PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Účetnictví cenných papírů - JEM087
Anglický název: Securities Accounting
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (59)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Monika Hollmannová
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Monika Hollmannová (17.02.2011)
Předmět je zaměřen na právní úpravu a účetní metodiku cenných papírů a derivátů v účetnictví českých podnikatelských subjektů. Jedná se především o způsoby oceňování cenných papírů a finančních derivátů a jejich zachycení v účetnictví investorů i emitentů. Studenti se seznamují se způsoby zobrazení vlastnických transakcí (akvizicí a fúzí) ve finančním účetnictví. Dále se zabývají daňovou problematikou operací s cennými papíry a deriváty a také vybranými postupy účtování finančních institucí (obchodníků s cennými papíry a investičních společností a fondů).
Cíl předmětu
Poslední úprava: Ing. Monika Hollmannová (17.02.2011)

Cílem předmětu je seznámit studenty se zobrazením finančního majetku v účetnictví podnikatelských subjektů dle české národní úpravy. Studenti mají být seznámeni s metodikou účtování cenných papírů i finančních derivátů z pohledu investorů i emitentů, se způsoby zobrazení vlastnických transakcí (akvizicí a fúzí) ve finančním účetnictví. Dále se seznámí s daňovou problematikou, účetnictvím finančních institucí a mezinárodní harmonizací účetnictví.

Literatura -
Poslední úprava: Ing. Monika Hollmannová (20.02.2017)

Strouhal, J.: Peněžní prostředky a cenné papíry v účetnictví podnikatelů, Wolters Kluwer, Praha 2010

Strouhal, J.: Zveřejňování obchodních korporací, Wolters Kluwer, Praha 2016

Skálová, J.: Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, 2. vydání, Wolters Kluwer, Praha 2015

Jílek Josef, Svobodová Jitka: Účetnictví podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví 2013, Grada 2013

Účetní legislativa: Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, Vyhláška č. 500/2002 Sb. a 501/2002 Sb., České účetní standardy

Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích

Metody výuky -
Poslední úprava: Ing. Monika Hollmannová (17.02.2020)

Přednášky a semináře.

Materiály: http://dl1.cuni.cz

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Monika Hollmannová (17.02.2020)

Vypracování samostatné prezentace a její přednesení na semináři, midterm a zkouška písemnou formou.

Hodnocení:

  • 35 bodů midterm
  • 15 bodů prezentace
  • 50 bodů závěrečný test

 Známkování:

  • nad 90 bodů A
  • nad 80 bodů B
  • nad 70 bodů C
  • nad 60 bodů D
  • nad 50 bodů E

Nutné podmínky: získání alespoň 50% bodů z prezentace a závěrečného testu.

 

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Monika Hollmannová (19.02.2018)

1. Legislativní rámec účetnictví podnikatelských subjektů a finančních institucí, základní charakteristiky cenných papírů a jejich oceňování

2. Účetní výkaznictví, účetní zásady, sestavení účetní závěrky z pohledu mikro, malých, středních a velkých účetních jednotek.

3. Vykazování a účtování akcií v majetku investorů (akcie určené k obchodování - nákup a prodej, dlouhodobé investice, oceňování reálnou hodnotou a ekvivalencí)

4. Vykazování a účtování dluhopisů v majetku investorů (časové rozlišování naběhlého úrokového výnosu, nákup a prodej dluhopisů určených k obchodování a držených do splatnosti).

5. Vykazování a účtování akcií u emitentů (zakládání obchodních společností, rozdělování zisku, vlastní akcie, likvidace)

6. Vykazování a účtování dluhopisů u emitentů (emise dluhopisů, vlastní dluhopisy), směnky (náležitosti, účtování směnečných operací, směnky jako platební prostředek, účtování eskontního úvěru)

7. Souhrnný příklad

8. Finanční instrumenty: opce, futures, forwardy, swapy, FRA

9. CP z pohledu IFRS, harmonizace českého účetnictví s IFRS

10. Vlastnické transakce: fúze, akvizice, přeměny společností

11. Konsolidace majetku a kapitálu, konsolidovaná účetní závěrka

12. Daňová problematika operací s cennými papíry a finančními instrumenty

13. Metodika účtování cenných papírů a investičních instrumentů u bank a jiných finančních institucí (obchodníci s CP, investiční společnosti, fondy)

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Ing. Monika Hollmannová (20.02.2017)

JEB046 - Účetnictví I, JEB047 - Účetnictví II nebo JEB044 - Financial Accounting

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK