PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Doktorandský seminář I. - JJD001
Anglický název: Doctoral seminar I.
Zajišťuje: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014 do 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 35 (35)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Irena Reifová, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Irena Reifová, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. (18.10.2019)
Doktorandský seminář I (DSI) je úvodní doktorský seminář zaměřený na získání zkušeností s prezentací projektu vědecké práce. Jednotlivá setkání jsou věnována prezentaci a oponentuře projektů disertačních prací. Doktorand(ka) se v semináři seznamuje se způsoby vědecké práci prostřednictvím prací ostatních kolegů a kolegyň. Student(ka) si osvojí schopnost hodnotit projekt vědeckého výzkumu. Při vystoupeních svých kolegyň a kolegů doktorand(ka) prokáže, že se orientuje v metodologii oboru, v odborné literatuře a metodách vědecké práce.
Na úvodním doktorském semináři 18. 10. 2019 se studentky a studenti dozvědí informace o organizaci doktorského studia a potvrdí se data setkání i úkoly pro jednotlivé studenty a studentky.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. (03.09.2019)

Cílem předmětu je připravit studenty a studentky na prezentace jejich výstupů před odbornou komunitou a posílit jejich dovednosti pro konstruktivní kritické čtení prací ostatních členů komunity.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. (30.08.2020)

Předmět je ukončen jako splněný, nebo nesplněný. Zápočet je udělen za aktivní účast na DS I, tj. za prezentaci projektu disertační práce nebo oponenturu jiného projektu. Záleží nejen na obsahu, ale také formě projevu, neboť prezentace doktorských projektů slouží i jako nácvik konferenčních vystoupení. Každý ze studujících napíše a odevzdá též 1 článek pro EJO. Absence se předem omlouvají e-mailem u vyučující.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. (30.08.2020)

Doktorandský seminář I (DSI) je úvodní doktorský seminář zaměřený na získání zkušeností s prezentací projektu vědecké práce. Jednotlivá setkání jsou věnována prezentaci a oponentuře projektů disertačních prací. Doktorand(ka) se v semináři seznamuje se způsoby vědecké práci prostřednictvím prací ostatních kolegyň a kolegů. Student(ka) si osvojí schopnost hodnotit projekt vědeckého výzkumu. Při vystoupeních svých kolegů a kolegyň doktorand(ka) prokáže, že se orientuje v metodologii oboru, v odborné literatuře a metodách vědecké práce.   
Úvodní doktorský seminář řídí vedoucí semináře, který stanovuje data setkání a úkoly pro jednotlivé studenty a studentky.


Pro prezentaci doktorského projektu je předepsána následující struktura: 1) název práce, 2) teoretický rámec včetně explicitních klíčových konceptů, 3) nástin metodologie výzkumu (vzorek dat, jejich sběr a metoda analýzy, 4) určení paradigmatické pozice, k níž disertační práce patří, 5) seznam relevantní literatury. Délka prezentace: 20 minut. Rozsah písemné verze: 10 NS bez literatury. Doktorský projekt student odevzdává v písemné podobě alespoň pět pracovních dnů před prezentací na adresu cds.iksz@gmail.com. Nevyhovění deadlinu je považováno za nesplnění studijní povinnosti.

Pro oponenturu je předepsána následující struktura: 1) posouzení teoretického rámce, 2) posouzení metodologie, 3)návrh alespoň dvou publikací k tématu, které nejsou zařazené v projektu. Délka oponentury: 10 minut. Oponentský posudek v rozsahu 1-2 stran stačí odeslat vedoucí semináře až po prezentaci oponentury v semináři. 

ROZVRH SETKÁNÍ NA ZS 2020/2021

Pátky 16. 10., 6. 11., 27. 11. a 11. 12. 2020 od 8:50 do 10:50 v učebně č. 12.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK