Analýza politické komunikace - JJM212
Anglický název: Analysis of Political Communication
Zajišťuje: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 15 (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jan Křeček, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jan Křeček, Ph.D.
Prerekvizity : JJM204, JJM205
Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jan Křeček, Ph.D. (05.03.2024)
Seminářový kurs Analýzy politické komunikace navazuje na teoretický předmět Média, moc, politika.
Cílem kursu je "zhmotnit" vybrané koncepty 3. a 4. věku politické komunikace - tedy identifikovat výskyt zvolených jevů v českém politickém provozu, popsat je... a nejlépe k nim najít i konkrétní osobu a s ní provést rozhovor.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jan Křeček, Ph.D. (19.02.2024)

skripta Křeček (2013): Policiká komunikace od res publica po public relations, Praha: Grada

a dále literatura samovýběrem dle zvoleného konceptu

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Jan Křeček, Ph.D. (19.02.2024)

Požadována je účast na všech (či téměř všech) setkáních kursu, aktivní participace, dohodnutý a správný výstup samostatné činnosti vč. jeho prezentace.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jan Křeček, Ph.D. (21.02.2024)

Úvodní setkání předpokládají diskusi o teoretických konceptech překryvu 3. a 4. věku politické komunikace a jejich realizaci v českém politickém provozu. Budou identifikovány a rozděleny ty nejvhodnější pro následné "zhmotňování".

Samotstatná práce předpokládá intenzivní rešeršní činnost související teoretické literatuy a následné prezentování na společných setkáních kursu cca v 1/3 semestru.

Navazující samostatná fáze je určena pro identifikování a kontaktování vhodných ilustračních politických aktérů a provedení polostruktukturovaných rozhovorů.

Závěrečná setkání kursu jsou vyhrazena pro prezentace individuálních výstupů.

Detailněji (vč. harmonogramu) bude sylabus upřesněn po prvním setkání kursu.