PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Economic Policy - JEB020
Anglický název: Economic Policy
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 97 / neurčen (185)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.
doc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D.
Vyučující: Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.
doc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D.
Prerekvizity : {Skupina prerekvizit splnitelná buď JEB004 nebo JEM163}
Neslučitelnost : JPB337
Je neslučitelnost pro: JPB337
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D. (24.02.2017)
Kurz je určen jednak všem studentům, kteří chtějí teoretické studium doplnit o praktické hospodářsko-politické zkušenosti z 20. století, ale především pro studenty, kteří budou hledat budoucí uplatnění ve finančním a bankovním sektoru, případně ve vrcholové státní administrativě. Po úvodní přednášce je další věnována přehledu hospodářského vývoje nejvýznamnějších ekonomik v období let 1870-1913 s důrazem na vysvětlení podstaty a fungování zlatého standardu. Následující přednášky se zabývají ekonomickou situací po 1. světové válce, hyperinflací 20. let a obnovením zlatého standardu, příčinami Velké deprese 30. let a důsledky keynesiánské revoluce pro nový pohled na hospodářskou politiku. Výklad se dále zabývá poválečným obdobím - vznikem a fungováním Bretton-Woodského systému, poválečnou rekonstrukcí (včetně Marshallova plánu) a zárodky evropského peněžního systému (vznik EMS) a evropské integrace. Následuje diskuze hospodářské politiky konce 50. a 60.let, založené na neoklasické syntéze (Philipsova křivka, Okunův zákon) a při fixních směnných kurzech. Další přednáška je věnována monetarismu a následně racionálním očekáváním a Lucasově kritice. Kurz pokračuje výkladem hospodářské politiky po rozpadu Bretton-Woodského systému, při existenci plovoucích kurzů, a reakcí na stagflaci 70. let. Poslední tři přednášky se zabývají stabilizační politikou 80. let (inflace a deficity), projektem evropské společné měny a krizí Eura a nakonec různými typy finančních krizí ve vyspělých i rozvojových ekonomikách v letech 1980-2007.
Kurz je zakončen písemnou zkouškou o osmi otázkách. U pěti otázek se očekává stručná odpověď, na zbývající tři otázky je třeba odpovídat pouze Ano x NE (každá ze tří otázek je věnována vybranému tématu a se skládá vždy ze tří podotázek). Za každou otázku je možné získat až 5 bodů a celkem tedy maximálně 40 bodů. Známkování je následující: 0-25 bodů – 4, 26-30 bodů – 3, 31-35 bodů – 2, 36-40 bodů – 1.
Literatura -
Poslední úprava: Ing. Dagmar Schnellerová (25.10.2019)

Literatura bude uvedena vždy na konci jednotlivých kapitol přednášek.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Dagmar Schnellerová (25.10.2019)

Please switch to the english version.

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. (15.09.2013)

Hospodářská politika – osnova kurzu

1. Úvod – 20. století: makroekonomie, hospodářská politika a základní data

Makroekonomie a hospodářská politika. Dlouhodobé růstové trendy v jednotlivých regionech světa. Faktory dlouhodobého růstu. Vztah růstu a inflace v dlouhém období. Růst a rozdělení bohatství. Krátkodobé fluktuace v USA a v Evropě po 2. světové válce: růst, inflace, nezaměstnanost, rozpočtový deficit a deficit běžného účtu. Makroekonomie, stát a hospodářská politika, rozdílné pohledy na úlohu státu.

2. Hospodářský růst 1890-1913 a zlatý standard

Základní data, hospodářské cykly v období 1870 – 1913. Hospodářský růstu a mezinárodní kapitálové toky. Fungování zlatého standardu a fixní měnové kurzy. Odlišné požadavky na hospodářskou politiku ve srovnání s 20. stoletím.

3. Důsledky 1. světové války a hospodářská politika 20. let.

Ekonomické důsledky poválečných mírových rozhovorů. Kritická zadluženost poražených zemí. Hyperinflace v Německu, Rakousku, Maďarsku a Polsku, základní data, příčiny a řešení. Návrat ke zlatému standardu, rozdíly oproti období před rokem 1913.

4. Velká deprese a rozpad zlatého standardu.

Data: inflace a nezaměstnanost v USA a v evropských zemích 1928-1938. Alternativní vysvětlení příčin, hloubky a délky Velké deprese. New Deal. Rozpad zlatého standardu a mezinárodního měnového systému. Krize dosavadní ekonomické teorie.

