Základy soukromého práva - JEB024
Anglický název: Fundamentals of Private Law
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.iprazak.cz
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Mgr. Pavel Pražák
doc. JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D.
Vyučující: doc. JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D.
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Mgr. Pavel Pražák
Třída: Kurzy pro CZV
Prerekvizity : JEB023
Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D. (15.02.2021)
Předmět studenty seznamuje s vybranou problematikou soukromého práva. Kurz navazuje na předmět nazvaný "Úvod do studia práva" vyučovaný v zimním semestru a prohlubuje zde nabyté znalosti. Absolvováním předmětu získá student znalosti z oblasti závazkového práva, dále pak základů práva obchodního a základů práva pracovního.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Pavel Pražák (26.02.2022)

Základní literatura: 

PLECITÝ, Vladimír, SALAČ, Josef, BAJURA, Jan. a kol. Úvod do studia občanského práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 408 s. ISBN 978-80-7552-703-5.

ŠVARC, Zbyněk a kol. Základy obchodního práva po rekodifikaci soukromého práva. 4., upr. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. 510 s. Vysokoškolské učebnice. ISBN 978-80-7380-504-3.

PICHRT, Jan. Pracovní právo. V Praze: C.H. Beck, 2021. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-853-5. (POUZE VYBRANÉ ČÁSTI)

 

Právní předpisy:

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění

zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, v platném znění

zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, v platném znění

zákon č. 143/2001 Sb., zákon o ochraně hospodářské soutěže, v plastném znění

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

 


Všechny české zákony lze v uživatelsky dobře přístupné formě najít na zakonyprolidi.cz.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D. (22.03.2021)

Způsob zakončení předmětu: ústní zkouška

 

Zkouškové okruhy

 

1.       Osoby fyzické (právní osobnost, svéprávnost). Osoby právnické (pojmové znaky, třídění, právní osobnost, svéprávnost).

2.       Právní skutečnosti (pojem, náležitosti, druhy).

3.       Právní jednání (pojem, náležitosti, druhy).

4.       Absolutní majetková práva (vysvětlení pojmu, třídění absolutních majetkových práv).

5.       Vlastnické právo (dílčí vlastnická oprávnění, způsoby nabytí vlastnictví)

6.       Podílové spoluvlastnictví (spoluvlastnický podíl, správa společné věci).

7.       Relativní majetková práva (vysvětlení pojmu). Základní pojmy – závazek, dluh, pohledávka.

8.       Vznik a obsah závazků. Smlouvy.

9.       Změna závazků.

10.   Zajištění a utvrzení závazků.

11.   Zánik závazků.

12.   Předpoklady odpovědnosti za škodu.

13.   Kupní a darovací smlouva.

14.   Smlouva o dílo.

15.   Nájemní smlouva.

16.   Podnikání, podnikatel. Obchodní závod. Neoprávněné podnikání

17.   Identifikace podnikatele.

18.   Živnostenské podnikání.

19.   Zákonné a smluvní zastoupení podnikatele

20.   Obchodní rejstřík.

21.   Základní charakteristika jednotlivých obchodních korporací

22.   Ochrana hospodářské soutěže.

23.   Vznik pracovního poměru.

24.   Práva o povinnosti v pracovním poměru

25.   Způsoby skončení pracovního poměru

 

 

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (06.08.2020)

1.      Závazkové právo I (vznik, obsah a změna závazků)

2.      Závazkové právo II (zajištění a zánik závazků)

3.      Závazkové III (vybrané otázky k nejčastějším smluvním typům)

4.      Věcná práva k věci cizí

5.      Pracovní právo

6.      Závazky z deliktů

7.      Podnikání, podnikatel, obchodní závod. Identifikace podnikatele

8.      Veřejnoprávní podmínky podnikání. Neoprávněné podnikání

9.      Právní jednání podnikatele

10.  Obchodní korporace

11.  Veřejné rejstříky

12.  Ochrana hospodářské soutěže