PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Treasury Management - JEM229
Anglický název: Treasury Management
Český název: Treasury Management
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aQ5e4D4nJKbeBkvOYEx78a3LNH9fNO4Dt1_Pw2tpXh8E1%40thread.tacv2/conversations?groupId=dd44f919-f77b-4995-8160-b4cc32e2fb4a&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Michal Ranostaj
Vyučující: Mgr. Petra Bátovská
Mgr. Michal Ranostaj
Třída: Courses for incoming students
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Sylabus JEM229 cesky.pdf Sylabus JEM229 cesky pdf Ing. Dagmar Schnellerová
stáhnout Sylabus JEM229 english.pdf Sylabus JEM229 english. pdf Ing. Dagmar Schnellerová
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Ing. Dagmar Schnellerová (10.09.2021)

Po úspěšném absolvování budou studenti:

§  znát smysl a náplň treasury managementu ve vztahu k obchodním korporacím působícím v různých ekonomických segmentech; 

§  mít znalost alternativ získávání a řízení zdrojů financování ve vztahu k různým fázím vývoje společnosti (start-up, společnost v růstové fázi, společnost v mezinárodní expanzi, etablovaná společnost, společnost v poklesu, společnost ve finančních potížích / úpadku);

§  znát základní principy a praktické otázky týkající se řízení likvidity a aktiv a pasiv;

§  seznámeni se základními principy volby formy, načasování a relevantního trhu pro získání zdrojů financování;

§  mít znalost rolí a odpovědnosti administrativních účastníků participujících v procesu získávání zdrojů financování (aranžér, underwriter, bookrunner, (primary) dealer, manager, agent, agent pro zajištění, primární vystavující banka);

§  obeznámeni s konceptem řízení a oddělování (ringfencingu) kreditního rizika v rámci skupiny;

§  mít zkušenost s koncepty skupinového řízení likvidity a kreditního rizika (umbrella hedging, umbrella insurance a cashpooling);

§  mít podrobnou znalost výhod a rizik spojených se standardními formami úvěrového financování (včetně podrozvahového financování ve formě bankovních záruk, akreditivů, derivátových linek nebo tollingu);

§  seznámeni s účelem, výhodami a riziky bankovních produktů standardně využívaných v rámci mezinárodního obchodu (dokumentární akreditivy) a exportního financování;

vybaveni praktickými poznatky týkajícími se řízení úrokového a měnového rizika (s praktickými příklady využití úrokových swapů, collarů, capů, měnových forwardů a cross-currency swapů) ve vztahu k úvěrovému financování.

Deskriptory -
Poslední úprava: Ing. Dagmar Schnellerová (10.09.2021)

§  Seznámení posluchačů s praktickými otázkami treasury managementu, které jsou následně demonstrovány formou diskuse a řešení reálných anonymizovaných případů.

§  Předmět je vedle teoretického výkladu zaměřen na seznámení posluchačů s praktickými problémy a jejich řešeními, se kterými budou zpravidla konfrontováni v praxi, v případě, že se plánují věnovat některým aspektům treasury managementu.

§  Kurz je veden tak, aby posluchače prostřednictvím reálných praktických případů vedl k aplikaci a propojení znalostí, které získali v rámci jiných předmětů (zejména Corporate Finance, Banking, Financial Accounting, Financial Derivatives, Bank Asset and Liability Management, Právo obchodních společností, Úvod do mezinárodního ekonomického práva, Company Valuation a jiné).

§  Každý z výše uvedených předmětů je vhodným základem pro absolvovaní předmětu. Žádný z uvedených předmětů nicméně není podmínkou (prerekvizitou) tohoto předmětu, jelikož tento předmět zahrnuje samostatný výklad ke všem informacím nezbytným pro úspěšné absolvování kurzu.

Předmět je primárně zaměřen na posluchače specializace Bankovnictví a podnikové finance, poznatky získané v rámci předmětu, jsou nicméně relevantní i pro posluchače jiných specializací. 

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Ing. Dagmar Schnellerová (10.09.2021)

Skupinový projekt vypracovávaný v průběhu celého semestru v návaznosti na probíraná témata, představující 50% celkového hodnocení
Open-book online test v průběhu kurzu představující 50% celkového hodnocení

Literatura -
Poslední úprava: Ing. Dagmar Schnellerová (10.09.2021)

Povinná:

§  prezentace z přednášek

§  další materiály distribuované prostřednictvím platformy Moodle UK

Doporučená:

§  Hawkes, V. (1999). Act Companion to Treasury Management (Chatham House Papers) (2nd ed.). Woodhead Publishing.

§  Know-how materiály dostupné na webu Association of Corporate Treasurers https://www.treasurers.org/knowledge-hub

§  Bragg, S. M. (2018). Treasurer’s Guidebook: Second Edition: A Practitioner’s Guide (2nd ed.). AccountingTools, Inc.

§  Bragg, S. M. (2010). Treasury Management: The Practitioner's Guide (1st ed.).

§  Sagner S.,  Jacobs H.(2011). Handbook of Corporate Lending: A Guide for Bankers and Financial Managers

§  Grath, A. (2016). The Handbook of International Trade and Finance: The Complete Guide for International Sales, Finance, Shipping and Administration (Fourth ed.). Kogan Page.

Adalsteinsson, G. (2014). The Liquidity Risk Management Guide: From Policy to Pitfalls (The Wiley Finance Series) (1st ed.)

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Dagmar Schnellerová (10.09.2021)

Celý kurz je rozvržen do 13 přednášek (1 přednáška týdně), což odpovídá jedné semestrální výuce:

#

Obsah přednášky

1

Úvod

2

Cizí a vlastní zdroje, úvod do řízení aktiv a pasiv

3

Vlastní zdroje

4

Cizí zdroje – Úvěrové smlouvy

5

Dluhové cenné papíry

6

Zajištění

7

Refinancování, vypořádání se s rizikem refinancování a reinvestice

8

Mid-term zkouška

9

Bankovní záruky a akreditivy

10

Akviziční financování – management peněžních toků

11

Úrokové a měnové riziko

12

Vyhodnocení skupinového projektu

13

Rezerva

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK