Masová a mediální komunikace a jejich výzkum - JJD005
Anglický název: Mass and Media Communication and Their Research
Zajišťuje: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014 do 2014
Semestr: oba
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:12 / neurčen (10)
letní:neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: SOUKM7AF (25.02.2017)
Předmětem kurzu je naučit studentky a studenty kriticky pracovat s metodologiemi výzkumu masové a mediální komunikace.
Cíl předmětu
Poslední úprava: SOUKM7AF (25.02.2017)

Cílem kurzu je naučit studenty a studentky pracovat s metodologie pro výzkum masové a mediální komunikace.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc. (17.02.2016)

databáze časoposů

Communication & Mass Media Complete (EBSCOhost)

SAGE Full-Text Collections [CSA Illumina]

tituly sekundární literatury dle tématu zadané práce

Metody výuky
Poslední úprava: SOUKM7AF (25.02.2017)

samostudium, konzultace, zadání a vypracování samostatné rešeršní práce a její obhájení. Práce bude založena na rešerši vybraného periodika, výsledkem bude rešeršní článek.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: SOUKM7AF (25.02.2017)

Zakončení předmětu se skládá z vypracování a obhájení předem zadané samostatné písemné práce.

Sylabus
Poslední úprava: SOUKM7AF (10.03.2020)

Předmět sestává z průběžných konzultací a samostatné práce, jejímž cílem je na zadané téma zpracovat vybrané periodikum podle stanovených kritérií. Student/ka vypracuje rešerši vybraného odborného periodika s ohledem na jeho tematické zaměření, jaké typy textů jsou v něm publikovány a jaká témata, se v něm objevují často. Dále jakým je určen čtenářům, jaká je publikační strategie časopisu a další charakteristiky.

Dílčím výstupem předmětu je tvorba analýzy médií. Téma i druh analýzy si můžete vybrat z námi zaslaného seznamu na začátku zimního semestru, nebo si vymyslet vlastní. Rozsah analýzy je 15–25 normostran. Poté, co si vyberete téma, prosím pošlete zprávu dr. Prázové (irena.prazova@fsv.cuni.cz), s níž se domluvíte na vhodném konzultantovi.


Výslednou analýzu můžete publikovat či např. prezentovat na konferenci – s obojím Vám můžeme v rámci CEMESu poradit. Není vhodné odevzdat jako analýzu text, který již byl takto publikován či prezentován, stejně jako studie odevzdané jako seminární práce, diplomové práce (či jejich části) apod. Své starší výzkumy můžete využít tak, že je porovnáte s nově zjištěnými daty. Samozřejmě se předpokládá, že pro výzkum budete používat co nejaktuálnější data a zdroje. V případě dotazů se obracejte na dr. Prázovou.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc. (17.02.2016)

Povinný pro doktorské studium prezenční i kombinované, podmínkou je přijetí ke studiu a zapsání do studia a do předmětu v daném semestru.