5. Keynesiánská revoluce

Obecná teorie, základní stavební kameny: trh práce a nedobrovolná nezaměstnanost, princip efektivní poptávky a rovnováha při nezaměstnanosti, spotřeba a úspory, multiplikátor, mezní efektivnost investic, preference likvidity a určení úroku na trhu peněz. Limitní případy: past likvidity a nízká úroková elasticita investic. Závěry pro hospodářskou politiku: fiskální a měnová stimulace agregátní poptávky, multiplikátory. Dopad Keynesovy teorie na formování hospodářské politiky.

6. Bretton-Woodský systém, hospodářská politika poválečné rekonstrukce

Vznik Mezinárodního měnového fondu, vznik dolarového standardu, USD jako centrální měna. Poválečná rekonstrukce: úloha státu, znárodnění těžkého průmyslu, indikativní plánování (Francie, Japonsko), sociálně tržní ekonomika (Německo), stát blahobytu (Skandinávie). Počátky Evropské integrace, vznik EMS. Data: mimořádný hospodářský růst (USA, Evropa, Japonsko), mělký hospodářský cyklus.

7. Hospodářská politika 60. let, neoklasická syntéza

Neoklasická syntéza: všeobecné přijetí Keynesových hospodářsko-politických doporučení. Neoklasický model s Phillipsovou křivkou: kompromis mezi inflací a nezaměstnaností, problém dlouhodobé stability. Stabilita cen a vztah mezi nezaměstnaností, mzdovou inflací a produktivitou. Potenciální produkt (při plné zaměstnanosti). Okunův zákon. Vývoj hospodářské politiky v logice neoklasické syntézy v 50. a 60. letech v USA a Velké Británii: stop and go, uznání významu měnové politiky, Kennedyho daňové škrty (USA), Radcliffe Report (Velká Británie), stabilizace při fixních směnných kurzech.

8. Monetarismus.

Kvantitativní teorie a poptávka po penězích. Rozdíl mezi keynesiánským a monetaristickým transmisním mechanismem. Implikace pro efektivnost peněžní politiky. Přirozené hodnoty (nezaměstnanost/zaměstnanost, produkt). Phillipsova křivka, rozšířená o inflační očekávání, zlom v v empirické evidenci po roce 1970 (Evropa, USA). Hospodářsko-politické důsledky: adaptivní očekávání, akcelerační hypotéza, rychlost a náklady snížení inflace, pravidla oproti volnosti v rozhodování. Východisko pro školu racionálních očekávání a Lucasovu kritiku.

9. Konec Bretton-Woodského systému, plovoucí kurzy, stagflace a následná disinflace, liberalizace počátku 80. let

Hospodářská politika při plovoucích směnných kurzech. Nová dynamika mezinárodních kapitálových toků. Reakce na ropné šoky a na přetrvávající recesi ve vyspělých zemí. Hospodářská politika rychle rostoucích ekonomik jihovýchodní Asie. Snižování inflace a dvojí deficit v USA. Krize poválečné hospodářské politiky a krize sociálního státu. Politické a ekonomické strukturální změny – nástup vlád Margaret Thatcherové a Ronalda Reagana. Ekonomika nabídkové strany - privatizace a liberalizace ekonomik. Daňové škrty a snižování role státu, Lafferova křivka.

10. Stabilizační politiky v letech 1980 - 2007

Nezaměstnanost a rozpočtové deficity v USA a v Evropě. Řešení hyperinflace v Izraeli a v Latinské Americe. Nezávislost centrálních bank a antiinflační politika. Inflační cílování, Taylorova pravidla. Počátek 21. století: USA - "Great Moderation, Evropa - stagnace a potřeba strukturálních reforem, rozvojové země - fenomén BRICs.

11. Euro

Kompetitivní devalvace a vůdčí úloha německé marky v 80. letech. Vhodné ekonomické a politické podmínky pro projekt společné měny počátkem 90. let. Delorsova zpráva, Maastrichtská kriteria a jejich plnění. Zavedení Eura a stabilní výkonnost 2002-2007. Příčiny a prohloubení krize společné měny, pokusy o její překonání. Dnešní stav.

12. Finanční krize v různých částech světa 1980 - 2013

Finanční krize vybraných rozvojových zemí v druhé polovině 80. let. Sjednocení Německa a následná krize EMS v roce 1992. Měnové krize: Mexiko (1994), Thajsko (1997), jihovýchodní Asie (1998). Příčiny a průběh finanční a následné hospodářské krize po roce 2007. Poučení pro hospodářskou politiky do dalších let.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK