátorů v oblasti tvorby významu obsahů a klíčovým obchodním artiklem, který média směňují za příjem od zadavatelů reklamy. Kurs nabízí dvě perspektivy: 1) perspektiva vývojová je zaměřena na proměny chápání publika v sociologii a postupně se vydělujících mediálních studiích v průběhu 20. století. 2) perspektiva synchronní postihuje dnešní základní trendy kvantitativního a kvalitativního popisu chování publika.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Iva Baslarová, Ph.D. (28.02.2014)

literatura předepsaná ke zkoušce

McQUAIL, D. (1997): Audience Analysis. London: Routledge.

NIGHTINGALE, V., ROSS, K. (2003): Media and Audiences. London: Open University Press.

ALASUUTARI, P. (ed.) (1999): Rethinking the Media Audience. London: Sage. s. 1-69.

BRUNS, A. (2006): Towards Produsage: Futures for User-Led Content Production. s. 275-284.

COLEMAN, S. (2007): "How the other half notes: Big brother viewers and the 2005 British Generel Election Campaign". International Journal of Cultural Studies, 9(4): 457-479.

DeFLEUR, M.- BALL-ROKEACHOVÁ, S. (1996): Teorie masové komunikace. Praha: Karolinum.

FISKE, J. (1987): Television culture. London: Routledge. Kap. 5.

LIVINGSTONE, S. (2004): "The challenge of changing the audience: Or, What is the audience researcher to do in the age of the Internet". European Journal of Communication, 19(1): 75-86.

McQUAIL, D. (1997): Audience Analysis. London: Routledge.

McQUAIL, D. (1999): Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál.

MOORES, S. (1993): Interpreting Audience. London: Sage.

RUDDOCK, A. (2001): Understanding Audiences. London: Sage.

STEVENSON, N. (1995): Understanding Media Cultures. London: Sage. Kap. 3.

THOMPSON, J. (2004): Média a modernita. Praha: Karolinum, s. 147-167..

TURNER, G. (1996): British Cultural Studies. London: Routledge. Kap. 4.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Iva Baslarová, Ph.D. (28.02.2014)

Každý student musí absolvovat závěrečný zkouškový test z povinné literatury ke kurzu.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Iva Baslarová, Ph.D. (28.02.2014)

Témata a podtémata:

Okruh 1 - Stručné dějiny publika, vývoj koncepcí publika v mediálních studiích

1.1 Od publika antických amfiteátrů k uživatelům internetu

1.2 Publikum jako masa, dav, subkultura, uživatelé

1.3 Behaviorální, strukturální, sociokulturní koncepce publik

 

Okruh 2 - Aktivní publika: sémiotická a instrumentální aktivita publik

2.1 Status publika v rámci tzv. kulturálních studií: co jsou to kulturální studia a proč analyzují publikum?

2.2 Tvorba významů při recepci mediálních textů

2.3  Sociální užití médií v rámci každodennosti

 

Okruh 3 - Publika nových médií: nové konfigurace vztahů aktérů mediální kultury

3.1 Druhý mediální věk jako konec asymetrie mezi podavatelem a příjemcem

3.2 Interakce, participace - od publik k uživatelům, user-generated content

3.3 Nová média a demokratizace veřejného prostoru - digitální veřejná sféra x digital divide 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK