PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Financial Markets Instruments I - JEM035
Anglický název: Financial Markets Instruments I
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 59 / 59 (185)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://samba.fsv.cuni.cz/~dedek
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
Vyučující: Mgr. Josef Bajzík
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
Mgr. Petr Polák, M.Sc.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout FI01(Futures Contracts).doc prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
stáhnout FI02(Option Contracts).doc prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: DEDEK (18.09.2006)
Cílem kurzu je poskytnout základní až středněpokročilé poznatky v oblasti teoretických východisek a praktického fungování vybraných segmentů finančího trhu, jmenovitě termínových a opčních kontraktů. Důraz je kladen na pochopení úlohy těchto instrumentů při řízení finančních rizik a při provádění spekulačních, zajišťovacích a arbitrážových obchodů. Na tento kurz ve stejném stylu navazuje v letním semestru kurz Nástroje finančních trhů II.
Literatura -
Poslední úprava: prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. (25.09.2015)

Základní doporučená literatura:
Blake D.: Financial Market Analysis, McGraw-Hill, 1990. (existuje český překlad a také již vyšlo druhé vydání)
Hull J.: Options, Futures, and Other Derivative Securities, Prentice-Hall International, 1993.

Ostatní dopourčená literatura:
Blaha Z. S., Jindřichovská I.: Opce, swapy a futures ? deriváty finančního trhu, Management Press, 1994.
Colburn J. T.: Trading in Options on Futures, New York Institute of Finance, 1990.
Dothan M. U.: Prices in Financial Markets, Oxford University Press, 1990.
Hull J.: Introduction to Futures and Options Markets, Prentice-Hall International, 1991.
Jílek J.: Termínové a opční obchody, Grada Publishing, 1995.

Set of lecturer's handouts

Prof. Dedek's teaching materials can be also found on his personal website http://dedeklegacy.cz/index.html

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Dagmar Schnellerová (24.10.2019)

Přejděte prosím na anglickou verzi.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. (13.07.2009)

Část I: Futuritní obchody

1. Základní rysy forwardových a futuritních obchodů: rozdíl mezi forwardovým a futuritním obchodem, praktické aspekty obchodování (clearingové středisko, systém záloh, tržní aktualizace, dodací proces, limity), báze (contango, backwardation).

2. Příklady finančních futuritních kontraktů: akciový futuritní kontrakt, měnový futuritní kontrakt, krátkodobý úrokový futuritní kontrakt, dlouhodobý úrokový futuritní kontrakt (cenový faktor, obligace nejlevnější k dodání).

3. Model držebného: odvození základního vztahu, oceňování futuritních kontraktů, férová cena futuritních kontraktů (krytá a nekrytá úroková parita, implikované forwardové sazby).

4. Spekulační futuritní obchody: základní rysy spekulačního obchodu (finanční páka), otevřená obchodní pozice (dlouhá a krátká pozice), spreadové obchody (vnitrokontraktní spread, motýlí spread), obchodování s bází.

5. Arbitrážové futuritní obchody: základní rysy arbitrážového obchodu, krabicová arbitráž, konverzní arbitráž.

6. Zajišťovací futuritní obchody: typologie zajišťování, zajišťování pomocí spotových obchodů, základní prvky futuritního zajištění (zajišťovací poměr, zajišťovací efektivnost), bazické riziko, interpolativní zajištění, zajišťovací poměr minimalizující rozptyl, praktické příklady futuritního zajišťování.

Část II: Opční kontrakty

6. Mechanika opčních kontraktů (základní pojmy, hokejkové diagramy, praktické aspekty obchodování)

7. Příklady opčních kontraktů (akciový, měnový, úrokový, indexový)

8. Základy oceňování opcí (binomický model, Black-Scholesova formule, parametry citlivosti, parita prodejní a kupní opce)

9. Kombinování opcí (straddle, spread, pokrytá opce,aj.)

10. Opční obchody (poziční a spreadový spekulační obchod, rámečková arbitráž, zajišťování pomocí opcí)

11. Exotické opce (asijské, bariérové, korelační, hybridní, aj.)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK