PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Metodologické problémy sociálně vědních analýz se zaměřením na analýzu médií a komunikace - JJD006
Anglický název: Methodological Problems of Social Science Analyse
Zajišťuje: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2010 do 2014
Semestr: oba
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:12 / neurčen (12)
letní:neurčen / neurčen (12)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc.
Vyučující: prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Reifová, Ph.D. (28.09.2015)
Cílem kurzu je objasnit, jaké postavení má metodologie v procesu vědeckého poznání. Individuální konzultace na základě studia odborné literatury jsou zaměřené na to, aby dovedli definovat význam a přínos metodologie jak obecně, tak na příkladu jejich vlastního doktorského projektu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Reifová, Ph.D. (28.09.2015)

Cílem předmětu je vyjasnění paradigmatických pozic, z jejichž perspektivy jsou psány doktorské práce studentů a následná reflexe důsledků (omezení a potenciálu) volby těchto paradigmat.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Reifová, Ph.D. (28.09.2015)

Creswell, John. W. (2007) Qualitative Inquiry and Research Design. London: Sage. Kapitola 1,2,4.

Fajkus, Břetislav (2005) Filosofie a metodologie vědy. Praha: Academia.

Hammersley, Martyn (2011) Methodology, who needs it? London: Sage.

Kuhn, T (1997) Struktura vědeckých revolucí. Praha: OIKOYMENH.

Ochrana, František (2009) Metodologie vědy. Úvod do problému. Praha: Karolinum.

Perri 6 & Bellamy, Christiane (20012). Principles of Methodology. Research Design in Social Science. London: Sage.

Stokes, Jane (2013) How to do media and cultural studies. London: Sage.

 

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Reifová, Ph.D. (28.09.2015)

Seminář je realizován formou individuálních konzultací nad studentskými eseji a odbornou literaturou.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Reifová, Ph.D. (20.10.2016)

Zpracování eseje: rozsah 1500 slov, termín odevzdání: 14 dnů  před individuální konzultací, esej musí obsahovat odkazy na odbornou literaturu v textu a seznam literatury za textem

Téma eseje: Co je to metodologie a kde ji hledat? Studenti na základě četby odborné literatury vyloží pojem metodologie a ve druhé části reflektují metodologický rámec vlastního doktorského projektu. V rámci metodologické reflexe explicite uvedou, v jakém se pohybují paradigmatu a jak tato volba ovlivňuje ontologické, epistemologické a metodologické pojetí zkoumaného problému. 

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Reifová, Ph.D. (06.03.2022)

Předmět je organizován formou společného úvodního setkání a následných individuálních konzultací.

 

Společné úvodní setkání v LS 2021/2022: podle dohody, Google Meet

meet.google.com/heb-wmye-kcx

Individuální konzultace : rozprava nad odevzdaným esejem ve vztahu k tématu doktorské práci a odborné literatuře, studenti se zapisují k vypsaným termínům rozprav ve zkouškovém období v SISu

 

Zadání eseje:

 

Jméno Příjmení:

Téma: Metodologie výzkumů v oblasti xxxxxxx

 

1) Definujte pojem „metodologie výzkumu“ s důrazem na propojenost mezi metodologií  jako filozofií (paradigmatické stanovisko) a metodologií jako technikou (praktický postup při výzkumu).

 

Hendl, J. (2008) Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál. Kapitoly 1 a 4.

Hammersley, Martyn (2011) Methodology, who needs it? London: Sage.

Kuhn, T (1997) Struktura vědeckých revolucí. Praha: OIKOYMENH.

Ochrana, František (2009) Metodologie vědy. Úvod do problému. Praha: Karolinum.

Creswell, John. W. (2007) Qualitative Inquiry and Research Design. London: Sage. Kapitola 1,2,4.

 

2) Proveďte metodologickou reflexi předloženého výzkumu.

Zaměřte se na provázanost paradigmatické pozice a výzkumných otázek. Jsou výzkumné otázky cestou k řešení výzkumného problému? Proč tomu tak je/není? Je zvolená metoda cestou ke zodpovězení otázek? Proč tomu tak je/není?

 

 

3) Proveďte metodologickou reflexi vlastního plánovaného výzkumu.

Objasněte, jaké je vaše paradigmatické stanovisko (jaké zahrnuje ontologické a epistemologické předpoklady), jaký je výzkumný problém a jaká je metoda výzkumu a vysvětlete vazbu mezi těmito prvky.

Vysvětlete, zda a jak metodologická reflexe doporučeného textu pozměnila plán metodologie vašeho doktorského projektu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK