Marketingová komunikace malých a středních podniků - JJB298
Anglický název: Marketing communication of small and medium enterprises
Český název: Marketingová komunikace malých a středních podniků
Zajišťuje: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (8)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6516
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Bc. Petra Koudelková, Ph.D.
Neslučitelnost : JKB036
Je neslučitelnost pro: JKB036
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Předmět se zaměřuje na jednotlivé typy podnikové komunikace s detailem na vhodné komunikační kanály. V úvodních lekcích se studenti seznámí s podnikovou terminologií a základními podnikovými procesy. Důraz přitom bude kladen na malé a střední podnikání (MSP, v aj SME). Dále je pozornost věnována interní a externí komunikaci a komunikaci
značky.
Studentům jsou v průběhu přednášek představeny jednotlivé procesy malého a středního podniku a způsob zpracování marketingového plánu jako součást business plánu.
Předmět je zakončen seminární prací a její prezentací.
Poslední úprava: Koudelková Petra, Ing. Bc., Ph.D. (30.08.2018)
Literatura

CACCIOLATTI, L.; LEE, S. H. Entrepreneurial marketing for SMEs. Springer, 2015.

HORÁKOVÁ, I. a kol. Strategie firemní komunikace.Management Press, Praha 2008. ISBN 978-80-7261-17-2.

HOLÁ, J. 2006. Interní komunikace ve firmě. 1. vyd. Brno: Computer press, 2006. ISBN 80-251-1250-0. 8)
 
HLOUŠKOVÁ, I. 1998. Vnitrofiremní komunikace. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1998. ISBN 80-7169-550-5.
 
PROCHÁZKA, T., ŘEZNÍČEK, J. Obsahový marketing. 2017. ISB 8025141780.

RUZZIER KONEČNIK, M., RUZZIER, M., HISRISCH, R.D. Marketing for entrepreneurs and SMEs. 2013. ISBN 1781955972

VEBER, SRPOVÁ a kol. 2012. Podnikání malé a střední firmy. 3. vydání.  Grada Publishing. ISBN 978-80-247-4520-6.

Poslední úprava: Koudelková Petra, Ing. Bc., Ph.D. (01.09.2020)