PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Treasury Management - JEM229
Anglický název: Treasury Management
Český název: Treasury Management
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aQ5e4D4nJKbeBkvOYEx78a3LNH9fNO4Dt1_Pw2tpXh8E1%40thread.tacv2/conversations?groupId=dd44f919-f77b-4995-8160-b4cc32e2fb4a&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Michal Ranostaj
Vyučující: Mgr. Petra Bátovská
Mgr. Michal Ranostaj
Třída: Courses for incoming students
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Sylabus JEM229_CZ.pdf Sylabus JEM229 / CZ Mgr. Petra Bátovská
stáhnout Syllabus JEM229_EN.pdf Syllabus JEM229 / CZ Mgr. Petra Bátovská
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Ing. Dagmar Schnellerová (10.09.2021)

Po úspěšném absolvování budou studenti:

§  znát smysl a náplň treasury managementu ve vztahu k obchodním korporacím působícím v různých ekonomických segmentech; 

§  mít znalost alternativ získávání a řízení zdrojů financování ve vztahu k různým fázím vývoje společnosti (start-up, společnost v růstové fázi, společnost v mezinárodní expanzi, etablovaná společnost, společnost v poklesu, společnost ve finančních potížích / úpadku);

§  znát základní principy a praktické otázky týkající se řízení likvidity a aktiv a pasiv;

§  seznámeni se základními principy volby formy, načasování a relevantního trhu pro získání zdrojů financování;

§  mít znalost rolí a odpovědnosti administrativních účastníků participujících v procesu získávání zdrojů financování (aranžér, underwriter, bookrunner, (primary) dealer, manager, agent, agent pro zajištění, primární vystavující banka);

§  obeznámeni s konceptem řízení a oddělování (ringfencingu) kreditního rizika v rámci skupiny;

§  mít zkušenost s koncepty skupinového řízení likvidity a kreditního rizika (umbrella hedging, umbrella insurance a cashpooling);

§  mít podrobnou znalost výhod a rizik spojených se standardními formami úvěrového financování (včetně podrozvahového financování ve formě bankovních záruk, akreditivů, derivátových linek nebo tollingu);

§  seznámeni s účelem, výhodami a riziky bankovních produktů standardně využívaných v rámci mezinárodního obchodu (dokumentární akreditivy) a exportního financování;

vybaveni praktickými poznatky týkajícími se řízení úrokového a měnového rizika (s praktickými příklady využití úrokových swapů, collarů, capů, měnových forwardů a cross-currency swapů) ve vztahu k úvěrovému financování.

Deskriptory -
Poslední úprava: Ing. Dagmar Schnellerová (10.09.2021)

§  Seznámení posluchačů s praktickými otázkami treasury managementu, které jsou následně demonstrovány formou diskuse a řešení reálných anonymizovaných případů.

§  Předmět je vedle teoretického výkladu zaměřen na seznámení posluchačů s praktickými problémy a jejich řešeními, se kterými budou zpravidla konfrontováni v praxi, v případě, že se plánují věnovat některým aspektům treasury managementu.

§  Kurz je veden tak, aby posluchače prostřednictvím reálných praktických případů vedl k aplikaci a propojení znalostí, které získali v rámci jiných předmětů (zejména Corporate Finance, Banking, Financial Accounting, Financial Derivatives, Bank Asset and Liability Management, Právo obchodních společností, Úvod do mezinárodního ekonomického práva, Company Valuation a jiné).

§  Každý z výše uvedených předmětů je vhodným základem pro absolvovaní předmětu. Žádný z uvedených předmětů nicméně není podmínkou (prerekvizitou) tohoto předmětu, jelikož tento předmět zahrnuje samostatný výklad ke všem informacím nezbytným pro úspěšné absolvování kurzu.

Předmět je primárně zaměřen na posluchače specializace Bankovnictví a podnikové finance, poznatky získané v rámci předmětu, jsou nicméně relevantní i pro posluchače jiných specializací. 

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Petra Bátovská (30.01.2023)

Aktivní účast během přednášky, představující 10% celkového hodnocení
Skupinový projekt vypracovávaný v průběhu celého semestru v návaznosti na probíraná témata, představující 40% celkového hodnocení
Open-book online test v průběhu kurzu představující 50% celkového hodnocení

Literatura -
Poslední úprava: Ing. Dagmar Schnellerová (10.09.2021)

Povinná:

§  prezentace z přednášek

§  další materiály distribuované prostřednictvím platformy Moodle UK

Doporučená:

§  Hawkes, V. (1999). Act Companion to Treasury Management (Chatham House Papers) (2nd ed.). Woodhead Publishing.

§  Know-how materiály dostupné na webu Association of Corporate Treasurers https://www.treasurers.org/knowledge-hub

§  Bragg, S. M. (2018). Treasurer’s Guidebook: Second Edition: A Practitioner’s Guide (2nd ed.). AccountingTools, Inc.

§  Bragg, S. M. (2010). Treasury Management: The Practitioner's Guide (1st ed.).

§  Sagner S.,  Jacobs H.(2011). Handbook of Corporate Lending: A Guide for Bankers and Financial Managers

§  Grath, A. (2016). The Handbook of International Trade and Finance: The Complete Guide for International Sales, Finance, Shipping and Administration (Fourth ed.). Kogan Page.

Adalsteinsson, G. (2014). The Liquidity Risk Management Guide: From Policy to Pitfalls (The Wiley Finance Series) (1st ed.)

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Petra Bátovská (29.01.2023)

Celý kurz je rozvržen do 13 přednášek (1 přednáška týdně), což odpovídá jedné semestrální výuce:

#

Obsah přednášky

1

Úvod

2

Cizí a vlastní zdroje, úvod do řízení aktiv a pasiv

3

Vlastní zdroje

4

Cizí zdroje – Úvěrové smlouvy

5

Dluhové cenné papíry

6

Zajištění

7

Refinancování, vypořádání se s rizikem refinancování a reinvestice

8

Mid-term zkouška

9

Bankovní záruky a akreditivy

10

Akviziční financování – management peněžních toků

11

Úrokové a měnové riziko

12

Vyhodnocení skupinového projektu

13

Rezerva

14

Rezerva

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK