PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Analýzy mediálních obsahů - JJB607
Anglický název: Media content analysis
Zajišťuje: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:6/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (1)
Minimální obsazenost: 1
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jan Křeček, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jan Křeček, Ph.D. (01.11.2019)
Předmět Analýzy mediálních obsahů studující seznámí se základními oblastmi a metodickými postupy výzkumu mediální komunikace. Studující se následně zaměří na zvládnutí kvantitativní obsahové analýzy jako dominantní metody výzkumu mediálních sdělení. Během provádění společného výzkumu se seznámí s jednotlivými fázemi výzkumného projektu od stanovení hypotéz přes sběr dat až po jejich vyhodnocení. Znalosti a dovednosti mohou studenti využít při tvorbě své bakalářské práce, v předem nahlášených případech je tamtéž dokonce možno uplatnit závěrečný úkol kursu (viz dále).
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jan Křeček, Ph.D. (28.06.2019)

BERGER, A., A.: Media research techniques. London: SAGE, 1998.

DISMAN, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 1993.

DOMINICK, R. D., WIMMER, J. R.: Mass media Research: An Introduction. Boston: Thomson Wadsworth, 2006.

SCHULZ, W., HAGEN, L., SCHERER, H., REIFOVÁ, I., KONČELÍK, J.: Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Karolinum, 2011.

HANSEN, A., COTTLE, S., NEGRINE, R., et al.: Mass communication research methods. Hampshire: Palgrave, 1998.

HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál, 2004.

NEUENDORF, K.:  The content analysis guidebook. London: Sage, 2002.

RIFFE, D., LACY, S., FICO, F.,G:  Analyzing Media Messages. Using Quantitative Content. London: Routledge, 2013.

SEDLÁKOVÁ, R.: Výzkum médií: neužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014.

TRAMPOTA, T., VOJTĚCHOVSKÁ, M.: Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010.

WIMMER, R.,D., DOMINICK, J.,R.: Mass media research: an introduction. Belmont: Thomson, Wadsworth, 2006.  

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK