PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2021/2022
   Přihlásit přes CAS
Strategic Management - JEB112
Anglický název: Strategic Management
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 [hodiny/týden]
Počet míst: 97 / 97 (70)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ies.fsv.cuni.cz/cs/syllab/JEB112
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Petr Balcar, M.Sc.
Vyučující: Ing. Petr Balcar, M.Sc.
Mgr. Vladimír Stříteský
Třída: Courses for incoming students
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Stříteský (03.02.2022)
Náplní tohoto kursu je představení tvorby, implementace a vyhodnocování strategie v současném dynamickém prostředí podnikání. Tento komplexní kurs bude založen na postupném aktivním budování celého strategického rámce formou projektu.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Stříteský (03.02.2022)

Náplní tohoto kursu je představení tvorby, implementace a vyhodnocování strategie v současném dynamickém prostředí podnikání. Tento komplexní kurs bude založen na postupném aktivním budování celého strategického rámce formou projektu.
Činnosti budou zahrnovat řízení výkonnosti ve vazbě na procesní model a organizační strukturu. Velmi důležitou součástí práce v kursu bude prezentace a aktivní komunikace všech fází strategického přístupu. 

Po dokončení tohoto kursu budou studenti připraveni:

1. chápat důležitost strategického přístupu k řízení společnosti,
2. určit míru komplexnosti a propracovanosti strategie pro různé druhy entit, 
3. navrhnout a komunikovat strategii v rámci entity, 
4. provázat strategii s výkonností společnosti,
5. identifikovat potenciální nástrahy a čelit jim při řešení problémů v rámci četných případových studií z prostředí reálného businessu
6. navrhnout další kroky k co nejlepšímu využití strategie do budoucna

Průběžná zkouška se váže ke splnění cílů 1-3, závěrečná zkouška klade důraz na splnění cílů 4-6.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Stříteský (03.02.2022)

Povinná literatura:

[1]  Strategic Management: Concepts and Cases, Fred R. David, 13th ed., Pearson Prentice Hall, 2011, ISBN-13: 9781408259214 or

      Strategic Management: Concepts and Cases, Fred R. David, 15th ed., 2014, Pearson, ISBN: 9781292016894

Doporučená literatura
[1] A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, 4th ed., 2009, 459 pages 
ISBN-13: 9781933890517

[3] Strategic Market Management, David A Aaker, 9th ed., John Wiley & Sons, 2009, 341 pages, ISBN: 13: 9780470317242 

[3] The Balanced Scorecard: Translating Strategy Into Action by Robert S. Kaplan, David P. Norton, Harvard Business School Press, 1996, ISBN-13: 9780875846514

[4] Strategic Brand Management, Kevin Lane Keller, 2nd ed., Prentice Hall, 2002, 788 pages, ISBN-13: 9780130411501 

Některé další zdroje dle doporučení přednášejícího.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Stříteský (03.02.2022)

4 testy po 6% (24% celkem), 2 prezentace případových studií (16%), písemná průběžná a závěrečná zkouška (po 15 %, i. e. 30% celkem), závěrečný profilový projekt kursu (30%). Domácí zadání dle příslušné literatury (poznámky z předepsané literatury – 2 A4 strany a odpovědi na 2 – 3 otázky z přilušné kapitoly učebnice) a případových studií k odevzdání do 12:00 hod. ve středu příslušného týdne do systému Moodle (odečet -5 % za každé nedodání). Klíčová je týmová práce na projektech. Za aktivitu a přispění kursu je možné získat bonus až 15%.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Stříteský (03.02.2022)

1. Zahájení kursu: Uvedení tématu strategického řízení (SM). Komplexní rámec SM. Význam a výhody SM. Etika v podnikání a SM. Úvod SM pro účely tohoto kursu.

2. Formulace strategie, proces tvorby vize a mise / poslání. Vytvoření a vyhodnocení mise.

3. Zhodnocení vnějšího prostředí. Externí audit. Působení vnějších vlivů na organizaci. Zhodnocení externích zdrojů informací. Srovnávací analýza a spolupráce mezi konkurenty. Nástroje strategických prognóz. Globální výzvy pro SM.

4. Zhodnocení vnitřního prostředí. Interní audit. Propojení strategie v rámci organizace. Klíčové funkce organizace ze strategického pohledu - řízení, marketing, finance a účetnictví, vývoj a výzkum, výroba, provoz, řízení informačních systémů, úvod k hodnotovému řízení. Benchmarking.

5. Úvod k procesnímu řízení. Procesní modelování, různé přístupy. Praktická tvorba procesního modelu.

Průběžná zkouška

6. Úvod k tvorbě organizační struktury. Různé formy organizačních struktur. Tvorba procesně založené organizační struktury, diskuse alternativ.

7. Strategie v praxi. Dlouhodobé cíle. Typy strategií. Pět strategií podle Michaela Portera. Nástroje k naplnění strategie. SM v neziskových organizacích a malých středních podnicích. 

8. Strategická analýza a alternativní řešení. Rámec komplexní formulace strategie. Fáze vstupů, sladění potřeb a očekávání, rozhodování. Specifická řešení jednotlivých organizací. Vybrané problémy z oblastí řízení. 

9. Úvod k řízení výkonnosti. Různé přístupy. Tvorba kompletního systému Balanced Scorecard pro organizaci. Vazba výkonu a odměňování. 

10. Implementace strategie: Řízení a provoz. Roční cíle. Postupy. Alokace zdrojů. Řešení problémových situací. Propojení struktur společnosti se strategií. Restrukturalizace. Reengineering, E-Engineering.
11. Implementace strategie: Marketing, finance / účetnictví, výzkum a vývoj, MIS.

12. Shrnutí strategického řízení, vyhodnocení strategického řízení. Prezentace závěrečného projektu (část I).

Závěrečná zkouška

13. Výzvy 21. století v oblasti SM. Následná strategická doporučení. Prezentace závěrečného projektu (část II). Shrnutí a závěr kursu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK